Trajnostni razvoj, ki se izkazuje tudi v trajnostnem poročilu, je vedno večji imperativ:

 • Podjetja so del širšega okolja oz. v globalni soodvisnosti, zato se kupci in potrošniki v vse večji meri odločajo za nakup na podlagi trajnostnih kazalnikov ponudnikov izdelkov in storitev.
 • Raste zavedanje o pomembnosti obvladovanja trajnostnih tveganj, s posebnim poudarkom na podnebnih tveganjih.
 • Investitorji in finančne institucije se v vse večji meri odločajo tudi na podlagi razkritij o trajnostnem upravljanju podjetij (ESG).
 • Zakonodaja od podjetij zahteva jasno izkazovanje ekonomske, okoljske in družbene odgovornosti (ESG) – zelo aktualna je odgovornost s področja podnebnih sprememb

Zakaj trajnostno poročanje?

Zanimanje za trajnostna poročila podjetij in organizacij se je v zadnjih letih izjemno povečalo in se bo v prihodnje še bolj. Vse več kupcev in potrošnikov se odloča za nakup tudi glede trajnostnih kazalnikov. Vse večja je ozaveščenost vlagateljev, da lahko zadeve v zvezi s trajnostnostjo ogrozijo finančno uspešnost podjetij. Drugi razlog je rastoči trg naložbenih produktov, ki si izrecno želijo upoštevati določene standarde glede trajnostnosti ali dosegati določene cilje v zvezi z njo. K trajnostnem razkrivanju spodbuja tudi zakonodaja, vključno z uredbo o razkritju trajnostnega financiranja in uredbo o taksonomiji (na teh dveh uredbah temelji strategija EU za trajnostno financiranje).

Zaradi teh dveh uredb upravitelji premoženja in finančni svetovalci od podjetij, v katera se vlaga, potrebujejo več informacij o trajnostnosti.

Trajnostno poročilo in njegovo komuniciranje je priložnost za kreiranje dodane vrednosti podjetja oziroma organizacije in pomemben del trajnostnega upravljanja podjetja.

Pri pripravi trajnostnih poročil imamo več kot 10-letne izkušnje in več kot 20 referenc, med katerimi jih je več prejelo domača in mednarodna priznanja.

Poročanje o trajnostnem razvoju na podlagi standardov GRI

Trajnostno poročilo najpogosteje pripravimo skladno s standardi GRI, saj so globalno priznani z najdaljšo tradicijo. GRI (Global Reporting Initiative) je mrežna organizacija, ki je postavila verodostojne standarde poročanja o trajnostnem razvoju. Sodelujejo z OECD (Organization for economic cooperation and development), UNEP (okoljski program ZN), The Global Compact (UN Global Compact – okvir trajnostnih načel in pravil ZN), Earth Charter Initative, IFC (International Finance Cooperation), ISO, UNCTAD (UN conference on trade and development).

GRI je sistemsko dolgoročen, transparenten in verodostojen način spremljanja kazalcev in priprave poročila o trajnostnem razvoju podjetja oziroma organizacije.

Analiza vrzeli poročanja skladno z evropskimi standardi poročanja o trajnostnosti (v veljavi od 1. 1. 2024)

Skladno z Direktivo CSRD je Evropska unija pripravila standarde poročanja o trajnostnosti (ESRS), ki bodo v veljavo stopili 1. 1. 2024. Za podjetja, ki so zavezanci po teh standardih, to pomeni precejšnji preskok. Nudimo izvedbo analize vrzeli, na podlagi katere podjetje identificira manjkajoče člene pri svojem poročanju. Nudimo izobraževanje in pripravo za poročanje, ki bo skladno z novimi standardi poročanja o trajnostnosti (ESRS).

ESRS

Dvojna matrika pomembnosti

Trajnostno upravljanje v podjetju vključuje definirane postopke upravljanja in nadzora ter postopke, ki se uporabljajo za prepoznavanje, ocenjevanje, upravljanje in nadzor vplivov, tveganj in priložnosti ESG (okolja, družba, upravljanje), in sicer v okviru lastnega poslovanja in v vrednostni verigi (v celotni dobavni verigi in v odnosu do kupcev in končnih potrošnikov preko vplivov lastnih proizvodov in/ ali storitev). Ključno orodje za prepoznavanje, ocenjevanje, upravljanje in nadzor vplivov, tveganj in priložnosti ESG je dvojna matrika pomembnosti.
Zajema vse lastne vplive in vplive v vrednostni verigi na ljudi ali okolje, ki so povezani z okoljskimi, socialnimi in upravljavskimi zadevami (ESG), ter pomembne trajnostne vplive, ki od zunaj vplivajo na sposobnost podjetja na ustvarjanje in pridobivanje finančnega kapitala.

Ocena pomembnosti vplivov in finančna pomembnost torej skupaj tvorita dvojno matriko pomembnosti.

V podjetjih ima dvojno vlogo:

 • odločevalsko orodje, saj poslovodstvo pri
  upravljanju upošteva dvojno matriko pomembnosti;
 • orodje trajnostnega poročanja, saj podjetje/skupina poroča o tistih temah, ki so ocenjene kot pomembne.

Izdelava dvojne matrike pomembnosti je iz vsebinskega vidika sestavljena iz treh korakov:

 • opredelitev deležnikov glede na vrednostno
  verigo;
 • prepoznavanje in ocenjevanje vplivov (od znotraj navzven na ljudi in okolje);
 • ocenjevanje finančnih vplivov (od zunaj navzven).

Nudimo izobraževanje in storitev izdelave dvojne matrike pomembnosti.

Skladno z Direktivo CSRD je Evropska unija pripravila standarde poročanja o trajnostnosti (ESRS), ki so v veljavo stopili 1. 1. 2024. Za podjetja, ki so zavezanci po teh standardih, to pomeni precejšnji preskok. Nudimo izvedbo analize vrzeli, na podlagi katere podjetje identificira manjkajoče člene pri svojem poročanju. Nudimo izobraževanje in pripravo za poročanje, ki bo skladno z novimi standardi poročanja o trajnostnosti (ESRS).

Matrika dvojne pomembnosti. Upravljamo in poročamo o: vplivu podjetij/organizacij na ljudi in okolje (ali trajnostnih ESG tem) – vpliv od znotraj navzven, ter vplivu trajnostnosti na uspešnost, položaj in razvoj podjetja (vplivi od zunaj na organizacijo) – finančni vpliv

 Dvojna pomembnost

Poročanje o informacijah, povezanih s podnebjem (tveganja, odvisnosti in priložnosti, povezani s podnebjem)

Podjetja in finančne institucije imajo ključno vlogo pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, odporno proti podnebnim spremembam. Za uresničitev energetskih in podnebnih ciljev EU za leto 2030 so že potrebne dodatne letne naložbe v višini 180 milijard EUR, za dosego podnebne nevtralnosti do leta 2050 pa bodo potrebna dodatna sredstva. Številne od teh naložb predstavljajo pomembne poslovne priložnosti, velik del finančnih sredstev pa bo moral priti iz zasebnega kapitala.

Podjetja in finančne institucije morajo bolje razumeti in obravnavati tveganja negativnega vpliva svojih poslovnih dejavnosti na podnebje, pa tudi tveganja, ki jih podnebne spremembe pomenijo za njihovo poslovanje.

Svetujemo na področju upravljanja s podnebnimi tveganji in poročanja o upravljanju s podnebjem, skladno z okvirji TCFD.

Nudimo:

 • strokovno svetovanje in vodstvo pri pripravi in izvedbi projekta (trajnostno poročilo)
 • izvedba projekta na ključ

Kontakt za več informacij in naročila

Za dodatne informacije, vprašanja ali pripravo informativne ponudbe nas kontaktirajte. Z veseljem se z vami pogovorimo o možnostih sodelovanja.

Vanesa Canji
mag. Vanesa Čanji
Direktorica