SPIRIT Slovenija

| Avtor: Jože Volfand |


Rok Capl je bil nedavno imenovan za direktorja Javne agencije SPIRIT Slovenija. Pred tem je bil vršilec dolžnosti direktorja od februarja 2022. Pravi, da je prva naloga njihovega strokovno usposobljenega kolektiva biti v pomoč slovenskim podjetjem v njihovi rasti, razvoju in širjenju na tuje trge. Letos bo SPIRIT Slovenija objavil za podjetja razpise v vrednosti več kot 140 milijonov evrov. Sredstva bodo namenjena konkurenčnosti gospodarstva, internacionalizaciji poslovanja, zelenemu prehodu, učinkoviti rabi energije, razogljičenju industrije, tudi naložbam. Sogovornik posebej navaja vlogo agencije pri krepitvi trženja znamk na tujih trgih. Napoveduje, da bodo nadaljevali z akcijo I feel Slovenia.Green. Creative. Smart., posebej pa omeni usmeritev agencije v lokalno okolje. Lani so obiskali vse regije v Sloveniji. Letos jih čakajo izjemni mednarodni poslovni dogodki. Začeli so tudi že s pripravami na EXPO Osaka.


Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport letos namenja 42,2 milijona evrov podjetjem za energetsko učinkovitost in razogljičenje industrije. Kdaj je predvidena objava razpisa, kaj bo zahteval od podjetij in ali gre za nepovratna sredstva?

Tako je. SPIRIT Slovenija bo letos med drugim objavil tudi Javni razpis za naložbe v URE, učinkovito rabo energije in razogljičenje v industriji (REPowerEU). Razpis bo namenjen spodbujanju naložb v ukrepe, ki bodo prispevali k zmanjšanju odvisnosti od fosilnih goriv ter k pospeševanju zelenega prehoda. Z razpisom želimo podpreti tiste projekte podjetij, ki se osredotočajo na učinkovito rabo energije v industriji, vključno z investicijami v energetsko učinkovitost industrijskih stavb in za razogljičenje oziroma zmanjšanje izpustov TGP iz industrijskih dejavnosti preko diverzifikacije energentov. Pri tem mislim tudi na investicije v hranilnike električne in/ali toplotne energije. Gre za nepovratna sredstva. Objava javnega razpisa pa je predvidena v 2. polovici letošnjega leta.

To ne bo edini razpis. Katere razpise napovedujete še v tem letu za gospodarstvo oz. podjetja, za kakšen obseg sredstev gre, bodo povratna ali nepovratna. Kaj bo v fokusu razpisov – konkurenčnost gospodarstva, višja dodana vrednost, internacionalizacija poslovanja, zeleni prehod, dvig konkurenčnosti …?

Letos bo SPIRIT Slovenija objavil več razpisov, ki jih pripravljamo na podlagi potreb podjetij, da podpremo njihovo rast in razvoj. Gre za več kot 140 milijonov EUR, ki obsegajo vsa področja, ki ste jih našteli v vašem vprašanju. Za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost, za krepitev trženja znamk na tujih trgih preko showroomov v tujini, za zagotavljanje podpore podjetnikom začetnikom in podjetnicam začetnicam ter poslovna in razvojna partnerstva v tujini. Pa seveda za produktivne naložbe za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in SAŠA premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod.

Nekatera velika in srednja podjetja v Sloveniji sprejemajo strategije trajnostnega razvoja in programe zelenega prehoda, vendar opozarjajo, da pri tem ne bi smeli slabiti konkurenčnosti gospodarstva. Pričakujejo večje sodelovanje in pomoč države. Kakšna je pri tem vloga SPIRIT Slovenija?

SPIRIT Slovenija slovensko gospodarstvo z učinkovitim programom strateške trajnostne transformacije poslovanja podpira že od leta 2016, torej slabo desetletje. Rezultati so bili izjemno dobri: že v prvem letu po zaključku transformativnih procesov je 70 % podjetij povečalo število zaposlenih, 75 % podjetij povečalo čiste prihodke od prodaje in 80 % podjetij povečalo dodano vrednost na zaposlenega. Kot nadaljevanje smo zasnovali javni razpis v podporo zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem (MSP) pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025. Želimo dodatno podpreti vsaj 150 zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri transformaciji njihovega poslovanja. Trenutno smo sredi izvajanja ukrepa, s katerim s strokovno in finančno podporo podjetjem pomagamo pri intenzivnem procesu strateške trajnostne in krožne transformacije poslovanja.

Kaj je v ospredju?

Zniževanja negativnih oziroma povečanje pozitivnih vplivov na okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanje produktivnosti in konkurenčnosti poslovanja posameznega podjetja. Posebnost programa je, da se vsak proces, ki traja skupaj 12 mesecev, izvaja individualno v podjetjih in je povsem prilagojen posameznemu podjetju, njegovim specifikam in potrebam.

Kakšni so rezultati tega procesa v posameznem podjetju?

Postavljena dolgoročna trajnostna poslovna strategija, postavljeni poslovni modeli in akcijski načrt uresničevanja poslovne strategije. Pripravljeni so še ključni razvojni projekti na področju optimizacije procesov kreiranja vrednosti izdelkov in storitev. Ob tem naj poudarim, da na agenciji deluje tudi Enotna točka za strateško, trajnostno in krožno transformacijo slovenskega gospodarstva, ki nudi podporo slovenskim podjetjem pri prehodu iz linearnega v krožno gospodarstvo. Je del sistemskega pristopa, ki ga vpeljuje reforma nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost na področju vzpostavitve učinkovitega okvira za trajnostno in krožno transformacijo. Točka se aktivno vključuje v nacionalni projekt Celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo. S kreiranjem nove, boljše vrednosti izdelkov in storitev krepimo tudi konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

V javnosti in pri podjetjih je dobila močno podporo vaša akcija oz. kampanja I feel Slovenia. Green. Creative. Smart. Kakšen je cilj in namen kampanje, kakšni so rezultati in kaj načrtujete v prihodnje? Nekateri se vprašujejo, zakaj se število ambasadorjev slovenskega gospodarstva ne povečuje. Ste še vedno pri številki 41 ali ni več zanimanja?

Večletna nacionalna komunikacijska kampanja, ki smo jo lansirali v letu 2019, na tujih trgih osvetljuje ključne konkurenčne prednosti Slovenije na nišnih področjih zelenega gospodarstva, okoljskih tehnologij, robotizacije, mobilnosti, digitalizacije, razvoja in raziskav ter kreativne industrije. S kampanjo, v katero smo vključili tudi 41 prebojnih slovenskih podjetij, smo tuji poslovni javnosti želeli na jasen način približati vse prednosti slovenskega gospodarstva ter državo trdno postaviti na zemljevid gospodarsko uspešnih držav. To nam je odlično uspelo, zato bomo s takšnim pristopom nadaljevali tudi v prihodnje. Naj svoje besede podkrepim z naslednjim dosežkom: v letu 2022 smo se odločili za pol leta trajajočo oglaševalsko kampanjo pri globalni medijski hiši CNN International, ki je v tem času nagovorila skoraj 200 milijonov gledalcev ter ustvarila pozitivno podobo pri več kot 80 % poslovnežev in investitorjev iz tako imenovane skupine odločevalcev na trgih Evrope in Bližnjega vzhoda, Severne Amerike in Azije. Interes slovenskih podjetij za vključitev med ambasadorje slovenskega gospodarstva je seveda precejšen, vendar trenutno ostajamo v gabaritih, ki smo si jih zastavili na začetku kampanje.

V zadnjem času ste močno aktivni tudi v lokalnem okolju. Katera okolja ste obiskali, kaj želijo podjetja, na kaj opozarjajo? So v lokalnem okolju razvidne razvojne strategije občin in njihova usmeritev k podjetjem, ki potrebujejo poslovne prostore, poslovne cone, hitrejše postopke, bolj prijazno lokalno podporno okolje?

Na SPIRIT Slovenija se zavedamo, da je regionalno podporno okolje za podjetništvo ključnega pomena. Ustvarja nova delovna mesta, spodbuja rast lokalnih podjetij in gospodarski razvoj posamezne regije. Zagotovo pomembno prispeva k uspešnosti gospodarstva celotne države. Lani smo zato naredili pomemben korak ter obiskali vseh 12 slovenskih regij, se srečali s predstavniki tamkajšnjih podpornih institucij in z gospodarstveniki posamezne regije. Namen naših obiskov je bil dobiti informacije neposredno na terenu, se seznaniti s stanjem, priložnostmi in izzivi gospodarstva v posamezni regiji ter s predlogi in pobudami za ukrepe, ki jih tamkajšnji podjetniki najbolj potrebujejo. Obiski so bili odlična priložnost za seznanitev s konkretnimi izzivi, s katerimi se sooča gospodarstvo posamezne regije in za spoznavanje njenega podjetniškega kapitala.

Rezultati obiskov?

Obiski so bili zelo dobro sprejeti. Dobili smo številne predloge in pobude za ukrepe, ki jih tamkajšnji podjetniki najbolj potrebujejo. Če grobo povzamem: vse regije si z različnimi ukrepi prizadevajo za razvoj in okrepitev regionalnega podjetniško-inovacijskega ekosistema. Želimo povečati konkurenčnosti lokalnega poslovnega okolja, saj verjamejo, da je trajnostna gospodarska rast tesno povezana z izboljšanimi pogoji za poslovanje. Prav tako si prizadevajo za hitro digitalno preobrazbo gospodarstva, za prehod v krožno gospodarstvo in razvoj inovativnih turističnih produktov kot ključnih dejavnikov gospodarske rasti. Iščejo tudi načine, kako mlade zadržati doma in zmanjšati beg možganov. Ker so se lani poleti zgodile tudi poplave, je bila v ospredju koroške regije predvsem obnova infrastrukture in zagon gospodarstva po poplavah. Sicer pa v vseh regijah stavijo na povezovanje različnih deležnikov, saj verjamejo, da je le s sodelovanjem in iskanjem skupnih sinergij možno povečati gospodarsko uspešnost regije.

Napovedujete izgradnjo štirih ali petih poslovnih con v Sloveniji. Za kakšen projekt gre in kje so predvidene poslovne cone, ki naj bi bile prostorsko obsežne, okrog 100 ha? Ali bo hkrati z gradnjo poslovnih con potekalo iskanje potencialnih investitorjev, saj Slovenija doslej ni izkoristila vseh poslovnih priložnosti, ima pa številne izzive pri strateškem umeščanju investicij v prostor.

SPIRIT Slovenija vabi tuje investitorje v Slovenijo. Ti po naših izkušnjah najpogosteje povprašujejo po ustrezni velikosti zemljišča, ki obsega od 10 do 50 hektarjev, ter razpoložljivi infrastrukturi. Predvsem gre za bližino avtoceste, tovornih tirov, možnost širitve, kader. Slovenija se pri strateškem umeščanju investicij v prostor sooča s številnimi izzivi. Ker gre za večplastni problem, ga je treba reševati sistemsko in s skupnimi močmi.

Na kaj mislite?

Lani smo pripravili posvet s ključnimi nacionalnimi deležniki na temo strateškega umeščanja investicij v prostor. Na podlagi konkretnih primerov in izkušenj iz prakse smo poskušali identificirati ozka grla, ki se pri tem pojavljajo. Obenem smo odprli tudi diskusijo o vzpostavitvi primerno urejenih in moderno opremljenih poslovnih con, s čimer bi v mednarodnem okolju postali bolj konkurenčni. Udeleženi na posvetu smo se strinjali, da bo treba sprejeti sistemsko rešitev privabljanja, vodenja in usmerjanja investicij v Sloveniji. Med izzivi smo na posvetu definirali naslednje: ustreznost prostorskega načrtovanja, poenostavitev postopkov za pridobivanje dovoljenj, ki so potrebna za izvedbo investicij, identifikacija obstoječih in bodočih con, primernih za strateško umeščanje investicij v prostor ter nastavitev sistema za privabljanje, usmerjanje in upravljanje investicij. S temi izzivi se ukvarja medresorska delovna skupina. Naj ob tem dodam še, da na agenciji vodimo centralno bazo poslovnih con, ki jo redno posodabljamo. Vanjo smo vključili tudi degradirana območja, ki so primerna za industrijo in različne storitve oziroma dejavnosti. Trenutno je v njej skoraj 800 poslovnih con po celi Sloveniji.

Katere države se kažejo najbolj kot potencialni investitorji in kako ocenjujete gospodarsko sodelovanje s Kitajsko? Na Spiritu ste gostili kitajske predstavnike.

V Slovenijo si želimo pridobiti predvsem takšne tuje investitorje, katerih investicijski projekti dosegajo višjo dodano vrednost, s pozitivnimi učinki na ostalo gospodarstvo, prispevali k dvigu kompetenc slovenske delovne sile in ki bodo pozitivno vplivali na inovativnost in tehnološki razvoj ter pripomogli k uravnoteženemu regionalnemu razvoju. V zadnjem desetletju v Sloveniji beležimo pozitiven trend pri povpraševanju s strani potencialnih tujih investitorjev. Večina povpraševanj tujih investitorjev prihaja iz Evropske unije. Predvsem s tradicionalnih trgov, ki Slovenijo in prednosti njenega investicijskega okolja dobro poznajo.

Trg EU je prvi trg slovenskega gospodarstva.

Slovensko gospodarstvo je izrazito izvozno usmerjeno in res je, da slovenska podjetja večinoma izvažajo na bližnje trge – na trgih EU tako ustvarimo več kot 80 % slovenskega izvoza. Država si prizadeva razpršiti izvoz tudi na bolj oddaljene trge ter privabiti tudi investitorje z oddaljenih trgov. SPIRIT Slovenija v skladu z vladnim Programom spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva izvaja številne aktivnosti tudi na oddaljenih trgih, ki so definirani kot prednostni trgi. To so Kitajska, Južna Koreja, ZDA, Japonska, ZAE, Afrika, …. Poleg tega na agenciji že nekaj let zaznavamo, da nas podjetja z bolj oddaljenih trgov, predvsem azijskih, vse bolj prepoznavajo kot izvrstno vstopno točko na evropski trg.

Kitajska?

Kar zadeva gospodarsko sodelovanje s Kitajsko, je Slovenija v letu 2023 na Kitajsko izvozila za 259 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 7.394 mio EUR. Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 7.653 mio EUR. S tem se je Kitajska lani uvrstila na 4. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi, tako da je gospodarsko sodelovanje med državama dobro. V tem trenutku je denimo v Sloveniji 160 podjetij s poreklom kapitala s Kitajske, na Kitajsko pa izvaža več kot 300 slovenskih podjetij.

Srbski predsednik je nedavno obiskal ljubljanskega župana in mu dejal, da so v Srbiji odprta vrata za njihovo sodelovanje pri pripravi svetovne razstave EXPO. Kakšna je lahko vloga SPIRIT Slovenija?

SPIRIT Slovenija ima bogate izkušnje pri organizaciji celovitega nastopa države, njenega gospodarstva in turizma na svetovnih razstavah EXPO. Naj malce spomnim. Pod organizacijskim vodstvom naše agencije je Slovenija uspešno nastopila že na treh svetovnih razstavah: v Šanghaju na Kitajskem 2010, v Milanu v Italiji 2015 in v Dubaju v ZAE 2021. Če se dotaknem samo zadnjega nastopa na EXPO v Dubaju, je treba povedati, da je bila to največja predstavitev Slovenije in njenega gospodarstva v vsej njeni zgodovini! V šestih mesecih je slovenski paviljon gostil skoraj milijon obiskovalcev, več kot 200 dogodkov in skoraj 600 slovenskih podjetij, ki so se predstavljali v sklopu 34 poslovnih delegacij. SPIRIT Slovenija je z lastnimi idejami in pristopi uspešno podprla množico slovenskih podjetij in jim omogočila vzpostavitev stikov s podjetji s celega sveta. Odzivi slovenskih podjetij so odlični. Takšne predstavitve pod okriljem države v tujini pozdravljajo, še posebej na bolj oddaljenih trgih, kjer je pomoč države pri iskanju poslovnih partnerjev nujno potrebna. Tudi med tujimi podjetji, ki so se udeležila naših dogodkov na paviljonu, je bilo zaznati navdušenje nad izdelki, rešitvami in storitvami ter priložnostmi, ki jih ponuja tako majhna in butična država.

Nedavno ste bili imenovani za direktorja agencije. Kaj želite izpostaviti v delovnem programu v tem letu?

Za vsemi našimi programi, storitvami in aktivnostmi stoji vrhunska, motivirana in strokovna ekipa zaposlenih, ki uspešno zaznava izzive naših uporabnikov storitev. Na tej podlagi razvija programe in storitve, ki so jim pisani na kožo. Brez njihove zavzetosti in predanosti ter vztrajnosti in odgovornosti, agencije in vseh njenih uspehov ne bi bilo. Resnično sem ponosen na svoje sodelavce! Prepričan sem, da bomo tudi naprej sledili zastavljeni viziji – biti v pomoč slovenskim podjetjem pri njihovi rasti, razvoju in širjenju na tuje trge, seveda pa bomo še naprej intenzivno krepili prepoznavnost in konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Letos so v ospredju poslovni dogodki ob robu pomembnih športnih prireditev, kot denimo olimpijske igre v Parizu in evropsko prvenstvo v nogometu v Nemčiji, pa priprava Slovenije na svetovno razstavo EXPO Osaka, ki bo naslednje leto na Japonskem ter priprava že predhodno omenjenih razpisov za dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva Vsekakor bo SPIRIT Slovenija tudi v letošnjem letu igral vodilno vlogo pri organizaciji mednarodnih gospodarskih delegacij.

Koliko in kako SPIRIT Slovenija sodeluje z regionalnimi razvojnimi agencijami?

Lokalne regionalne razvojne agencije so pomemben del slovenskega podjetniškega ekosistema. So naš partner na lokalni ravni. Odlično poznajo izzive, s katerimi se soočajo podjetja na njihovem področju in igrajo pomembno vlogo pri privabljanju tujih investitorjev in umeščanju investicij v lokalno okolje. Večina regionalnih razvojih agencij je vključena v naš sistem SPOT Svetovanje, kjer brezplačno svetujejo potencialnim podjetnikom in mikro, malim ter srednje velikim podjetjem (MSP) ter neposredno vlagajo v znanje, kompetence in izobraževanje potencialnih in obstoječih podjetnikov. Skrbijo za povezovanje različnih institucij in vzpostavljanje partnerstev za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni. So pa tudi naš vir informacij pri centralni bazi poslovnih con. V prihodnje želimo naše sodelovanje še nadgraditi in po potrebi tudi razširiti.