V čem je čar lesa?

Zakaj je les material z izjemnim potencialom? V Sloveniji to vemo ali ne?

Kako znižuje ogljični odtis in kako z lesom v krožnem gospodarstvu?

S kakšnim designom izdelkov v izvoz in kako do prepoznavne blagovne znamke?

Kako poslovati z najmanj stroški?

Odgovore daje priročnik za trajnostno rabo lesa.

Sodelujejo podjetja s praktičnimi izkušnjami, več kot 20 avtoric in avtorjev iz prakse in stroke.

Priročnik obsega naslednja poglavja:  

 1. Gozd in les v krožnem in podnebno nevtralnem gospodarstvu
 2. Predelava lesa za obrt in industrijo
 3. Trajnostna gradnja in kakovost bivanja v leseni stavbi
 4. Design thinking in izdelki iz lesa
 5. Tržna analiza izdelka in razvoj blagovne znamke
 6. Les v konceptu krožnega gospodarstva
 7. Izzivi pri porabi lesne biomase
 8. Izobraževanje v lesni panogi
 9. Primeri praks
 10. Promocijske predsavitve

“Prispevki v prvem delu priročnika strokovno in s poudarki dokazujejo, kako s trajnostno rabo lesa znižujemo emisije CO₂. Pa tudi, da je les kot strateška surovina Slovenije, kot obnovljiv vir med neizkoriščenimi potenciali za trajnostni razvoj družbe. Zato je les v tem trenutku še posebej izziv za Slovenijo, ki se med državami v EU ne more pohvaliti z dosežki pri zmanjševanju izpustov in učinkovitimi ukrepi na poti v brezogljično družbo, čeprav so cilji določeni. NEPN, ki bo kmalu doživel novelacijo z zahtevnejšimi cilji EU, kako zmanjšati izpuste, je dokument, je okvir, v katerega se mora umestiti vsaka gospodarska panoga v Sloveniji. Z odgovori, kaj lahko stori in kaj bo storila z inovativnimi tehnologijami za trajnostno poslovanje. Priročnik želi dajati odgovore in spodbude na teoretski ravni in s primeri prakse." – Iz uvodnika priročnika, Jože Volfand, urednik, Fit media d.o.o.

“Ker je les pomembna dobrina gozda, moramo pazljivo skrbeti za gozdove, jih proučevati, negovati in zagotavljati, da bodo vitalni ter prirastek lesa čim večji in kakovostnejši. S preudarnim gospodarjenjem z gozdovi in izrabo lesa za izdelke je dolgoročno mogoče doseči izjemno ugodne učinke na znižano energetsko bilanco. Gospodarski gozd, iz katerega pridobivamo hlodovino, je najučinkovitejši ponor ogljikovega dioksida (CO₂). Načrtovano sečnjo (etat) bi morali zato izkoristiti do obsega, kot ga dopuščata trajnostno in sonaravno gospodarjenje z gozdovi. Če bomo preveč zaščitili gospodarski gozd in ne bomo izkoristili
njegovega lesnega potenciala, bomo povzročili njegovo odmiranje, kajti s proizvodnjo energetsko intenzivnih materialov (železo, jeklo, cement, aluminij, plastika) močno onesnažujemo okolje (kisli dež), zaradi česar je gozd mnogo bolj ogrožen kot zaradi skrbno načrtovane sečnje." – Iz uvodnega predavanja, dr. Franc Pohleven, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Priročnik je namenjen investitorjem, arhitektom in projektantom, celotni vrednostni verigi trajnostne gradnje, gradbincem, obrtnikom, oblikovalcem z lesom, stroki, državnim organom in inštitucijam, šolam, zbornicam, združenjem in drugim za spreminjanje prakse in za izobraževanje na delavnicah.

 • obseg: 152 strani
 • 39 avtoric in avtorjev
 • naklada: 800
 • izid: september 2021

Fit media je priročnik o trajnostni rabi lesa izdala v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, Direktoratom za lesarstvo, Javno agencijo SPIRIT Slovenija, s podjetji lesnopredelovalne panoge in z več strokovnimi inštitucijami v Sloveniji.

Priročnik je BREZPLAČEN.

Elektronsko verzijo lahko naročite preko spodnjega obrazca.

Za tiskano verzijo kontaktirajte SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Naroči brezplačno spletno publikacijo

Hidden