20170615 113642V ZRS Bistra Ptuj vodimo projekt CityWalk, ki je bil odobren v okviru programa sodelovanja Interreg V-B Podonavje. Sofinanciran je iz dveh evropskih skladov – ESRR in IPA, izvaja ga 17 partnerjev. Izvajamo tudi aktivnosti na lokalni ravni za Mestno občino Ptuj, ki pri projektu sodeluje kot pridruženi partner in pilotno mesto. Cilj projekta CityWalk je pomagati mestom v Podonavski regiji, da  zmanjšajo emisije in hrup ter postajo varnejši prostor za življenje s pomočjo okrepljene vloge trajnostnih oblik mobilnosti, posebej aktivnih oblik transporta, kot sta pešačenje in kolesarjenje. V okviru projekta CityWalk se pripravlja Lokalni akcijski načrt za pešačenje za mesto Ptuj – zasnova vodenja pešcev v območju starega mestnega jedra. V Lokalnem akcijskem načrtu bodo predstavljeni analiza in predlogi za izboljšanje kvalitete javnih površin, ki med drugim spodbujajo pešačenje. V območje obravnave je vključeno širše mestno središče in njegove povezave s šolami ter s turističnim in trgovskim območjem. Na podlagi analize prostora je bilo izbranih več pomembnih povezovalnih poti za pešce, kjer bodo predlagani ukrepi za izboljšanje izkušnje pešcev.

LOGO CityWalk

 

 

 

ZRS Bistra Ptuj                                                                      
www.bistra.si