Ogljični odtis je merilo za skupne emisije toplogrednih plinov (TGP), ki so neposredno ali posredno povzročene s strani osebe, organizacije, dogodka in/ali proizvoda (izdelka), izražene v ekvivalentu ogljikovega dioksida (CO2 ekv.). Uporablja se za vrednotenje podnebnih sprememb, t. i. okoljskih vplivov. Z njim lahko določimo vzpostavitev akcijskih načrtov v smislu blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.

Različici izračuna ogljičnega odtisa

Organizacijski ogljični odtis Izdelčni ogljični odtis
Smernice:Protokol toplogrednih plinov  (ang. Greenhouse Gas Protocol)–Corporate Accounting and Reporting Standard (WRI/WBCSD) in ISO 14064:2019 (izračun ogljičnega odtisa na ravni organizacije) Smernice: ISO 14067:2019 (izračun ogljičnega odtisa na ravni izdelkov) ter standard PAS 2050:2011

Izračun emisij toplogrednih plinov (TGP) določene organizacije (tudi poslovne stavbe, občine, države), ki temelji na treh virih emisij, t. i. obsegih:

Obseg 1: neposredne emisije, ki nastanejo zaradi porabe fosilnih goriv (nepremični viri) ter neposredne emisije, ki nastanejo zaradi uporabe fosilnih goriv v transportnih sredstvih pod nadzorom organizacije (premični viri). Izvor emisij obsega 1 je lasten.

Obseg 2: posredne emisije, katerih izvor je zakupljena električna energija/toplota/para (t. i. emisije TGP zaradi proizvodnje električne energije/toplote/pare)

 

Obseg 3: ostale posredne emisije, ki nastanejo zaradi procesov, ki niso v lasti organizacije, vendar so povezane z njeno dejavnostjo.

Izračun ogljičnega odtisa za izdelek/proizvod (tudi storitev ali dogodek) temelji na emisijah, določenih v celotnem življenjskem ciklu

·        Pristop B2C (ang. Business to Consumer) vključuje celoten življenjski cikel izdelka/proizvoda (pridobivanje vhodnih materialov in surovin, obdelavo surovin, proizvodnjo, distribucijo, maloprodajo, uporabo pri potrošniku, odstranjevanje in/ali recikliranje)

·        Pristop B2B (ang. Business to Business) vključuje le del elementov življenjskega cikla izdelka/proizvoda (pridobivanje vhodnih materialov in surovin, proizvodnjo, embaliranje, skladiščenje ter distribucijo).

S tržnimi orodji, kot sta določitev ogljičnega odtisa in analiza LCA, lahko številne organizacije pridobijo ustrezne informacije, s katerimi lahko:

 • obvladujejo in zmanjšajo emisije, odpadke in porabo virov,
 • prepoznajo neučinkovite procese, kjer lahko dosežejo prihranke,
 • analizirajo izvor težav v povezavi oziroma primerjavi določenih izdelkov/proizvodov,
 • optimizirajo izdelek/proizvod,
 • spreminjajo izdelke/proizvode ob upoštevanju trajnostnih predlogov,
 • primerjajo izdelke/proizvode (okoljsko označevanje in certificiranje),
 • krepijo organizacijo na zelenih trgih,
 • izboljšajo podobo izdelka/proizvoda ter procese odločanja,
 • poročajo in izpolnijo zahteve celotne vrednostne verige,
 • omogočajo izbor izdelka/proizvoda z manjšimi vplivi na okolje,
 • potrjujejo družbeno odgovornost,
 • pridobijo konkurenčno prednost,
 • primerjajo alternativne postopke ravnanja z odpadnimi materiali ter
 • ocenjujejo učinke alternativnih tehnologij ter posredujejo informacije o vplivih na okolje širši javnosti in drugim deležnikom.

S temi orodji lahko izvemo, kakšno stopnjo okoljske učinkovitosti smo dosegli. Z njimi lažje razumemo, od kje izvirajo emisije ter kako jih lahko učinkovito zmanjšamo.

Kontakt za več informacij in naročila

Za dodatne informacije, vprašanja ali pripravo informativne ponudbe nas kontaktirajte. Z veseljem se z vami pogovorimo o možnostih sodelovanja.

Ana Brodar e1661950976518
Ana Brodar
Vodja projektov