Krožno gospodarjenje z odpadki


Zbiranje in predelava odpadkov postaja vse večji akter v krožnem gospodarstvu, predvsem z vidika obvladovanja snovnih tokov in ustvarjanja prostora za razvoj inovativnih izdelkov iz reciklatov. Kot pravi Rudolf Horvat, direktor podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o., gredo z uvedbo novega načina zbiranja odpadkov vse bolj v smeri strategije čim manj odpadkov. Stremijo k dovršenim tehnološkim rešitvam, kot je t. i. Smart Waste, kjer s senzoriko in skenerji med drugim identificirajo količino odpadkov pri povzročitelju. Ustanovili so lastno razvojno raziskovalno skupino, saj so prepričani, da mora gospodarjenje z odpadki postati dobavitelj surovin in predizdelkov. Glede uvedbe kavcijskega sistema pa predlagajo, da se obstoječi sistem ustrezno digitalno nadgradi, s čimer se problematika reši na eleganten in stroškovno učinkovit način.


Komunalna podjetja zvišujejo cene storitev zaradi visokih energentov in drugih stroškov. Kakšna bo vaša politika cen?

Višje cene energentov in vseh vrst drugih stroškov, ki se v zadnjem letu dni dodobra zvišujejo, seveda vplivajo na določanje tržnih cen tudi pri nas. Kljub vsemu pa ima podjetje Saubermacher Slovenija težnjo po gospodarsko trajnostnem delovanju. Odgovorno gospodarjenje, stalne izboljšave in inovacije so osnova našega poslovnega uspeha. Osredotočeni smo na dolgoročno zagotavljanje poslovanja in ne na kratkoročne dobičke. Z doslednim sodelovanjem ustvarjamo situacije, ki prinašajo koristi za vse udeležence, torej tudi za stranke in partnerje.

Glavni cilj Saubermacherja je, da reciklirate vse, kar se reciklirati da. Hkrati podjetjem svetujete pri upravljanju z odpadki. Kje se podjetja trenutno srečujejo z največjimi izzivi in kako jim lahko v Saubermacherju s svojimi rešitvami pomagate?

Podjetje Saubermacher Slovenija je na slovenskem trgu prisotno že več kot 32 let. V vsem tem času je naša dejavnost prerasla tako občinske kot državne meje in se razvila v pravo gospodarsko panogo. Iz enega zaposlenega smo danes največje privatno komunalno podjetje v Sloveniji s kar 400 zaposlenimi. Prav zaradi tega nas podjetja nemalokrat prosijo za nove, drugačne in inovativne rešitve na področju ravnanja z odpadki. Reciklaža je pomemben del tega vidika. Z ločenim zbiranjem odpadne embalaže, stekla ali papirja ter nadaljnjim sortiranjem teh odpadkov nastanejo frakcije odpadkov, ki so še koristne in jih proizvajalci različnih izdelkov ponovno uporabijo. S tem se varčujejo osnovne surovine in energija za proizvodnjo teh osnovnih sestavin.

Sledite torej strategiji čim manj odpadkov.

Da. Z uvedbo novega načina zbiranja odpadkov gremo vse bolj v smeri strategije čim manj odpadkov, s čimer se približujemo krožnemu gospodarstvu in konceptu Zero Waste. S partnerskim odnosom z industrijo lahko dosežemo, da se pri izdelku uporabi manj surovin, ki jih ni možno reciklirati. Pomembno je, da delujemo tudi preko centrov ponovne uporabe, in tako ustvarimo čim več inovativnih izdelkov iz teh reciklatov. Na ta način bi v prihodnje lažje dosegli zmanjšanje količin, ponovno uporabo in snovno izrabo odpadkov. Zato je recikliranje in ponovna uporaba vsekakor naša vizija in način, ki ga podpiramo in v katerega verjamemo. Tudi pri doseganju prihodnjih načrtov in strategij.

Hierarhija ravnanja z odpadki postavlja v ospredje preprečevanje nastajanja odpadkov, ponovno uporabo in na tretje mesto recikliranje. Kje je Slovenija pri izvajanju hierarhije v primerjavi z Avstrijo in kaj ugotavljate pri količinah odpadkov na območjih, ki jih pokrivate?

Vsekakor imamo tukaj še veliko priložnosti. Z zgledovanjem po številnih evropskih državah, tudi sosednji Avstriji, bi te priložnosti lahko dokaj enostavno in hitro implementirali. Za nas je dober primer gospodarjenja z odpadki v industriji takrat, ko pri večjih povzročiteljih dosežemo, da se več kot 90 % odpadkov reciklira. To je dandanes velik cilj in dosežek za vse večje industrije, pa seveda tudi za nas.

Svojo vizijo Zero Waste uresničujete z uvajanjem inovativnih tehnologij, digitalizacije, optimizacijo voznih poti idr. Za kakšne tehnološke rešitve gre ter kakšne okoljske in finančne prihranke to prinaša?

Dovršene tehnološke rešitve so nekaj, k čemur stremimo tako v Sloveniji kot v matičnem podjetju v Avstriji. Prav zaradi tega smo pripravili tudi strategijo do leta 2025, v kateri je jasen cilj umestitev družbe Saubermacher Slovenija kot vodilne na področju inovativnih tehnologij ravnanja z odpadki. Ob tem je vsekakor vredno omeniti nov način zbiranja odpadkov, t. i. Smart Waste (Pametni odpadki), kjer se z uvedbo senzorike in skenerjev lahko pri povzročitelju identificira količina odpadkov idr. Na ta način se lahko ugotovi, ali je sortiranje pravilno. Preko mobilnih aplikacij smo lahko takoj v stiku z uporabniki ter jih obveščamo o stanju sortiranja in njegovi dejanski urejenosti.

Kakšni so še trendi na področju prevzemanja odpadkov in učinkovitega ravnanja z njimi?

Digitalizacija nam danes omogoča tudi, da določimo vrsto in količino odpadkov ter optimiramo celotni sistem ravnanja z odpadki pri odvozu. Zavedamo se, da je preobrazba v smeri digitalizacije poslovnih procesov nujna oz. potrebna. Sami v tej smeri ravnamo trajnostno, uvajamo nove digitalne rešitve na področje zbiranja odpadkov, tudi z lastno aplikacijo, ki je v pomoč uporabnikom storitev v gospodinjstvih, in uporabo aplikacije, ki omogoča optimalno načrtovanje logističnih poti, s čimer posledično znižujemo ogljični odtis. V prihodnosti načrtujemo še več digitalnih rešitev.

Veliko pozornosti posvečate raziskavam in razvoju, kjer dajete poudarek predvsem rešitvam posebnih odpadkov, za katere je recikliranje še vedno tehnično neizvedljivo ali ekonomsko neučinkovito. Kako deluje vaša raziskovalna skupina in kakšne načrte ima za letos?

»Za življenje vredno okolje«, najsi bo na območju občine, trgovanja, obrti ali industrije, je bil vedno naš moto. S takšno naravnanostjo do soljudi želimo poiskati nove in boljše poti – za izboljšanje okoljskega zavedanja, podaljševanje življenjskih ciklov izdelkov ter ponovno uporabo in izdelavo recikliranih surovin. Ustanovitev lastne razvojno raziskovalne skupine in sodelovanje z raziskovalci je za iskanje novih poti pomembna oporna točka. Smo na začetku sprememb do resničnega krožnega gospodarstva. Za to spremembo je potrebno veliko inovativnega znanja. Gospodarjenje z odpadki mora postati dobavitelj surovin in predizdelkov. Le tako je resnično krožno gospodarstvo realno možno.

V februarju 2023 je Saubermacher Outsourcing v Hočah, skupaj s podjetjema Henkel in GoAsset (Avstrija), slavnostno odprl svoj prvi tehnološko dovršen logistični center. S tem je Saubermacher napovedal svojo strateško usmeritev tudi na področju interne logistike. Za kakšen logistični center gre in kakšno vlogo bo imela interna logistika v prihodnji strategiji Saubermacherja?

Za podjetje Saubermacher je tokrat šlo za prvi tovrstni projekt v Evropi, ki je nastal na pobudo partnerskega sodelovanja s podjetjem Henkel. Za slednjega je hčerinsko podjetje družbe Saubermacher prevzelo upravljanje in skladiščenje različnih materialov in surovin ter oskrbo proizvodnje. Inovativne in integrativne outsourcing storitve po meri, z lastnimi aplikacijami in spletnimi rešitvami, na 30 tisoč kvadratnih metrov tehnološko dovršenega logističnega centra zagotavljajo boljšo učinkovitost in nižje stroške z najmodernejšo dvižno tehniko in domišljenim skladiščnim sistemom, ki zmore hitro uresničevanje izvirnih zamisli. Z izkušnjami na področju interne logistike lahko tako ponujamo poslovnim partnerjem individualne rešitve, ki jih po potrebi hitro nadgradimo ali prilagodimo. Tovrstna pridobitev je izrednega pomena tako za razvoj našega podjetja kot za nadgradnjo že ponujenih storitev.

V preteklosti ste že dosegli najvišjo oceno trajnosti med vsemi podjetji za odstranjevanje odpadkov v skladu z Global Real Estate Sustainability Benchmark. Kako trajnost udejanjate v podjetju?

Trajnost je bistveni del naše strategije in obsega področje podnebja/okolja, socialnosti in vodenja podjetja. Zelo smo ponosni, da smo del koncerna, ki je prejel več nagrad kot najbolj trajnostno podjetje za ravnanje z odpadki na svetu. GRESB lestvica kaže, da je socialna odgovornost podjetja zapisana v DNK podjetja Saubermacher. Naš planet skušamo ohranjati kar se da zelen in pomagati tako gospodinjstvom kot gospodarstvu, da ohranjamo okolje, v katerem bo vredno živeti. Okolje, v katerem bo zelena prihodnost vizija, ki ji sledimo prav vsi, in okolje, v katerem bo naš cilj, da v prihodnje ustvarimo čim manj odpadkov.

Kakšne so vaše strateške trajnostne zaveze?

Osredotočeni smo na dolgoročne cilje. Celotna skupina Saubermacher si namreč z medpanožnim sodelovanjem in partnerstvi z javnimi organi prizadeva spodbujati resnično krožno gospodarstvo. Sami želimo do leta 2040 postati podnebno nevtralni in za naše stranke povišati delež prihranjenega CO₂ z uporabo inovativnih rešitev za reciklažo. Trajnostni cilji tako ostajajo: zaščita podnebja in okolja (do leta 2040 želimo postati podnebno nevtralni, ter za naše stranke proizvesti tono manj CO₂ letno v letu 2035), stremimo k socialni odgovornosti ter znotraj podjetja k odgovornemu gospodarjenju, nenehnim izboljšavam in inovacijam.

Kako zmanjšujete ogljični odtis?

Ukrepi za več recikliranja in manj CO₂ v prihodnje bodo, da se s termičnim in snovnim recikliranjem odpadkov ohranjajo naravni viri, zmanjšujejo odvisnost od surovin in škodljivi podnebni plini. V preteklih štirih letih je matično podjetje Saubermacher v Avstriji investiralo okoli 31,3 milijona evrov v optimiranje logistike, izboljšavo svojih predelovalnih obratov in ostalih področij za ustvarjanje vrednosti, kot so raziskave in razvoj ali pametne storitve. Zaradi svojih dejavnosti Skupina Saubermacher prihrani vsako leto več kot 600.000 ton izpustov CO₂ in omogoča čisto pravo vodenje kroženja v smislu »brez odpadkov – Zero Waste«.

Kaj je za vaše podjetje kot izvajalca javne gospodarske službe poslovna odličnost, pri čemer morda posebej omenite, koliko lahko komunalna podjetja optimizirajo poslovanje z vidika odpadkov kot virov? Kje so priložnosti?

Poslovna odličnost je tako za nas kot za mnoga podjetja model celovitega upravljanja organizacije in vodenja kakovosti ter povečanje zavedanja o nujnosti prizadevanja organizacij za nenehno izboljševanje poslovanja. K temu stremimo tudi v našem podjetju. Prav zaradi tega konstantno spodbujamo procese samoocenjevanja ter promoviramo uspešne strategije, programe kakovosti, trajnostne modele poslovanja in izmenjavo dobrih praks tako doma kot v tujini. Predvsem z matičnim podjetjem v Avstriji, kjer v prihodnje vidimo še veliko priložnosti za izmenjavo dobrih praks na področju razvoja modelov ravnanja z odpadki in na področju še večje trajnostne usmerjenosti in nadgradnje ponujenih storitev.

V Sloveniji so aktualne razprave o uvedbi kavcijskega sistema. Kaj menite?

Zavedamo se, da je Slovenija pred pomembno odločitvijo, kako nadgraditi obstoječi sistem zbiranja odpadne embalaže, da bo izpolnila zaveze EU. Menimo, da je na tem področju potrebna dejanska analiza, ali ni možno ciljev EU doseči z nadgradnjo obstoječega sistema brez uvedbe kavcijskega sistema, ki bo veljal samo za določene materiale. V kolikor pa se izkaže uvedba kavcijskega sistema kot edina rešitev za izpolnitev ciljev EU, se ne zavzemamo za klasičen kavcijski sistem z avtomati, saj menimo, da je tovrsten sistem enostavno predrag. Zavzemamo se za digitalizacijo, ki bi izpolnila cilje z bistveno cenejšim digitalnim kavcijskim sistemom. Digitalizacija obstoječega sistema zbiranja odpadne embalaže omogoča namreč na eleganten in stroškovno učinkovit način izpolnjevanje zakonskih zavez. Omogoča tudi enostavno nadgradnjo brez posebnih dodatnih stroškov in zbiranje drugih zanimivih vrst odpadkov (npr. odpadne baterije, tetrapak, nevarni odpadki iz gospodinjstev itd.). Naš cilj in osnovna ideja tako ostaja, da ohranimo dobro delujoči in med uporabniki sprejeti obstoječi sistem in ga ustrezno digitalno nadgradimo. Ponovno učenje prebivalstva na nov sistem, dodatno administrativno podvajanje in omejena razširljivost z dodajanjem drugih odpadnih tokov, kar bi prinesel nov kavcijski sistem, se nam zdi nesmiselna.