Emisije fosilnih goriv so največji prispevek k antropogenemu učinku tople grede, zato je zmanjšanje porabe fosilne energije prednostna naloga za okolje. Biooglje je eden od potencialov bistvenega prispevka k blaženju podnebnih sprememb. Gre za drobnozrnat, oglju podoben material, ki nastane s segrevanjem biomase brez prisotnosti zraka – s procesom pirolize. Povprečni zadrževalni čas biooglja v tleh je do več tisoč let in predstavlja potencialno metodo skladiščenja ogljika, saj je njegova razgradnja v CO2 in druge toplogredne pline (metan) zelo počasna. Dodana vrednost je poraba energije, ki nastane med procesom pirolize. Proizvodnja biooglja se tako lahko poveže z lokalno proizvodnjo toplote. Tretja prednost v uporabi biooglja je izboljšanje kakovosti tal, ki lahko vpliva na znatno povečanje pridelka. V okviru projekta E2BEBIS razvijamo okolju prijazno tehnologijo, tj. pirolizo, za soproizvodnjo elektrike, toplote in biooglja iz biomase. Hkrati so projektne aktivnosti osredotočene na vzpostavitev ustreznih politik za odpravo ovir, vezane na implementacijo biooglja. Projekt E2BEBIS sofinancira Evropska unija – ESRR, Program Srednja Evropa.

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj
www.bistra.si