Tokratna tradicionalna novoletna anketa postavlja v središče trajnostno poročanje. Slovenska zakonodaja predpisuje trajnostno poročanje velikim družbam, ne vsem, z več kot 500 zaposlenimi. Poročilo mora zajeti informacije o nefinančnih kazalnikih, to je okoljskih, socialnih in kadrovskih zadevah, predstaviti mora model trajnostnega poslovanja, informacijo o spoštovanju človekovih pravic in o boju proti korupciji in podkupovanju. Predlog nove evropske direktive o trajnostnem korporativnem poročanju razširja število zavezancev poročanja. To obveznost naj bi odslej imele vse velike družbe, pa tudi mala in srednja velika podjetja. V trajnostnem poročilu bodo morala navesti, kako skrbijo za okolje in koliko negativno vplivajo na okolje, kako ravnajo z viri, kot so voda, odpadki, energija, kako je z izpusti ogljikovega dioksida in podobno.

Po podnebni konferenci COP26 je ta tematika še aktualnejša. Zato smo povabljenim sogovornicam in sogovornikom postavili dve vprašanji:

•    Podjetja in drugi subjekti naj bi v trajnostnem poročilu pojasnili, kako skrbijo za okolje in se usmerjajo v zeleni model poslovanja, kakšni so negativni vplivi poslovanja na okolje (odpadki, poraba energije, voda, izpusti ogljikovega dioksida), vključili pa naj bi tudi socialne kazalnike (zaposlene). Katere od teh kazalnikov spremljate, kakšni so rezultati in kaj menite o napovedanih novih obveznostih glede trajnostnega poročanja?
•    Slovenija želi biti srce zelene Evrope, je pa med bolj ranljivimi državami glede podnebnih sprememb. Katere dosežke v zelenem prehodu vašega poslovanja v tem letu bi posebej izpostavili in kateri so vaši največji izzivi v prihodnjem letu?
Zanimivo je, da so se nekatera pomembna podjetja opravičila in ne sodelujejo, čeprav se zavedajo, da je trajnostno poročanje o nefinančnih kazalnikih že obveznost, ne več vprašanje dobre volje.

Božo Černila
Božo Černila

EcoVadis podelil Trimu srebrno oceno

Božo Černila, Trimo Group
•    Zavezanost k trajnostnemu razvoju je zavestna odločitev Trima, ki je bila sprejeta že dolgo nazaj. Kazalnike, ki jih redno merimo, analiziramo in obvladujemo že več kot dvajset let, so poraba vode, odpadkov ter CO2 emisije preko porabe olja, plina in električne energije. V zadnjih desetih letih smo zmanjšali emisije CO2 na m2 proizvedenega panela za cca. 40 %. Spremljamo pa tudi socialne kazalnike v obliki izobraževanj in merjenja na področju varnosti in zdravja pri delu. V zadnjih desetih letih se je zmanjšalo št. nezgod v Trimu za cca. 2/3, število poškodb pri delu v primerjavi z branžo v RS pa za cca. 1/3. Trimo je globalno podjetje, ki je trajnostno naravnano. Obveznost trajnostnega poročanja osvetljuje dejstvo, da si globalna družba prizadeva k trajnostnemu poslovanju.
•    V tem letu smo posebej ponosni na rezultat prvega ocenjevanja Trima s strani največjega in najbolj relevantnega ponudnika ocen trajnostnega poslovnega delovanja na svetu, to je EcoVadis. Prejeli smo srebrno oceno, kar pomeni, da je Trimov rezultat v globalni mreži več kot 75.000 ocenjenih podjetij boljši od 80 % podjetij. Ocenjevanje nam je pokazalo tudi priložnosti za izboljšave, česar smo se že lotili in bomo upoštevali tudi v prihodnje, tako da bomo Trimov rezultat še izboljševali. Cilj v naslednjem letu je tudi uskladiti in prilagoditi dolgoročne cilje v okviru zelenih iniciativ za zmanjševanje in preprečevanje obremenjevanje okolja in omejevanje dviga temperature v ozračju.

Boštjan Jerončič
Boštjan Jerončič

Direktiva je jasna vključno s časovnico

Boštjan Jerončič, Incom d.o.o.
•    Mesečno zelo natančno spremljamo evidenco odpadkov, porabo energije, vode, sedaj se aktivno usmerjamo tudi k izpustom ogljikovega dioksida. Razlog za aktivno spremljanje se skriva predvsem v želji po zmanjševanju vseh dejavnikov, ki vplivajo na naše okolje. Pri nastanjanju odpadkov in ravnanju z njimi se kot hierarhično zaporedje uporablja: preprečevanje nastajanja odpadkov, priprava za ponovno uporabo, recikliranje, drugi postopki pridelave in odstranjevanje odpadkov. Rezultati so vedno boljši predvsem pri ločevanju odpadkov in porabi vode. Glede novih obveznosti trajnostnega poročanja ne vidimo večjih težav, direktiva je jasna in ima ustrezno postavljeno časovnico za implementacijo.
•    V podjetju Incom odločno pristopamo k pripravi trajnostne strategije, ki nam hkrati predstavlja tudi izziv. Za namen sistematičnega pristopa k reševanju izzivov smo si postavili cilje trajnostnega razvoja, ki so seveda skladni s cilji Združenih narodov in EU. Posvetili smo se predvsem trem ciljem. Prvič. Uvajati ukrepe za varovanje okolja, kjer se bomo aktivno ukvarjali z zmanjševanjem ogljičnega odtisa in količino uporabljene vode ter energije, zmanjševanjem mešanih odpadkov in seveda s povečevanjem stopnje ločevanja odpadkov. Drugi cilj je namenjen trajnostnemu vzorcu potrošnje in proizvodnje, kjer so in bodo izdelki blagovne znamke Leone/AL!VE v središču. Izvedli bomo pridobitev ISCC certifikata, ki predstavlja globalno veljaven sistem certificiranja trajnosti, uvedli bomo reciklirane materiale in aktivno izobraževali naše potrošnike o pravilnem ločevanju izdelkov. Tretji cilj je človeka vredno delo in gospodarska rast, ki pa je seveda pomemben za celotno verigo dodane vrednosti podjetja Incom – od naših dobaviteljev preko zaposlenih do naših strank.

Gašper Antičevič
Gašper Antičevič

Med zaposlenimi oblikovali prve trajnostne time

Gašper Antičevič, Lek d.d.
•    V Novartisu smo prepričani, da je trajnostno poročanje neobhodno za dolgoročen, vključujoč razvoj. Povečane regulatorne zahteve razumemo kot potrebne, da ga skupaj dosežemo. Tudi zato so že dobro desetletje v središču naše poslovne strategije trajnostni vidiki poslovanja in transparentno poročanje o njih po več mednarodnih standardih in smernicah. Lek, del Novartisa, je javno objavil že enajsto trajnostno poročilo, informacije o okoljskih vplivih pa razkrivamo še dlje. Osrednje skupine okoljskih kazalnikov, ki jih spremljamo, se nanašajo na energijo, emisije v zrak, odpadke in vode. Celovito poročamo tudi o skrbi za zaposlene in varnosti pri delu ter o drugih kazalnikih družbenih in ekonomskih vplivov.
•    Blaženje podnebnih sprememb je del Novartisove strategije okoljske trajnosti. Ogljično nevtralno želimo poslovati do leta 2025, v celotni dobavni verigi do leta 2030. Letos bomo na vseh razvojno-proizvodnih lokacijah v Sloveniji dosegli prihranke pri porabi energije. V logistiko smo vključili prvo električno vozilo v hladni verigi in na dveh lokacijah postavili polnilnice za e-vozila. Med zaposlenimi smo oblikovali prve trajnostne time. Do konca leta bomo ukinili plastiko za enkratno rabo in dobave PVC za sekundarno in terciarno ovojnino. Zaradi cenovnih gibanj, zlasti storitev ravnanja z odpadki, in naraščanja cen energije pričakujemo, da bodo nadaljnja vlaganja v energetske prihranke in projekte krožnega gospodarstva v prihodnje še pomembnejša.

Ana Margetič
Ana Margetič

Sprejeli program razogljičenja do leta 2030

Ana Margetič, Iskratel d.o.o.
•    Soočamo se s podnebnimi in okoljskimi razmerami brez primere. Zato si tudi v podjetju Iskratel z zavedanjem in podporo vodstva prizadevamo za čim bolj trajnostno delovanje v odnosu do zaposlenih in ostalih deležnikov, a tudi širše v gospodarskem prostoru. Verjamemo, da bomo s poročanjem zainteresiranim stranem podkrepili zavedanje o pomembnosti trajnostne naravnanosti. Posledično se s tem spreminja tudi korporativno poročanje. Pri tem je pomembno izkazovanje transparentnosti, prepoznava odgovornosti in trajnostna naravnanost poslovanja. Iskratel je nosilec več certifikatov, med njimi tudi Sistema ravnanja z okoljem ISO 14001. Zavezanost k izpolnjevanju okoljske odgovornosti smo zapisali v okoljski politiki, svoje okoljske vplive spremljamo preko kazalnikov uspešnosti že vrsto let. Z rezultati izkazujemo nenehen napredek delovanja podjetja na področju zmanjševanja porabe električne energije, ravnanja z odpadki pri nevarnih kemikalijah in pri izbiri okolju prijaznih materialov.
•    Program trajnostne strategije opredeljuje cilje in aktivnosti podjetja ter se usklajuje z razvojnimi cilji ZN. Svojo odgovornost prevzemamo tudi s programom ogljičnega odtisa »Na poti razogljičenja podjetja Iskratel do 2030« in sledimo podnebnim ciljem EU. Preko Zelenega trajnostnega tima na različnih področjih delovanja postavljamo cilje, ki bodo podjetje peljala po poti trajnostne prihodnosti. Naše investicije so okoljsko usmerjene, kar se odraža s prenovo fasadnega ovoja stavbe, novim sistemom hlajenja maketnih centrov in načrtovano novo sončno elektrarno.

Zoran Bukovec
Zoran Bukovec

Tehnološki odpadek predelajo v surovino

Zoran Bukovec, Kolpa d.o.o.
•    Poslanstvo Kolpe je zadovoljiti potrebe in želje kupcev po vrhunskih izdelkih za opremo kopalnic ter uresničiti najzahtevnejše projekte s programom kompozitnega materiala Kerrock. Ključni poudarki so učinkovita raba surovin in okolju prijazno delovanje. Kot dokaz trajnostne naravnanosti smo tudi imetniki certifikata ISO 14001, ki ga imamo že od 2002. Trenutno smo v postopku pridobivanja certifikata EPD za produkt kompozita, s katerim dokazujemo trajnostno rabo virov. V podjetju stalno stremimo k zmanjševanju odpadkov in njihovemu kroženju. Trajnostni projekt, na katerega smo še posebej ponosni, je termična predelava tehnološkega odpadka v prodajno surovino. Redno spremljamo vse okoljske parametre (poraba energentov, pitne vode, izpuste) s ciljem zmanjševanja ter oddamo preko 96 % vseh odpadkov v reciklažo.
•    Večina naših zaposlenih živi v okolici podjetja, zato veliko vlagamo tudi v lokalno okolje. S sponzorstvi in donacijami v športu ter s pomočjo kulturi se vključujemo v življenje v regiji in izboljšujemo njegovo kvaliteto. Velik poudarek v podjetju dajemo tudi stalnemu izobraževanju zaposlenih, saj lahko le na takšen način sledimo spremembam v okolju.

Slavko Kanalec
Slavko Kanalec

Po emisijah na tono jekla so med najučinkovitejšimi

Slavko Kanalec, Skupina SIJ
•    V skupini SIJ neomajno izpolnjujemo dolgoročno strategijo delovanja po načelih trajnostnega razvoja in poročanja. Kot del globalnega okolja pozdravljamo novost, da bo trajnostno poročanje vključevalo tudi tveganja in priložnosti povezana s prehodom na nizkoogljično gospodarstvo. Prav tako stremimo k stanju »zero waste to landfill« oziroma nič odloženih odpadkov. Trajnostno naravnanost Skupine SIJ dokazujemo z zmanjševanjem ogljičnega odtisa, porabe vode in energije na tono proizvedenega jekla, zaključevanjem snovnih krogotokov po načelih krožnega gospodarstva, skrbno presojo vplivov na okolje pri načrtovanju projektov, z investiranjem v najboljše razpoložljive tehnologije in drugimi vidiki odgovornega ravnanja. Skladno s poročilom Svetovnega jeklarskega združenja se v prvem polletju 2021 z emisijami 361 kg CO2/t odlitega jekla uvrščamo med 15 odstotkov najučinkovitejših proizvajalcev jekla. Vsa tovrstna prizadevanja lahko uspešno izpeljemo le skupaj z zaposlenimi, zato je eden od ciljev Skupine SIJ do leta 2025, da položaj enega največjih zaposlovalcev nadgradimo z ugledom zaželenega delodajalca.
•    Če izpostavimo nekaj letošnjih najpomembnejših trajnostno naravnanih projektov: v SIJ Metalu Ravne smo v okviru mednarodnega projekta Etekina zagnali inovativen način izkoriščanja odvečne toplote, jeseni pa smo zagnali tudi novo odpraševalno napravo. V SIJ Acroniju smo s partnerji v okviru projekta CREATORS postavili prve testne naprave za preverjanje možnosti razvoja pametne energetske Skupnosti SIJ Acroni – Jesenice. Skupina SIJ pa je postala tudi ena izmed prvih članic organizacije ResponsibleSteel.

Lilijana Žnidaršič Rački
Lilijana Žnidaršič Rački

V krožnem gospodarstvu želijo več projektov

Lilijana Žnidaršič Rački, Ljubljanske mlekarne d.o.o.
•    V Ljubljanskih mlekarnah smo del sheme EMAS in okoljsko izjavo izdajamo že od leta 2013. V njej spremljamo številne okoljske kazalnike, kot sta energijska učinkovitost (poraba elektrike in pare) ter učinkovitost materialov (voda, odpadki, emisije in embalaža). Znotraj nefinančnega dela letnega poročila spremljamo tudi socialne kazalnike, še natančneje pa jim bomo sledili od prihodnjega leta. Pridobili smo namreč certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, s katerim se zavezujemo k poročanju in spremljanju družbeno odgovornih aktivnosti. Ker verjamemo, da lahko prav transparentno poročanje vodi k dolgoročnemu trajnostnemu delovanju, pozdravljamo tudi napovedane nove obveznosti s tega področja.
•    V Ljubljanskih mlekarnah nam je uspelo zapreti interno snovno zanko za embalažo Tetra Pak. Ostanke te embalaže, ki nastanejo v proizvodnji, v podjetju Lucart predelajo v papirnate brisače in higienski papir, ki jih nato odkupujemo za interno uporabo. V krožnem gospodarstvu vidimo potencial, zato si želimo več tovrstnih projektov v gospodarstvu. Po drugi strani je eden največjih izzivov izbira embalaže, ki bi čim manj obremenjevala okolje. Tudi na tem področju delamo korake naprej. Poleg tega se bomo spoprijeli z izzivi pri spodbujanju dobaviteljev in potrošnikov k pridelavi in izbiri ekološkega mleka, k čemer nas zavezuje tudi družbeno odgovorna zaveza S posluhom za jutri.

Nina Kelemen
Nina Kelemen

Že nekaj let merijo ogljični odtis

Nina Kelemen, Zavarovalnica Triglav d.d.
•    V Zavarovalnici Triglav je skrb za trajnost vključena v Zavezo trajnosti Skupine Triglav, ki smo jo sprejeli ob koncu leta 2020 ter določili nadaljnje smeri svojega razvoja na okoljskem, družbenem in upravljavskem področju (ESG). Glede naših trajnostnih aktivnosti poročamo v letnem poročilu, kjer objavljamo nabor najpomembnejših trajnostnih kazalnikov. Že nekaj let merimo in objavljamo podatek o ogljičnem odtisu Skupine. Poleg tega objavljamo podatek o količini in vrsti odpadkov za Zavarovalnico Triglav. Poročamo tudi o družbenih in upravljavskih kazalnikih, ki razkrivajo podatke o zadovoljstvu zaposlenih, sestavo zaposlenih po spolu in starosti, število izobraževalnih ur, deležu žensk v organih vodenja in nadzora, število sprejetih politik na področju korporativnega upravljanja in drugih trajnostnih dejavnikih. Pričakovane dodatne obveznosti glede trajnostnega poročanja bodo pomembno vplivale na nadaljnji razvoj celovitega korporativnega upravljanja trajnosti in ustvarjanje dolgoročne vrednosti podjetja za lastnike in ključne deležnike.
•    Največ pozornosti namenjamo energetski prenovi stavb, spodbujamo digitalno poslovanje, ločujemo odpadke in krepimo trajnostno ozaveščenost zaposlenih. V luči iskanja sodobnih načinov sodelovanja s strankami širimo načine prijave v digitalno poslovalnico i.triglav. V naši ponudbi imamo zavarovanja za škodne dogodke, ki so posledica podnebnih sprememb, kakor tudi zavarovanja sončnih elektrarn in mikro-mobilnosti. Letos smo na področju upravljanja lastnih portfeljev povečevali delež trajnostnih in zelenih naložbenih razredov z namenom financiranja zelenega prehoda. V prihodnosti bomo z našimi aktivnostmi in ozaveščanjem svoj prispevek k trajnostni, pravični in zeleni prihodnosti še (o)krepili.

mag. Željko Kovačevič
mag. Željko Kovačevič

Trajnostni razvoj uresničujejo skozi štiri področja

mag. Željko Kovačevič, JUB d.o.o.
•    Načela trajnostnega razvoja v družbi JUB uresničujemo skozi štiri področja: odgovornost do družbe in zaposlenih, varovanje okolja, krožno gospodarstvo in energetsko učinkoviti izdelki in rešitve. Za vsako področje smo definirali ključne aktivnosti in cilje, ki jih delimo na kratkoročne in dolgoročne. Na področju ravnanja z okoljem zasledujemo vizijo »zero waste«. V sodelovanju s partnerji predelamo in predamo v postopke predelave več kot 99 % nastalih odpadkov. Ravno tako za proizvodnjo uporabljamo surovine, ki jih pridobivamo iz lokalnega okolja. Do 90 % surovin pripeljemo v JUB s krajšimi transportnimi potmi, s čimer pomembno zmanjšujemo izpuste ogljikovega dioksida v zrak. Gradbeništvo kot panoga doživlja pomembne spremembe, saj je njen fokus že usmerjen v oblikovanje pametnih mest in skupnosti, z njimi pa tudi v pametne in energijsko učinkovite stavbe, ki bodo za svoje delovanje uporabljale obnovljive vire. Napovedane nove obveznosti glede trajnostnega poročanja pozdravljamo.
•    Naša najnovejša pridobitev je sončna elektrarna v proizvodnem obratu Nova vas na Blokah, kjer že od leta 1997 proizvajamo okolju prijazen toplotno izolacijski material EPS. Na lokaciji obrata bomo letno pokrili 15 % lastnih potreb po električni energiji. V prihodnjem letu želimo okrepiti aktivnosti v okviru vseh štirih stebrov trajnostnega razvoja. Veliko pozornosti bo namenjeno embalaži, predvsem ravnanju z odpadno embalažo. Nadaljujemo z nadomeščanjem veder iz plastike z vedri iz reciklata. Izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih o okoljskih spremembah in posledicah, povečevanje deleža obnovljivih virov energije, razvoj energijsko varčnih izdelkov, ki so do okolja in uporabnikov prijazni ter brez papirno poslovanje, so področja, na katera bomo v prihodnje usmerili veliko energije.

Slavko Zupančič
Slavko Zupančič

Največji izziv je energetska izraba topil iz kemijske sinteze

Slavko Zupančič, Krka d.d.
•    Krkino temeljno vodilo pri poslovnih odločitvah je skrb za zdravo in kakovostno življenje, zato skrb za varovanje naravnega okolja postavljamo v ospredje že od ustanovitve. V skladu z odgovornim, trajnostnim ravnanjem ter pričakovanji družbe pa tudi v skladu z zahtevami zakonodaje smo področju varovanja okolja skozi čas dajali vse večji pomen. Odgovorno ravnanje do okolja je naše vodilo pri raziskovalnem delu, izboljševanju proizvodnih procesov, izobraževanju ljudi ter pri vlaganju v tehnologije za zmanjševanje vplivov na okolje. Pri upravljanju področja varovanja okolja nam je v veliko pomoč vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja v skladu z okoljskim standardom ISO 140001. Vplive na okolje že vrsto let spremljamo tudi s kazalniki trajnostnega razvoja, ki izhajajo iz pobud za globalno poročanje (GRI). Poročanje o trajnostnem razvoju je vključeno v letno poročilo družbe in vključuje okoljevarstveno ter družbeno in upravljavsko področje.
•    Kazalniki trajnostnega razvoja kažejo, da skozi daljše časovno obdobje beležimo izboljšave na vseh področjih vplivov na okolje. V zadnjih letih smo zmanjšali emisije CO2 za 17.000 ton in izboljšali energetsko učinkovitost. Z učinkovitim čiščenjem odpadnih vod na lastnih čistilnih napravah smo zmanjšali obremenitve vodotokov za 28 %. V kontekstu krožnega gospodarstva smo pogodbenemu predelovalcu v letu 2020 predali v predelavo 420 ton kompozitnih materialov, iz katerih so pridobljene osnovne surovine, 154 ton aluminija in 245 ton plastike. Naš največji izziv za naslednje obdobje pa je energetska izraba odpadnih topil iz kemijske sinteze farmacevtskih učinkovin.