GBC Slovenija EOL142

Kako izmeriti in v kolikšni meri je določena zgradba ali grajeno okolje trajnostno. V svetu že obstajajo certifikacijski sistemi (DGNB, BREAM, LEED), ki pri nas še niso močno razširjeni. Če so ovira pri tem tudi finance, je zato sistem kazalnikov trajnostne gradnje Level(s), ki ga je oblikovala Evropska komisija, zelo dobrodošel. Gre za temeljni okvir skupnih evropskih kazalcev, ki ponuja pregleden in usklajen okvir za merjenje in upoštevanje trajnostne učinkovitosti stavb v njihovem celotnem življenjskem ciklu. Je katalizator za preoblikovanje trga, ki ponuja deležnikom v vrednostni verigi »skupni jezik« trajnosti, povezan s splošnimi cilji evropske politike na šestih področjih: emisije toplogrednih plinov, učinkovitost virov, uporabe vode, zdravje in udobje, odpornost na podnebne spremembe ter stroškov in vrednosti. Slovenija je omenjene kazalnike sprejela kot podlago za oblikovanje nacionalnih smernic. Tem in drugim sistemov kazalnikov trajnostnosti je bila posvečena 4. konferenca trajnostne gradnje v Škofji Loki konec septembra.

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – GBC Slovenija
www.gbc-slovenia.si