Kompostabilna bioplastika

Urška Košenina

Podjetje Avantpack, d.o.o., iz Nove Gorice, proizvaja kompostabilne vrečke in folije. So edini specializirani proizvajalec borazgradljivih vrečk v Evropi in del Skupine PoolPack, največje embalažne skupine v Italiji. »Zavedamo se dejstva, da kompostabilna plastika ne bo nadomestila tradicionalne plastike v vseh aplikacijah, v nekaterih aplikacijah tudi ne nudi optimalne rešitve. Kar pa ne velja za embalažo za živila«, pojasnjuje Melvis Haskič, direktor podjetja. Specializirali so se namreč na področju kompostabilne embalaže za živila. Glavna prednost proizvodov iz kompostabilne plastike (bioplastike) je možnost njihove uporabe kot inštrumenta za zbiranje organskih odpadkov. Glede problematike zapiranja krožne zanke pa si je potrebno prizadevati za optimizacijo ločenega zbiranja odpadkov, je prepričan direktor.

Kakšne prednosti ima kompostabilna plastika in kakšno je povpraševanje na trgu? Se srečujete z dilemami pri proizvodnji bioplastike, saj ji tudi živilska panoga ni vedno naklonjena.

Glavna prednost proizvodov iz kompostabilne plastike (bioplastike) je možnost njihove uporabe kot inštrumenta za zbiranje organskih odpadkov, saj so bili razviti za odlaganje v kompostarnah. Z uporabo bioplastike je mogoče izboljšati količino in kakovost zbranih organskih odpadkov. S tem se spodbudi njihovo preoblikovanje iz odpadkov v kompost. To je dragoceno sredstvo za izboljšanje tal, saj ga je mogoče vrniti v tla kot naravno gnojilo in kot uporabno orodje za boj proti dezertifikaciji. Na tak način predstavlja sklepni člen krožnega pristopa. Ta vidik je zelo pomemben v luči zakonodaje EU, zlasti Direktive o odpadkih 2008/98/ES, ki od decembra 2023 določa obveznost ločenega zbiranja organske frakcije za vse države članice.

Kakšna je možnost uporabe kompostabilne plastike?

Aplikacije iz kompostabilne plastike pogosto združujejo tehnične lastnosti z možnostjo uporabe za različne namene. Kompostabilne vrečke za enkratno uporabo se lahko na primer uporabljajo tako za prenos živil ali sadja in zelenjave, tudi za zbiranje organske frakcije. Tako postanejo pravo orodje za promocijo ločenega zbiranja. V mnogih primerih ti izdelki zagotavljajo tudi vse večjo uporabo surovin iz obnovljivih virov, kar omogoča zmanjšanje uporabe fosilnih goriv. Zaradi vseh teh razlogov trg bioplastike nenehno raste. Proizvodna zmogljivost vse bioplastike do leta 2020 znaša 2,11 milijona ton. Do leta 2025 naj bi zrasla za 36 %. Proizvodne zmogljivosti kompostabilne bioplastike znašajo 1,2 milijona ton, z rastjo na 1,8 milijona do leta 2025.

V katerih panogah najbolj?

Glavni sektorji uporabe bioplastike za kompostiranje so ločeno zbiranje odpadkov, kmetijstvo, velika distribucija, gostinska ponudba, embalaža. Naše izkušnje kažejo, da je živilska panoga naklonjena kompostabilni plastiki. Lahko rečemo le, da obstajajo trgi, države, ki še niso uspeli pripraviti pogojev za prehod na kompostabilno plastiko. Med take države sodi tudi Slovenija. Če pa pogledamo večino ostalih držav EU, je zadeva popolnoma drugačna, lahko rečemo kar nasprotna.

Katere surovine uporabljate v proizvodnji, od kod so in kako poteka proces od surovine do granulata? Katere branže oskrbujete z vrečkami in folijami?

Avantpackovi izdelki so izdelani iz Mater-Bi, 100% biološko razgradljive in kompostabilne bioplastike, ki jo proizvaja Novamont, mednarodno vodilno podjetje v sektorju bioplastike in biokemije. Obnovljive surovine kmetijskega izvora, ki se uporabljajo v proizvodnih procesih bioplastike Mater-Bi, so škrob, sladkor in rastlinska olja, ki izvirajo predvsem iz evropskih pridelkov. Te surovine se predelajo z uporabo Novamontovih lastniških tehnologij za proizvodnjo (bio)poliestrov in polizdelkov, potrebnih za proizvodnjo kompostabilnega polimera, certificiranega v skladu z EN13432. Z našimi proizvodi oskrbujemo različne branže. Najbolj pomembne so trgovske živilske verige, distributerji, ki nastopajo v segmentu HORECA, komunalna podjetja, neživilske trgovske verige, lekarne, industrije, ki nastopajo v živilski industriji.

Imate BRC & IFS certifikat, celovit sistem za zagotavljanje varnosti živil. Vedno bolj se usmerjate v razvoj tehničnih kompostabilnih filmov po meri, ki so ponovno vezani na embalažo za živila. Zakaj je embalaža za živila najboljša rešitev v kompostabilni plastiki in koliko kompostabilnega materiala pretvorite letno?

Model naše industrije temelji na organskem recikliranju, v katerem kompostabilna embalaža bistveno pripomore k ločenem zbiranju organske frakcije, torej odpadkov živil. Kompostabilno embalažo uporabljamo kot inštrument za bolj učinkovito zbiranje organskega odpada, hkrati pa imamo možnost, da organsko recikliramo tudi samo embalažo. Zato je embalaža za živila idealna rešitev v kompostabilni plastiki.

Življenjski cikel živil je kratek.

Tako je. Zakaj bi torej živila embalirali v embalažo z izredno dolgim življenjskim ciklom, kot ga ima navadna plastika? Pogosto celo življenjski cikel embalaže živil traja samo iz trgovine do naših gospodinjstev. Uporaba netrajnostne embalaže za tako kratko obdobje predstavlja resno grožnjo našemu okolju. Zato je za take aplikacije kompostabilna embalaža idealna rešitev. V letu 2021 bomo pretvorili več kot 6.000 ton kompostabilne plastike, kar nas uvršča med največje tovarne bioplastike v Evropi.

Imate najsodobnejšo tehnologijo strojnega parka. Odločili ste se za specializacijo v razvoju – je to velika konkurenčna prednost? Sloni razvoj na lastnih kadrih?

Ne predstavljamo si razvoja specifičnih aplikacij brez ustrezne tehnologije, zato bomo nadaljevali z investicijami v sodoben strojni park. Še bolj pomemben faktor v procesu razvoja novih aplikacij pa je ustrezen kader. V kadre vlagamo od samega začetka, v bodoče pa planiramo še več resursov nameniti v izobraževanje naše ekipe in iskanju novih sodelavcev. Zagotovo nam ta usmeritev omogoča konkurenčno prednost na trgu.

Kot vemo je velik problem pri kompostabilni plastiki to, da gre za premajhne količine, ki potem ne pristanejo na industrijskem kompostu, hkrati pa niti potrošniki ne ločujejo pravilno, ker ne ločijo med terminom biorazgradljiva plastika, industrijsko kompostabilna plastika in med plastiko, ki je kompostabilna na domačem kompostu. Kako nagovarjate ta problem?

Kompostabilna bioplastika je izdelek za reševanje posebnih problemov, povezanih z ravnanjem z organskimi odpadki. Za njihovo pravilno uporabo si je zato potrebno prizadevati z optimizacijo ločenega zbiranja odpadkov. Mislim na sprejem učinkovitih sistemov samega ločevanja kot s ciljno usmerjeno komunikacijsko strategijo, namenjeno vsem udeležencem na trgu. To je inštitucijam, proizvajalcem, trgovcem, komunalnim podjetjem, potrošnikom … Pri tem lahko Italija predstavlja dober zgled za upravljanje in integracijo dobavne verige bioplastike z verigo organskih odpadkov.

Zakaj Italija?

Italija je postala evropska država, ki zbira najvišji odstotek organskih odpadkov, kar 47 % v primerjavi z evropskim povprečjem, ki znaša 16 %. Z rojstvom konzorcija Biorepack je Italija sprejela prvi evropski sistem razširjene odgovornosti proizvajalca, posvečen biološko razgradljivi in kompostirani plastični embalaži s certifikatom UNI EN 13432. Med aktivnostmi, ki jih spodbuja konzorcij, so tudi komunikacijske kampanje za izboljšanje ločenega zbiranja organskih odpadkov. V Sloveniji imamo številne obrate, ki zelo uspešno predelujejo kompostabilno plastiko v kvaliteten kompost. Primer je JP VOKA SNAGA Ljubljana. Težave nastajajo predvsem na nivoju komunikacije s končnim potrošnikom.

Zakaj?

Dogaja se, da organske odpadke zbirajo v vrečkah iz polietilena in s tem povzročajo kontaminacijo komposta z mikroplastiko. Take vrečke so prepogosto označene s predponami »BIO« ali »EKO«, kljub temu da niso kompostabilne, kar vnaša dodatno zmedo pri potrošnikih. Za rešitev tega problema je potrebna tudi pomoč države z zakonodajo. Moramo se zavedati, da je vsak začetek zahteven, lotiti pa se ga moramo strateško. Ni potrebno odkrivati tople vode, dovolj bi bilo, da vsaj kopiramo delo nekaterih držav, ki so ta korak že uspešno opravile.

V katerih primerih je bioplastika primerna in kje ni primerna za rabo kot embalaža?

Kompostabilnost embalaže predstavlja očitno prednost za izdelke, ki prihajajo v stik z organskimi snovmi. Uporaba kompostabilne vrečke za zbiranje organske frakcije ali posode za hrano namreč omogoča ustvarjanje homogenih odpadkov, kjer tako posoda kot vsebina uživata enake lastnosti biorazgradnje. Poleg tega kompostabilni izdelki, ki so v stiku s hrano, kot so jedilni pribor za enkratno uporabo ali krožniki in embalaža za živila, omogočajo predelavo tistih organskih odpadkov, ki jih drugače ne bi reciklirali. Kompostabilna embalaža predstavlja prednost tudi za vse tiste aplikacije, ki jih zaradi večmaterialne, večslojne sestave ni mogoče reciklirati in bi jih zaradi tega poslali na odlagališče ali sežig, ne da bi bili reciklirani. Aplikacije, pri katerih uporaba tradicionalne plastike zaenkrat ostaja primernejša, so tiste, za katere že obstajajo delujoče in učinkovite poti recikliranja, kot na primer plastenke za tekočine (PET).

Predelovalci odpadkov pravijo, da je kompostiranje drago. Vsak dodaten teden povzroča stroške. Kompostiranje v dveh mesecih je za njih prepočasno. Vaš material se kompostira v 3 do 6 mesecih. Kako je s časovno komponento kompostiranja?

Najprej je treba opozoriti, da proizvodnja kakovostnega komposta zahteva določen čas ne glede na obnašanje bioplastike. Pri industrijskem kompostiranju je pravzaprav potrebno opustiti logiko enostavnega odstranjevanja odpadkov. Razmišljati moramo o kakovosti končnega izdelka kot pri vseh industrijskih dejavnostih. Evropska direktiva o gnojilih (2019/1009) namreč na specifičen način predpisuje, kakšne so lastnosti, ki jih mora imeti kompost, da ga lahko vnesemo v tla. Kar zadeva kompostabilno bioplastiko, evropski standard UNI EN 13432 potrjuje sposobnost kompostiranja proizvoda ali embalaže za kompostiranje ne glede na material, iz katerega je izdelan. Opredeljuje lastnosti, ki jih mora imeti, da se lahko pošlje v ekološko recikliranje. V Italijo so upravljavci sektorja zbrani v okviru italijanskega konzorcija za kompostiranje (CIC), ki si že leta uspešno prizadeva za zagotavljanje pogojev, da lahko obrati pridobijo kakovosten proizvod ob spoštovanju časa, potrebnega za dosego tega cilja.

V Evropi je situacija glede kompostabilnih vrečk zelo različna. Dober primer je Velika Britanija, kjer ni zakonodaje za kompostabilne vrečke, tudi ni prepovedi, vendar trg obstaja. Nemčija pa je edina država, ki še ni popolnoma odprla vrata bioplastiki. Kako v Veliki Britaniji polovijo vso bioplastiko, so ljudje bolj ozaveščeni, se ta material tam kompostira?

Seveda ne moremo enačiti nivoja ozaveščenosti v vseh državah, vendar opažamo, da so te razlike vedno manjše. V Veliki Britaniji se je trg začel lokalno. Nekatere lokalne oblasti so pričele z vzpostavljanjem modela organskega recikliranja. Tako je kompostabilna vrečka postala neizogiben inštrument v tem modelu. To so opazile tudi trgovske verige in z implementacijo kompostabilnih vrečk v svojih trgovinah začele neposredno sodelovati v tem modelu. Tudi v Nemčiji se dogajajo spremembe na tem področju. Nekatere regije so že pričele z zbiranjem organskega odpada s pomočjo bioplastike. Verjamemo, da se bo ta praksa razširila na celotno državo in tako vključila tudi ostale branže.

Kaj je temelj vaše trajnostne strategije in kako varčujete z energijo in vodo?

Največji aspekt trajnostne naravnanosti našega podjetja je ravno v izdelku, ki ga podjetje izdeluje. Specializirani smo za proizvodnjo trajnostne embalaže, s čimer enormno prispevamo k trajnostnemu poslovanju naših kupcev. V primerjavi s proizvajalci »klasične« plastične embalaže je ravno ta aspekt ključen za odločitve naših kupcev, da klasično embalažo zamenjajo z embalažo, ki je bolj okolju prijazna. Znotraj poslovnega procesa se trajnostna naravnanost kaže na vseh področjih. Mislim na uporabo flote izključno električnih viličarjev. Kot velik uporabnik električne energije skrbimo za smotrno rabo in uporabljamo izključno strojni park novejše izdelave, ki je energetsko bolj učinkovit. Za leto 2022 smo se pogodbeno zavezali z našim dobaviteljem električne energije, da bomo kupovali izključno energijo iz obnovljivih virov oz. zeleno energijo. Smo zelo majhen uporabnik vode.

Kateri izvozni trgi so najzanimivejši in kakšni so načrti?

Zaenkrat so to Italija, Francija, Španija, Avstrija, Romunija, Skandinavija, Grčija,… pa tudi ZDA. Trenutno se odpira Vzhodna Evropa, zato tem trgom namenjamo največ časa. Ciljamo na nove trge in na to, da ponudimo nove aplikacije iz bioplastike.

Kako vpliva dvig cen surovin na vaše poslovanje? Kako to rešujete?

Naprej do neke točke poskušamo »požreti« razliko v ceni. Naslednja faza je optimizacija obstoječih proizvodov, tako da so na koncu za kupca cenejši. Ko to ni možno, pa smo primorani dvigniti cene proizvodov skladno z dvigom ostalih cen. Zaenkrat edini način vidimo v iskreni komunikaciji tako s kupci kot z dobavitelji. Informacije, ki nam jo posredujejo dobavitelji, posredujemo tudi našim kupcem. Do kupcev smo iskreni in v nobenem primeru ne želimo izkoristiti situacije v špekulativne namene. Zaenkrat smo vse težave iz tega naslova uspešno rešili.