ZRS Bistra Ptuj

Slovenski trg 6
2250 Ptuj
Slovenija
www.bistra.si
Kontaktna oseba

Novice

 • Projekt SubNodes že s pilotnimi primeri

  Projekt SubNodes želi povezati sekundarne transportne železniške povezave v regijah srednje Evrope s primarnimi železniškimi ...

 • EMAS spodbude Slovenije za večje vključevanje podjetij v shemo EMAS

  EMAS je najverodostojnejši in najstabilnejši sistem okoljskega ravnanja, s katerim dosegamo učinke krožnega gospodarstva. Evropska komisija je razvila okoljski sistem EMAS ...

 • Zelena javna naročila – sprejet ukrep vključitve EMAS v merila

  Sistem EMAS je okoljski prostovoljni sistem Evropske unije za zmanjšanje vplivov na okolje in hkrati predstavlja orodje za prehod v krožno gospodarstvo ...

 • Novi ukrepi finančnih spodbud za sistem EMAS

  EMAS je v Sloveniji prepoznan in umeščen v strateške razvojne dokumente kot orodje za prehod v krožno gospodarstvo. Kako pridobiti največ koristi od EMAS za zmanjšanje vplivov na okolje in učinkovitejše ravnanje z viri pa je ...

 • Zapiranje zanke izrabljenih katodnih odpadkov

  Projekt SPL-CYCLE predstavlja novo tehnologijo z nič odpadki za recikliranje izrabljenih katodnih odpadkov (IKO) iz proizvodnje aluminija, ki je sestavljena iz 4 glavnih postopkov ločevanja (priprava, ekstrakcija, flotacija in ...

 • CityWalk za boljši položaj pešcev v mestih, Ptuj spodbuja pešačenje

  V ZRS Bistra Ptuj vodimo projekt CityWalk, ki je bil odobren v okviru programa sodelovanja Interreg V-B Podonavje. Sofinanciran je iz dveh evropskih skladov – ESRR in IPA, izvaja ga 17 partnerjev. Izvajamo tudi aktivnosti na ...

 • Predelava in raba blata komunalnih čistilnih naprav

  Količina blata KČN se povečuje, metode njegove predelave ali odstranjevanja ostajajo enake (izvoz, sežig, uporaba v bioplinarnah). Stroški odstranjevanja blata predstavljajo velik delež obratovalnih stroškov KČN (med 30 in 50 %) ...

 • Delavnica »E-mobilnost – nove priložnosti«

  V septembru je na Ptuju potekala čezmejna delavnica »E-mobilnost – nove priložnosti«, ki je bila organizirana v okviru projekta »E-SME – Mobilnost sreča MSP-je«, sofinanciran iz Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A ...

 • Delavnica »Shema EMAS v Sloveniji«

  Shema EMAS je namenjena spodbujanju primernejšega ravnanja z okoljem in obveščanju javnosti o vplivih dejavnosti na okolje. Gre za nadgradnjo ISO 14001 oziroma za zagotavljanje večje odprtosti, odkritosti in periodičnega ...

 • LIFE B.R.A.V.E.R - Povečanje zakonodajnih olajšav za EMAS organizacije

  Shema EMAS (Sistem za okoljsko ravnanje in presojo) je namenjena spodbujanju primernejšega ravnanja z okoljem in obveščanju javnosti o vplivih dejavnosti na okolje. Gre za nadgradnjo ISO 14001 in zagotavljanje večje ...

 • Uvedba sistema izposoje rabljenih koles na Ptuju

  V okviru lokalnega projekta trajnostne mobilnosti se na Ptuju vzpostavlja sistem izposoje koles za občane in turiste. Z aprilom se je pričela dvomesečna akcija čiščenja kolesarnic in zbiranja starih, zavrženih koles. Uspešno je bilo ...

 • Gospodarno z viri za sonaravni razvoj Slovenije

  V Sloveniji se je okoljski odtis na prebivalca povečal od 2,5 Gha, kar je povprečna slovenska kapaciteta Zemlje, na 5,8 Gha. Torej rabimo v Sloveniji kar 2,3-krat naravnih dobrin več, kot nam narava omogoča. Okoljski odtis ...

 • PORETEKS – projekt za ponovno uporabo tekstila

  Projekt PORETEKS ponuja praktične rešitve pri varovanju okolja s ponovno uporabo rabljenega tekstila in recikliranjem. Gre za sodelovanje ZRS Bistre Ptuj kot vodilnega partnerja in partnerjev ORZ, JARA, JS Ptuj, Čakom, Čakra in ...

 • Bio-oglje: sekvestracija ogljika, gnojilo in sredstvo za izboljšanje tal

  Emisije fosilnih goriv so največji prispevek k antropogenemu učinku tople grede, zato je zmanjšanje porabe fosilne energije prednostna naloga za okolje. Biooglje je eden od potencialov bistvenega prispevka k blaženju podnebnih sprememb.Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.