Podnebne spremembe prinašajo nova tveganja za varno oskrbo z vodo. Pogosteje se srečujemo s sunkovitimi padavinami, dolgimi sušnimi obdobji, močnim deževjem in poplavami. Naraščajoča poraba pitne vode in vse večja količina odpadne vode v Srednji Evropi preobremenjujeta zastarelo infrastrukturo. Ti združeni dejavniki ogrožajo varnost prihodnjih zalog vode.


Projektni partnerji projekta »City Water Circles«, med katerimi je tudi E-zavod, se zavedamo obstoječih izzivov na področju upravljanja z vodami, zato je cilj projekta poiskati rešitve za nove izzive na omenjenem področju. V okviru projekta partnerji vzpostavljamo bazo znanja o krožnem upravljanju z vodami v urbanih področjih, testiramo inovativne metode s pomočjo pilotnih investicij ter pri iskanju rešitev vključujemo zainteresirane deležnike, javne institucije, dobavitelje vode, agencije ali nevladne organizacije. Eden pomembnejših rezultatov projekta je mednarodni e-priročnik o krožnem upravljanju voda v urbanih sredinah, »Transnational online handbook on circular urban water management and use«, ki ga sestavljajo štirje tematski katalogi.

V prvem tematskem katalogu »Pametna orodja za ocenjevanje potencialov rabe mestne vode« predstavljamo orodja za ocenjevanje, ki lahko odločevalcem pomagajo pri načrtovanju prihodnjih naložb v urbane krožne vodne ukrepe. Temeljni cilj ocenjevalnih orodij je vzpostaviti mehanizme in ukrepe, ki jih je mogoče uporabiti v procesu načrtovanja potencialnih novih investicij in zagotavljajo upoštevanje principov krožnega upravljanja z vodami. Bistveno je, da orodje omogoča identifikacijo tehničnih, okoljskih, ekonomskih in družbenih vplivov prihodnje investicije. V katalogu smo predstavili postopek odločanja in ocenjevanja investicij z uporabo pristopa multikriterijske analize v didaktičnem primeru »Uporaba deževnice in prečiščene odpadne vode za proizvodnjo recikliranega gradbenega materiala«.

Drugi tematski katalog »Inovativni inženiring in na naravi temelječe rešitve za krožno porabo vode« vsebuje informacije o najsodobnejši tehnologiji za trajnostno upravljanje deževnice in sive vode. Namen kataloga je podpreti nosilce odločanja pri premikanju k bolj decentraliziranemu pristopu upravljanja vodnih virov in doseganju ciljev trajnostnega razvoja.
Tretji tematski katalog »Spodbujanje orodij za pametno upravljanje krožne porabe vode« prikazuje pregled možnih pametnih pristopov k upravljanju voda na petih intervencijskih področjih: recikliranje in ponovna uporaba odpadne vode, povečanje učinkovitosti rabe in distribucije vode, zagotavljanje dobre kakovosti vodnih teles, zadrževanje vode čim dlje na mestu, spodbujanje večkratne uporabe vode in trajnost vode, ohranitev vodnih telesih. Ustrezen načrt upravljanja voda bi moral upoštevati vse kategorije posegov in jih uskladiti. Študije primerov, zbrane v tem katalogu, so dobre prakse, ki jih je moč uporabiti kot inspiracijo za pametno upravljanje in ukrepanje.

Četrti tematski katalog »Nova digitalna orodja, ki spodbujajo učinkovitost vode med potrošniki« vsebuje pregled digitalnih orodij in rešitev, ki spodbujajo učinkovito rabo vode in ozaveščanje o varčevanju z vodo, zajemanje deževnice, uporabo odpadne vode, življenjski slog brez odpadkov. Katalog vključuje zbirko konceptov, prototipov in tržnih rešitev, ki temeljijo na raziskavah različnih virov, predvsem tistih, ki so predstavljeni na evropskih raziskovalnih platformah, kot so Cordis, EU Science Hub in European Institute of Innovation and Technology.

Celotna vsebina e-priročnika je dosegljiva na povezavi: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CWC-Online-Handbook.html

 style=