Novoletna anketa o zelenem prehodu


V tradicionalni novoletni anketi smo želeli odgovore na vprašanja, kako so v podjetjih pristopili k zelenemu prehodu – organizacijsko, operativno in programsko. Posebej smo želeli, da so odgovori konkretni. K sodelovanju smo povabili 20 podjetij, največ srednjih.


Vprašanja so bila naslednja:

 • kdo je prevzel odgovornost za izvedbo programa zelenega prehoda (imate odbor za trajnostnost?) in za doseganje ciljev trajnostnega razvoja,
 • kaj bo v središču vašega angažmaja v letu 2024,
 • kateri so najpogostejši izzivi na okoljskem področju (razogljičenje in energija, viri, odpadki, onesnaževanje okolja …),
 • na kakšen način zbirate podatke za okoljsko ukrepanje.

Vsako leto tudi teden varnosti, zdravja in ekologije

Martina Gusel, GKN Driveline Slovenija, d.o.o.
Martina Gusel, GKN Driveline Slovenija, d.o.o.

V podjetju GKN Driveline Slovenija d. o. o. smo imetniki kar 6 certifikatov, zadnjega – DOD smo prejeli letos. Izzivov na področju trajnosti ne manjka, potrebne so spremembe, ki pa jih je težko uvesti in sprejeti, dokler ne prepoznamo prednosti, ki jih prinašajo.

Pri nas zato zaposlene vključujemo v razne odbore – time, ki se ukvarjajo s specifičnim področjem: okolje in varnost, učinkovita raba energije, družbena odgovornost. Pobude za izboljšave na posameznih področjih pripravijo odbori, ki tudi vodijo aktivnosti za izvedbo, vodstvo pa jih pri tem podpira. Letos imamo zaključenih kar nekaj trajnostnih projektov. Na področju zelene energije smo zaključili projekt izgradnje sončne elektrarne z močjo 999,75 kVA oziroma 1.000 MWh električne energije na leto, kar predstavlja približno 10 % letne porabe. Zamenjali smo večino industrijskih svetil z varčnejšimi LED sijalkami. Za ogrevanje poslovnih prostorov izkoriščamo odpadno toploto iz proizvodnih procesov, s čimer smo zmanjšali porabo zemeljskega plina.

Skladno s standardom ISO 50001 imamo predvidene izboljšave na področju učinkovite rabe energije v proizvodnih procesih, kjer ciljno spremljamo porabo energije po posameznih proizvodnih linijah. Glede na pomembne porabnike načrtujemo izvajanje ukrepov za učinkovitejšo porabo energije.

Na področju varovanja okolja izvajamo aktivnosti, ki jih predpisuje zakonodaja. Ločeno zbiramo odpadke in izvajamo ukrepe za njihovo zmanjševanje. Uporabljamo manj nevarne kemikalije, kolikor to dopuščajo naši procesi. Redno izobražujemo zaposlene o varni rabi in uporabi kemikalij. Za čiščenje strojev uporabljamo krpe, ki jih operemo in ponovno uporabimo. V skrbi za okolje smo sprejeli tudi ukrep zmanjšanja porabe papirja. Skladno z ukrepom smo v preteklosti več delovnih mest opremili z monitorji za prikaz potrebne dokumentacije (delovnih in varnostnih navodil). Letos smo s tem nadaljevali in opremili še 6 delovnih mest.

Kontinuirano izvajamo monitoringe hrupa, izpustov v zrak in odpadnih voda s strani neodvisnih institucij. Dvakrat letno učinkovitost trajnostnih smernic preverjamo z notranjimi presojami. Na osnovi rednih preverjanj hitro zaznamo odstopanja, jih tudi redno odpravljamo in tako stanje izboljšujemo. Da nam je mar za okolje, v katerem bivamo, smo pristopili tudi k akciji sajenja dreves v lokalni skupnosti.

V začetku sem omenila, da k trajnosti največ prispevamo zaposleni, zato veliko skrb namenimo boljšemu počutju in zadovoljstvu delavcev. Vsako leto v oktobru za zaposlene pripravimo teden varnosti, zdravja in ekologije. Namen tega tedna je ozaveščanje zdravega in varnega delovnega okolja ter pozitiven odnos do okolja v našem vsakdanu. Tema letošnjega tedna je bila GIBANJE. Imeli smo več predavanj in delavnic na to temo, organizirali smo pohode, vozili električne avtomobile, obnovili znanje iz prve pomoči in še marsikaj.

Zeleni prehod je za nas priložnost, da še naprej Gradimo Kulturo Najboljših!

Uvedli bodo program za zadovoljstvo zaposlenih

Marko Jagodič, direktor Papirnice Vevče d.o.o.
Marko Jagodič, direktor Papirnice Vevče d.o.o.

Papirnica Vevče je s svojim matičnim podjetjem Brigl & Bergmeister junija izdala svoje prvo trajnostno poročilo. V ospredju priprave poročila je bila odločitev, da Brigl & Bergmeister s koncernom ROXCEL Holding postavi nova merila ter svojim sodelavcem in sodelavkam ustvari privlačno in spoštljivo okolje, hkrati prispeva k zajezitvi podnebnih sprememb in še naprej občutno zmanjšuje naše izpuste v okolje.

Da bi to lahko dosegli, je interdisciplinarna 5-članska ekipa za trajnostni razvoj skupaj z vodstvom pod geslom »We take action #now« oblikovala ambiciozne cilje. Zdaj korak za korakom oblikujemo ukrepe in jih vključujemo v naše procese v podjetju. Dodatno gonilo te pobude so seveda naši kupci in tudi zakonodajalec.

V kompleksnem procesu, temelječem na standardiziranih metodah (GRI metodologija), so bila definirana tematska področja, v katerih je potrebna določitev ustreznih ukrepov. V ta namen je bila leta 2022 izvedena anketa, ki je bila razposlana našim deležnikom. Z njeno pomočjo smo definirali področja za izboljšanje, ki smo jih vključili v trajnostni program. Odražajo tematska področja Človek (#nowtogether), Okolje (#nowgreen) in Vodenje podjetja & ekonomija (#nowresponsible).

Na osnovi ciljev, ki smo si jih zadali, smo izdelali naš trajnostni program. Vsakemu področju smo pripisali aktivnosti, da bi zadane cilje dosegli v zastavljenem času. Okoljskim kazalnikom, ki jih spremljamo že vrsto let, smo dodali tudi nove. Vsako od strokovnih področij, na katero se kazalnik nanaša, je zadolženo za posredovanje vrednosti le-teh prek programske rešitve.

V letu 2024 bodo vsekakor v centru naše pozornosti nadaljnje zniževanje emisij, odpadkov, optimizacija porabe vode, predvidena je nadgradnja ocenjevanja trajnostnosti dobaviteljev in vsekakor bo eno glavnih področij uvedba programa za zadovoljstvo zaposlenih. Ponosni smo na razvoj in uporabo B&B LCA kalkulatorja, ki služi optimizaciji CO₂e na ravni izdelka. Uporabljamo ga pri razvoju novih in tudi pri optimizaciji obstoječih izdelkov.

Začrtana je smer in aktivnosti bo veliko, zadevale bodo prav vsakega zaposlenega, zato bomo veliko pozornost namenili tudi nadgradnji obstoječih izobraževanj s trajnostnimi vsebinami.

B&B trajnostni program (https://www.brigl-bergmeister.com/sl/trajnostni-razvoj/)

#nowgreen
Varovanje podnebja in preprečevanje emisij
Zmanjšanje emisij (Scope 1 & 2) od leta 2021 za 60 % do leta 2030
Ogljično nevtralno podjetje do 2050
Odgovorna raba vode
Zmanjšanje specifične količine odpadne vode skupine B&B na < 7 m3/t papirja do leta 2025.
#nowtogether
Delovni pogoji in zadovoljstvo zaposlenih
Uvedba programa za zadovoljstvo zaposlenih do leta 2024.
Diverziteta
Povečanje deleža žensk na vodilnih mestih (managerji, vodje oddelkov, ipd.) na 30 %.
#nowresponsible
Odgovorno ravnanje z viri pri pridobivanju u predelavi surovin ter zanesljivost oskrbe
Izvedba trajnostne ocene tveganja dobaviteljev (Sustainability Supplier Risk Assessment) od leta 2023.
Poslovna etika
Nadgradnja programa izobraževanja s področji trajnostni razvoj in poslovna etika od 2023.

Izvleček iz trajnostnih ciljev skupine Brigl & Bergmeister

Uvedli so pilotni projekt zbiranja jedilnega olja

Maša Šprajcar-Rančić, Spar Slovenija d.o.o.
Maša Šprajcar-Rančić, Spar Slovenija d.o.o.

V Sparu je trajnostno poslovanje strateškega pomena. Letos smo zato zaposlili vodjo trajnostnega razvoja, procese trajnostne preobrazbe pa vseskozi podpira in spodbuja tudi najvišje vodstvo. Potrditev, da na tem področju delamo veliko in dobro, je tudi prejem certifikata odličnosti za napredek na poti zelene preobrazbe Green Star, ki nas z oceno štirih zvezdic uvršča v kategorijo naprednih podjetij, ki imajo načela trajnostnega poslovanja močno vtkana v svojo strategijo in poslovne modele. Poleg certifikata Green Star je Spar Slovenija letos prejel tudi nagrado Trgovinske zbornice Slovenije za trajnostno poslovanje.

V letu 2023 smo oblikovali tudi novo strategijo trajnosti. Ta ima osem krovnih ciljev, ki obsegajo vse vplive, ki jih ima Spar Slovenija na okolje, ljudi in družbo. Dodatno smo si pod okriljem teh krovnih ciljev zastavili tudi podcilje in ukrepe z vsakim od oddelkov v podjetju. Ti nam bodo služili kot smerokaz za trajnostna prizadevanja v letu 2024 in kasneje. Nadaljujemo tudi s srečanji trajnostnega odbora, ki se redno srečuje že več let ter vključuje predstavnike vseh oddelkov.

V letu 2024 bomo veliko pozornosti namenjali omogočanju in opolnomočenju naših kupcev, da živijo čim bolj trajnostno. V naših trgovinah dnevno nakupuje 180.000 kupcev, ki v sklopu preprostega opravila, kot je obisk trgovine z živili, sprejmejo kar nekaj odločitev. Vsaka od teh odločitev se na prvi pogled morda zdi nepomembna; vendar ko te odločitve dan za dnem sprejema sto tisoče ljudi, se njihov vpliv poveča in je vse prej kot zanemarljiv.

V Sparu kupci najdejo vse, kar potrebujejo, na enem mestu in to velja tudi za tiste posameznike, ki želijo živeti kar najbolj trajnostno. Na to smo res ponosni, saj v to vlagamo veliko truda. Našim kupcem omogočamo nakup z lastno embalažo na vseh postrežnih oddelkih. Prek 40 živil je na voljo v rinfuzi, prav tako čistila in praški v refil avtomatih Odori. V našem asortimanu pa najdejo tudi veliko izdelkov, ki so zasnovani za trajnostno življenje. Izvedli smo tudi pilotni projekt zbiranja odpadnega jedilnega olja, ki je bil med kupci izjemno dobro sprejet.

Še naprej bomo podpirali lokalne pridelovalce in kupcem omogočali, da kupujejo slovenska živila. V prenovljeni trgovini INTERSPAR Maribor smo pred kratkim kupcem ponudili poseben oddelek »Lokalne dobrote, naš ponos«, ki vključuje izključno lokalne izdelke iz njihove neposredne bližine. Ta prizadevanja bomo v prihajajočem letu še nadgrajevali.

V 2024 bomo veliko truda vlagali tudi v razvoj krožnega gospodarstva ter se še dodatno posvetili embalaži izdelkov naših blagovnih znamk. Pripravljamo še nekaj novih iniciativ in projektov na področju zmanjševanja količin odpadne hrane.

Inovacije in razvoj trajnostnih izdelkov so ključni za zeleni prehod

Dr. Barbara Bertoncelj, Domel, d.o.o.
Dr. Barbara Bertoncelj, Domel, d.o.o.

V podjetju imamo vzpostavljen tim, ki se ukvarja s trajnostnimi vprašanji in je v preteklih letih koordiniral pripravo trajnostnega poročila. Sicer so naše trajnostne dejavnosti porazdeljene med posamezne oddelke, kjer sodelujejo zaposleni z različnih področij, kot so energetika, varstvo okolja in podobno. Vsak oddelek prispeva k trajnostnim ciljem na svoj način in tovrstno sodelovanje nam omogoča celostno obravnavo trajnostnih vprašanj.

V 2024 bomo našo pozornost usmerili predvsem v zakonodajne obveznosti, trajnostno poročanje skladno z ESRS standardi, izračun ogljičnega odtisa za vse tri obsege, v prehod na obnovljive vire energije, nadaljevali bomo aktivnosti za povečanje energetske učinkovitosti in energetske sanacije stavb.

Na poti k večji uporabi obnovljivih virov energije smo v tem letu postavili sončno elektrarno na eni izmed naših proizvodnih lokacij, medtem ko je v letu 2024 načrtovana postavitev še ene sončne elektrarne na drugi proizvodni lokaciji. S tem želimo zmanjšali okoljski odtis našega delovanja in se približati ciljem trajnosti.

Poleg tega prepoznavamo, da so inovacije, razvoj trajnostnih izdelkov in varčevanje z viri ključni za uspešen prehod v trajnostno prihodnost. Zavedamo se, da ta prehod prinaša nove izzive in zahteve. Vendar odpira tudi priložnosti predvsem v inovacijah in razvoju trajnostnih izdelkov, ki so bistveni del naše poslovne strategije. Naša prizadevanja se osredotočajo predvsem na pomembne okoljske vidike, kot so visoka energetska učinkovitost, zmanjševanje hrupa in teže. Poleg tega v razvoj aktivno uvajamo načela krožnega gospodarstva. Ti principi, poleg zmanjševanja teže izdelkov, ki omogoča manjšo porabo virov, surovin in materialov, vključujejo tudi uporabo reciklabilnih materialov ter proučevanje možnosti uporabe materialov z reciklati.

Izzivi na okoljskem področju, s katerimi se soočamo, so predvsem izzivi razogljičenja in prehod na obnovljive vire energije. Obenem si prizadevamo zmanjšati tudi delež deponiranih odpadkov. Čeprav se zavedamo, da imamo še veliko dela, smo na nekaterih področjih že napredovali. Predvsem pri varčevanju z vodo, kjer smo z optimizacijo tehnoloških procesov v preteklem letu uspeli zmanjšati porabo vode za 21 %.

V podjetju imamo vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem ISO 14001, preko katerega sistematično spremljamo določene kazalnike ravnanja z okoljem. V prihodnjem letu bomo preverili potrebo po dodatnih kazalnikih glede na zahteve novega poročanja o trajnostnosti. Podatke za spremljanje okoljske učinkovitosti zbiramo z meritvami, monitoringi ter prepoznavamo okoljska tveganja za preprečevanje okoljske škode, pri čemer se opiramo tudi na uporabo ISO standardov 14001, 9001 in 3100.

Fokus je manjši ogljični odtis in energetski prehod

Jasmina Roškar, Pošta Slovenija d.o.o.
Jasmina Roškar, Pošta Slovenija d.o.o.

V letu 2022 je bil vzpostavljen celovit koncept upravljanja trajnosti – »Strateško upravljanje trajnosti«. Oblikovani so bili trije strateški stebri trajnosti na osnovi koncepta ESG, organizacijska struktura upravljanja trajnosti pa je zagotovljena s Strateškim timom za trajnost.

Skladnost trajnostnih ciljev in ukrepov skozi celotno poslovno strategijo je ključna za zagotavljanje odpornosti in ustvarjanje dolgoročne vrednosti Skupine Pošta Slovenije. Zato bo v središču aktivnosti izvedba ESG strategije, ki je pripravljena v okviru Strateškega razvojnega programa do leta 2026.

V ESG Strategiji je v okviru stebra Okolje predvideno postopno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in prehod v brezogljično družbo do leta 2050. Aktivnosti vključujejo ukrepe za zmanjševanje rabe energije in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter izboljšanje upravljanja z energijo v okviru energetske učinkovitosti v stavbah, kjer se s številnimi ukrepi zmanjšuje odvisnost od fosilnih goriv v stavbah. Prav tako trajnostno naravnanega voznega parka s postopnim uvajanjem čistih vozil in vzpostavitvijo pametnih polnilnic za e-vozila. V sklopu projektov energetske učinkovitosti bomo nadaljevali s vzpostavitvijo sončnih elektrarn na omrežju nepremičnin, zamenjavo sistemov ogrevanja, vgradnjo toplotnih črpalk in vzpostavitvijo centralnega nadzornega sistema z integracijo toplotnih podpostaj, plinskih kotlovnic, postavitvijo nadstreškov oz. ureditev prostorov za parkiranje e-vozil. Naj omenimo, da je bilo v okviru energetske učinkovitosti Skupine Pošta Slovenije v obdobju od 2013 do 2022 izvedenih več kot 125 projektov.

Med pomembnimi aktivnostmi v prihodnjem letu velja izpostaviti tudi izvedbo priprav na poročanje o trajnostnosti v skladu z Direktivo (EU) 2022/2464 ter Delegirano uredbo (EU) 2013/34/EU glede standardov poročanja o trajnostnosti (ESRS).

Skupina Pošta Slovenije izvaja vse aktivnosti in ukrepe za zniževanje ogljičnega odtisa. Skladno s tem sledi evropskemu zelenemu dogovoru o podnebnih pravilih zmanjševanja emisij toplogrednih plinov ter Nacionalnemu energetskemu in podnebnemu načrtu. Cilj je postati podnebno nevtralna Skupina do leta 2050.

V Skupini Pošta Slovenije bo tako za dosego prehoda na podnebno nevtralnost v prihodnje velik poudarek in izziv namenjen celovitemu energetskemu prehodu. Osredotočen bo na zmanjšanje porabe energije in virov ter bistveno večjem deležu obnovljivih virov energije. Vlagali bomo v nove tehnologije z nizko porabo energije ter obnovljive vire energije in krožno gospodarstvo. V okviru izvedbe ESG strategije bo velik izziv prehod na čista vozila ob pomanjkljivi infrastrukturi e-polnilnic ter zagotovitev naložb za financiranje zelenega prehoda, inovacij in prilagajanja poslovnih modelov za bolj trajnostno prihodnost.

Od leta 2018 je vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja ter upravljanja energije, ki je certificiran skladno z zahtevami standarda ISO 50001:2018. V okviru tega standarda se spremljajo okoljski kazalniki, npr. poraba energije, stroški energentov, poraba vode, delež zelene energije v skupni porabljeni energiji, letna poraba goriva glede na vrsto vozila idr.

Izračun ogljičnega odtisa za Skupino Pošta Slovenije za leto 2022 za emisije toplogrednih plinov za Obseg 1 in Obseg 2 je pripravljen v skladu z ISO 14064-1:2018, 14064-3:2019 in po GHG protokolu (Greenhouse Gas Protocol), ki je najbolj razširjeno mednarodno orodje za merjenje, poročanje in upravljanje z emisijami toplogrednih plinov. Leta 2022 je bila izdelana preverba ogljičnega odtisa, ki jo je pripravil SIQ-Slovenski institut za kakovost in meroslovne Ljubljana. Pripravljeno je bilo tudi poročilo za vodstveni pregled sistema upravljanja z energijo po standardu ISO 50001.

Izračunavajo predviden ogljični odtis izdelka

Sonja Tomazini, Impol d.o.o.
Sonja Tomazini, Impol d.o.o.

Impol d.o.o. je proizvodno in storitveno podjetje s sedežem v Slovenski Bistrici, ki se ukvarja s predelavo in proizvodnjo izdelkov iz aluminija. Poleg proizvodnje na lokaciji Slovenska Bistrica sodita v skupino Impol še proizvodni podjetji Impol-TLM na Hrvaškem ter Impol Seval v Srbiji. Skupno zaposluje okrog 2.500 ljudi ter je 5. največji slovenski izvoznik. Največ prodaje, kar 94,89 %, je znotraj Evrope, kjer največji delež zavzema prodaja v Nemčijo (33,93 %).

Eden izmed pomembnih poslovnih ciljev skupine Impol je tudi zmanjševanje onesnaževanja okolja. Slednje dosegamo s pomočjo zmanjševanja potrebne vhodne surovine z nižanjem pretočnih faktorjev, s povečevanjem nabav nizkoogljičnega primarnega aluminija ter povečevanjem rabe energije z nizkim ogljičnim odtisom.

Kot odziv na hitro rastoče zahteve kupcev na področju trajnosti smo junija 2023 oblikovali oddelek za trajnostni razvoj. Aktivnosti, ki so povezane s tem področjem, smo izvajali že pred tem, vendar so zahteve kupcev na področju trajnosti letos skokovito narasle.

Oddelek sodeluje z različnimi procesi znotraj podjetja, vključno z razvojem, kakovostjo, tehnologijo, nabavo, prodajo in energetiko. Glavni cilj delovanja oddelka za trajnostni razvoj je zbiranje in analiza trajnostnih zahtev kupcev, ki se običajno nanašajo na ogljični odtis izdelka ali organizacije, delež reciklatov, rabo »zelenega« primarnega aluminija, rabo energije iz obnovljivih virov,…. Za učinkovito obravnavo vprašanj je potrebno poznati in pri izračunih upoštevati vse masne in energetske tokove, ki so sestavni del procesa izdelave izdelkov.

Pri izračunih in zbiranju podatkov si pomagamo s podatki iz baze Ecoinvent in s podatki, ki jih posredujejo naši dobavitelji. Namreč, največji delež ogljičnega odtisa naših izdelkov predstavlja primarni aluminij. Emisije CO₂e, ki jih povzročajo naši izdelki, določamo po metodologiji od zibelke do groba (cradle-to-gate). To pomeni, da k ogljičnemu odtisu prispevajo sledeči dejavniki:

 • surovina, skupaj s transportom do Impola,
 • raba fosilnih goriv v proizvodnji (zemeljski plin, nafta) in
 • raba električne energije.

V sodelovanju s podjetjem Alcad d.o.o. smo razvili program, ki nam iz podatkov o vsadi v livarniške peči izračuna predviden ogljični odtis izdelka. Program zaenkrat deluje še v testnem okolju, vendar ga že s pridom uporabljamo pri izračunih in simulacijah ogljičnega odtisa.

V letu 2024 bomo, poleg že obstoječih stalnih nalog, največ pozornosti posvečali:

 • direktivi CBAM ter poročanju v skladu s to direktivo,
 • pripravi LCA analiz določenih skupin izdelkov (LCA analiza je predpogoj za dokument EPD – Environmental Product Declaration),
 • certifikaciji v skladu z ISO 22095.
 • pripravi letnega poročila o emisijah TGP v skladu z ISO 14064-1, za vse 3 lokacije skupine Impol (Impol Slovenska Bistrica, Impol TLM in Impol Seval)
 • pripravi poročila v skladu z ESRS standardi.

V središču bo strategija za dekarbonizacijo bančnega portfelja

Katarina Kaja Klasinc, SKB banka d.d.
Katarina Kaja Klasinc, SKB banka d.d.

V letu 2022 smo v skupini SKB ustanovili ESG Odbor pod vodstvom glavne izvršne direktorice, v sestavi direktorjev posameznih enot in ESG koordinacijske funkcije. Tako smo okrepili uvajanje ESG politik na vse bančne oddelke ter mesečno preglednost izvajanja akcijskih načrtov. Seje Odbora služijo tudi prenosu znanja ter informiranju vodstva banke, saj se na vsakem odboru predstavi izbrana aktualna tema, ki je povezana z zelenim prehodom (npr. implementacija CSRD, predstavitev ESRS s poudarkom na dvojni materialnosti, merjenje ogljičnega odtisa, EU Taksonomija, fizična in tranzicijska tveganja …).

SKB banka se sooča s številnimi izzivi, povezanimi s trajnostnim razvojem, pri čemer se banka odziva tako na pričakovanja trga, regulatorjev in delničarjev. Trajnostni model poslovanja se vpeljuje v vse bančne enote in njihove dejavnosti, bančne procese, ponudbo produktov, upravljanje tveganj in odnose s strankami.

V banki se zavedamo svoje vloge kot enega izmed pomembnejših akterjev zelenega prehoda, saj kot finančna institucija s svojo finančno vlogo zagotavljamo sredstva, ki pomembno vplivajo na razvoj gospodarstva. Letos smo posledično pričeli s sistematičnim zbiranjem in merjenjem podatkov o naših naložbah. Prav tako smo opravili začetno analizo ključnih visoko-emisijskih področij portfelja. Tako bo v letu 2024 v središču našega angažmaja razvoj strategije za dekarbonizacijo bančnega portfelja, kar bo pomoč našim strankam pri spremembi njihovih poslovnih modelov in zmanjševanju ogljičnega odtisa.

Vzporedno bomo v letu 2024 nadaljevali z razvijanjem novih zelenih produktov (načrtujemo npr. zelene naložbe v stanovanjska posojila slovenskim gospodinjstvom, zelena posojila podjetjem na področju projektov obnovljivih virov energije ter razvoj na področju električne mobilnosti in lizinga električnih vozil), s posodobitvijo politike tveganj (upoštevajoč okoljske dejavnike).

Ob vsem tem pa ne pozabljamo na to, da želimo biti tudi zgled z zmanjševanjem lastnega ogljičnega odtisa. Z različnimi ukrepi in širjenjem zavedanja med zaposlenimi zmanjšujemo porabo energije, ki je glavni vir našega lastnega ogljičnega odtisa. Kupujemo tudi zeleno energijo namesto tiste iz fosilnih goriv. Načrtujemo, da bomo lastne emisije zmanjšali za 45 % v primerjavi z izhodiščnim letom 2021 (s 5-7 % letnim zmanjšanjem).

Izzivi na poti trajnostnega razvoja so pogosti in mnogoštevilni. Primarno nas pesti pomanjkanje časa in sledenje vsem novostim in regulatornim zahtevam ob tem, da je to znanje potrebno širiti večjemu številu sodelavcev, če želimo, da jih pritegnemo in da skupaj pripravimo akcijske načrte, ki bodo dosegli načrtovane rezultate. Mnogokrat je potrebno tudi tehnično znanje za razumevanje znanstvenih standardov in konkretnih zahtev, da lahko sodelujemo z našimi strankami, ki svoje področje poslovanja zelo dobro poznajo. Mnogokrat pa se ne zavedajo potrebnosti in vedno krajšega časa, ki je na voljo za preobrazbo poslovnega modela v bolj trajnostnega. Da bi zapolnili vrzeli v znanju, se zato redno udeležujemo seminarjev, webinar-jev in diskusij, pri čimer stremimo k pluralnosti pokritih področij – od mobilnosti do energije, prenove stavb ter regulative.

Sekundarno nam izziv predstavlja zbiranje podatkov, bolj natančno njihova dostopnost ter zrelost. V lanskem letu smo tako združili moči z ostalimi bankami in pod taktirko Združenja Bank Slovenije razvili vprašalnik za stranke za oceno ESG tveganj. Po dosedanjih izkušnjah se kvaliteta podatkov ter pripravljenost sodelovanja strank izboljšujeta, kar nedvomno vliva upanje za prihodnost in dokazuje, da odgovornost za zeleni prehod v SKB banki prevzemamo in naslavljamo skupaj z našimi strankami.

Izbira optimalne embalaže je pot do krožnosti

Mag. Mateja Juvančič, Ljubljanske mlekarne d.o.o.
Mag. Mateja Juvančič, Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Klimatske spremembe so svetovna realnost. Skupina Lactalis, katere del so tudi Ljubljanske mlekarne, je ena največjih svetovnih proizvajalk hrane. Njena velikost je obveza in hkrati tudi realna možnost, da na poti do ciljev trajnostnega prehoda pusti pečat.

Tri velike zaveze bodo v ospredju našega delovanja v prihodnjih letih:

 1. Stopili smo na pot proti ničelni neto vrednosti ogljičnega odtisa do leta 2050. V prvi fazi, do leta 2025, želimo na podlagi spremenjenih modelov poslovanja, na katere imamo direkten vpliv (v proizvodnji in logistiki), znižati ogljični odtis podjetja za 25 % v primerjavi z izračuni iz leta 2019.
 2. Na področju embalaže zagovarjamo princip krožnosti, zato smo si do leta 2033 postavili cilj, da bo mogoče vso embalažo, ki jo uporabljamo v proizvodnji, v praksi tudi reciklirati. Pot do tja bo vodila preko izbire najbolj optimalne embalaže za vsak izdelek, uporabe recikliranih materialov in ozaveščanja potrošnikov o pomenu ločenega zbiranja odpadkov in njihovega recikliranja.
 3. V tesnem sodelovanju z našimi primarnimi dobavitelji mleka želimo narediti korak naprej pri skrbi za dobrobit živali v celotni verigi. Vzpostaviti želimo najvišje standarde dobrega počutja krav, ker se zavedamo, da je njihova dobrobit temelj trajnostnega razmišljanja v podjetju. Uvajanje vedno višjih standardov dobrobiti živali na posamezne kmetije bo dolgotrajen proces, vendar nam je letos prvič izvedeni projekt izbire NAJ HLEV-a pokazal, da imamo v Sloveniji mlade in nadobudne kmete, ki jim trajnostno razmišljanje delovanja in poslovanja ni tuje. Cilj nam je, da bodo v letu 2025 vse kmetije, od katerih direktno odkupujemo mleko, presojane po standardih dobrobiti živali.

Upravljanje na področju družbeno odgovornih zavez je preslikano z globalne ravni. V skupini Lactalis so vzpostavljene strokovne skupine (za vsako od treh zavez) in oddelek za družbeno odgovornost. Podobno je v lokalnih podjetjih (v našem primeru Ljubljanskih mlekarnah), kjer strokovni timi (industrija, marketing, razvoj, logistika, nabava, odkup mleka) sprejemajo akcijske načrte, referent za družbeno odgovornost pa spremlja napredek in zagotavlja pretok informacij in usklajenost z globalnimi načrti.

Vsekakor se zavedamo, da je pot do realizacije vseh ciljev še dolga, vendar pa smo zadovoljni, da smo že stopili na njo. S tem izkazujemo našo družbeno odgovornost do narave, potrošnikov in nenazadnje samih sebe.

Načrtujejo novo trajnostno strategijo

Branko Legat, Kontron d.o.o.
Branko Legat, Kontron d.o.o.

Nimamo odbora za trajnost. Odgovornosti so opredeljene v sistemskih dokumentih. Za leto 2024 načrtujemo novo trajnostno strategijo v okviru skupine Kontron. Sodelovali bomo pri pripravi strategije na nivoju korporacije in jo implementirali v lokalnem podjetju (Kontron d.o.o.). Pripravljali se bomo na zakonsko obvezno Trajnostno poročanje.

Razogljičenje je glavni izziv. Pridobili bomo relevantne podatke za izračun ogljičnega odtisa in implementirali ponovljive metode za izračun (polni obseg). Podatke za okoljsko ukrepanje zbiramo na osnovi vodenja internih evidenc po področjih.