EMAS
EMAS

EMAS je najverodostojnejši in najstabilnejši sistem okoljskega ravnanja, s katerim dosegamo učinke krožnega gospodarstva. Evropska komisija je razvila okoljski sistem EMAS za podjetja in druge organizacije v pomoč pri izboljšanju, ocenjevanju in poročanju njihove okoljske uspešnosti. Za spodbujanje EMAS v Sloveniji je sprejetih več ukrepov skozi različne instrumente. MGRT: vavčer za certifikate kakovosti (EMAS) za MSP (sofinanciranje stroškov priprave na certificiranje in stroškov zunanjega izvajalca, ki podjetju pomaga pri pripravi na certificiranje); MGRT: javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve (sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih sistemov za turistične nastanitve ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega ponudnika); MJU in MOP: v primerih okoljskih zahtev in meril je za 7 predmetov zelenega javnega naročanja (PP9, PP10, PP11, PP12, PP13, PP19, PP20) sistem EMAS vključen kot prednostni kriterij v merilih za oddajo javnega naročila (dodelitev dodatnih točk); MOP: Sklad za podnebne spremembe – vključitev sistema EMAS med merila pri javnih razpisih za projekte, ki spodbujajo prehod v krožno, nizkoogljično in podnebno odporno gospodarstvo; finančne spodbude za promocijo sistema EMAS z namenom ozaveščanja, usposabljanja in izobraževanja različnih deležnikov. Več informacij na www.lifebraver.eu (LIFE B.R.A.V.E.R.).

ZRS Bistra Ptuj
www.bistra.si