testata-vela-si 121Shema EMAS (Sistem za okoljsko ravnanje in presojo) je namenjena spodbujanju primernejšega ravnanja z okoljem in obveščanju javnosti o vplivih dejavnosti na okolje. Gre za nadgradnjo ISO 14001 in zagotavljanje večje odprtosti, odkritosti in periodičnega objavljanja preverjenih okoljskih informacij. V Sloveniji je v shemo EMAS trenutno vključenih 11 organizacij. Za večje vključevanje organizacij v EMAS se na ravni LIFE projekta B.R.A.V.E.R. izvajajo aktivnosti za boljšo pravno ureditev slovenske in EU zakonodaje. Cilj je povečanje olajšav oziroma oprostitev uporabe zakonskih določb za organizacije EMAS na različnih nivojih: postopki za pridobitev dovoljenj, manjše število monitoringov in inšpekcijskih postopkov, znižanje okoljskih dajatev in upravnih pristojbin idr. V Ljubljani bo 14. septembra 2017 organizirana delavnica za podjetja, javne institucije, preveritelje in druge deležnike (MOP, ARSO, predstavnik EK za EMAS) z namenom diskusije in predstavitve učinkov sistema EMAS. (LIFE15 ENV/IT/000509)

life LOGO 121  
logo-braver 121

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj
www.bistra.si