Ravnanje z odpadki je pomembna dimenzija varstva okolja. V skladu z Okvirno direktivo o odpadkih 2008/98/ES morajo biti strategije ravnanja z odpadki usmerjene predvsem v preprečevanje nastajanja odpadkov. Odpadke je potrebno obravnavati kot sekundarno surovino, ponovno uporabiti, reciklirati, predelati ali uporabiti kot vir energije. Kot zadnja možnost je varna odstranitev odpadkov s sežigom ali na odlagališčih. Namen projekta ENCOURAGE je izobraževanje ciljnih skupin: predstavnikov občinskih oddelkov za odpadke ali okolje, poklicnih šol in odločevalcev za trajnostno ravnanje z odpadki v skladu z nacionalnimi in evropskimi politikami ter dolgoročno prispevanje k razvoju in upravljanju virov odpadkov na lokalni in globalni ravni. Cilji projekta so osredotočeni na: razvoj in izvajanje novih in inovativnih strokovnih tečajev za sektor odpadkov v skladu z Okvirno direktivo EU o odpadkih; izboljšanje ravni kompetenc in veščin na občinski ravni na področju trajnostnega ravnanja z odpadki; zmanjšanje vrzeli med potrebami po novem znanju, pomanjkanjem izobraževalnih programov in izzivi ciljnih skupin pri trajnostnem ravnanju z odpadki.
Pripravila: dr. Klavdija Rižnar

ZRS Bistra Ptuj

www.bistra.si