Ana Toni, odvetnica
Ana Toni, odvetnica

Vrhovno sodišče RS se je v zadevi opr. št. X Ips 34/2019 ukvarjalo z vprašanjem, na kakšen način in s katero stopnjo dokazanosti morajo osebe, ki zahtevajo položaj stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja (OVS), izkazati svoj pravni interes za udeležbo. V navedeni zadevi je Vrhovno sodišče RS zlasti upoštevaje stališča sodišča EU, spremenilo dosedanje stališče sodne prakse glede načina izkazovanja pravnega interesa za sodelovanje v postopku izdaje OVS in zavzelo stališče, da je pravni interes izkazan, če vlagatelj zatrjuje kršitev svoje pravice. Udeležbe drugih oseb v postopku v okoljskih zadevah ni dopustno pogojevati z izkazovanjem prepričanja, da bo poseženo v varovane pravice ali pravne koristi, ampak za vključitev v postopek zadostuje že nižji dokazni standard, tj. izkaz verjetnosti ali še nižji. Pretežko dokazno breme bi namreč lahko ogrožalo pravico stranke do sodnega varstva zoper OVS. Pri sprejemanju odločitve o sodelovanju v postopku izdaje OVS je tako po mnenju Vrhovnega sodišča RS potrebno presojati, ali je vlagateljica z navedbami v vlogi in predloženimi dokazili izkazala, da varuje svojo pravico ali pravno korist, katero varstvo ji zagotavljajo določbe ZVO-1 v postopku za izdajo OVS.
Zapisala: Ana Toni, odvetnica
Odvetniška družba Neffat o.p., d.o.o.
www.neffat.si