Organiziranost za trajnostno poslovanje


Da je vključenost najvišjega vodstva v trajnostnost poslovanja ključnega pomena, ugotavlja večina podjetij, ki se resno lotevajo vzpostavljanja poslovanja v skladu s trajnostnimi načeli oz. vidiki okolja, družbe in upravljanja (ESG). Od vodstva se trajnostnost načeloma gradi na trajnostnih timih, od koder se vpliva na vse zaposlene, ki morajo biti aktivno vključeni v izvajanje aktivnosti za doseganje trajnostnih oz. ESG ciljev. Vendar, kako se organizirati za uspešno trajnostno poslovanje? Odgovore smo iskali s primeri prakse in okroglo mizo na spletni konferenci Zelenega omrežja Slovenije, ki je potekala v novembru v okviru Akademije Zelena Slovenija. Organizacijska struktura ni pri vseh enaka, zato je pomembno, da je zasnovana na način, ki najbolje ustreza posamezni organizaciji. Izzivov je še veliko, vendar se ponujajo tudi priložnosti, če jih podjetja znajo prepoznati.


Bor Trček
Bor Trček

Bor Trček, vodja za trajnost in zagotavljanje kakovosti izdelkov pri HOFER trgovina d.o.o., je izpostavil, da delujejo v skladu z načeli družbene odgovornosti tako do kupcev, sodelavcev, družbe, okolja kot do dobavne verige. Začetki njihovega oddelka za trajnost na ravni skupine Aldi SÜD segajo že v leto 2007 in je vključen v razvoj izdelkov, kjer skrbijo za to, da so trajnostni vidiki vključeni v vse ravni njihovega delovanja. Z jasnimi in preglednimi označbami na izdelkih in komunikacijo kupcem omogočajo ozaveščene nakupne odločitve. S sodelavci so vzpostavili korporativno prostovoljstvo, sodelujejo z različnimi socialnimi organizacijami in zmanjšujejo okoljski odtis, predvsem na področju embalaže. Neprodane količine hrane namenjajo socialno ogroženim in ranljivim skupinam. Zavedajo se odgovornosti v globalni dobavni verigi njihovih izdelkov, zato imajo vzpostavljene mednarodne in nacionalne zahteve za dobavitelje (trajnostno certificirane surovine, socialni standardi v proizvodnji, dobrobit živali idr.). Njihovo prizadevanje potrjuje tudi srebrno priznanje za trajnostno poslovanje, ki jim ga je podelila Trgovinska zbornica Slovenije.

Mojca Kodre
Mojca Kodre

Mojca Kodre, strokovnjakinja s področja sistemov kakovosti, Atlantic Droga Kolinska d.o.o. je poudarila strateški pristop k upravljanju trajnostnosti v Atlantic Grupi. Potreben je celovit pristop, ki obsega tako korporativno koordiniranje, akcijske plane in vsakodnevno delovanje s ciljem zmanjševanja virov, energije, učinkovitega ravnanja z odpadki idr. Ključno pri tem je razumevanje pomena trajnosti, skladnost z zakonodajo s področij okolja, družbe, upravljanja (ESG), partnerstvo z deležniki, sodelovanje z dobavitelji, izkoriščanje zelenih finančnih rešitev ter avtomatizirano zbiranje in nadzor nad ESG podatki. Odgovornost za doseganje določenih ciljev je na ravni strateških poslovnih področij, ki si določajo tudi lastne cilje. Na ravni skupine deluje multidisciplinarni tim, kjer se več kot 100 zaposlenih ukvarja s postavljanjem in doseganjem ciljev ESG.

Dr. Tadeja Primožič Merkač
Dr. Tadeja Primožič Merkač

Dr. Tadeja Primožič Merkač, direktorica za kakovost, trajnost in korporativno vodenje v Skupini SIJ je predstavila organizacijo uspešnega trajnostnega poslovanja v Skupini SIJ. Čeprav gre za težko industrijo, so v Skupini SIJ in njenih družbah zavezani k trajnosti. Zavedajo se, da so na Jesenicah in Ravnah na Koroškem, kjer proizvajajo in predelujejo jeklo, potencialni vplivi njihovega delovanja na naravno in družbeno okolje največji. Njihova trajnostna strategija je zastavljena v sozvočju s poslovno strategijo in načrti. Glavni cilj trajnostne strategije je varno in zdravo delovno okolje, kar je tudi strateški cilj evropske jeklarske industrije. Pridobili so certifikat po standardu Responsible Steel, kar dokazuje njihovo skladnost z 12 načeli jeklarske industrije in zagotavlja verodostojno preglednost in sledljivost do ključnih deležnikov. Odgovornost za strateški trajnostni razvoj in potrjevanje trajnostne strategije je pri predsedniku uprave. Upravljanje trajnostnega razvoja je del njegove splošne odgovornosti za vodenje in upravljanje Skupine SIJ. Imenovan je tudi tim za trajnost. Za vodenje tima za trajnost in za uresničevanje zastavljene trajnostne strategije Skupine SIJ je odgovorna direktorica za kakovost, trajnost in korporativno vodenje. Člani tima so tudi direktorji za trajnost po posameznih podjetjih v Skupini. V primerjavi s konkurenco se glede ciljev trajnostnega razvoja uvrščajo zelo visoko, med štiri oziroma pet najboljših proizvajalcev jekla.

Teodor Prosen
Teodor Prosen

Upravljanje trajnostnosti poslovanja v Telekomu Slovenije je predstavil Teodor Prosen, vodja trajnostnega poslovanja in poslovne odličnosti, Telekom Slovenije, d.d., ki je izpostavil, da je potreben celosten pristop k upravljanju trajnostnih vidikov poslovanja, trajni učinki pa so možni samo ob podpori vodstva. Pristop k trajnostnosti mora biti sestavni del poslovne strategije. Potrebni so skupni cilji, zavezanost in agilnost posameznikov. Za uspešno izvajanje trajnostne strategije pa je potrebno sodelovanje med oddelki. Pri tem je zelo pomembno meriti napredek. V Telekomu Slovenije imajo vzpostavljeno tudi delovno skupino za implementacijo trajnostnih vidikov v poslovanje, kljub temu je za izvedbo vseh aktivnosti potrebna vključenost vseh zaposlenih, da na svojem delovnem mestu te aktivnosti izvršujejo. Trajnostnost poslovanja za njih ni samo projekt, ampak proces, ki se nikoli ne konča, z jasno določenimi vlogami in cilji. Tim za trajnostno poslovanje in poslovno odličnost je vključen v delovanje uprave in v upravi je tudi članica s področja trajnostnosti.

N okrogli mizi, ki jo je vodila mag. Vanesa Čanji, direktorica podjetja Fit media d.o.o. / Zelena Slovenija, so govorniki razpravljali o izzivih in priložnostih trajnostnega, ESG upravljanja. Glavni poudarki so:

  • Področje trajnostnega razvoja naj bo organizacijsko umeščeno oziroma povezano neposredno z upravo.
  • V trajnostno upravljanje je potrebno vključevati vse deležnike.
  • Pridobivanje ocene ESG, zunanje presoje oziroma certificiranja na področju trajnostnega razvoja so zahteven in intenziven projekt tako za podjetje kot za deležnike.
  • Pri trajnostnem poslovanju sta pomembna tako ustrezna naslovitev tveganj kot prepoznavanje priložnosti.
Dr. Marta Svoljšak Jerman
Dr. Marta Svoljšak Jerman

Dr. Marta Svoljšak Jerman, direktorica področja Trajnostni razvoj, kakovost in varnost, Petrol d.d., je izpostavila, da je v Petrolu področje trajnostnega razvoja organizacijsko umeščeno neposredno pod upravo: »Imamo odbor za trajnost, ki je sestavljen hibridno in deluje na izvršnem nivoju. Člani smo direktorji izvršnih vlog in polovica uprave. Kadar odbor, ki potrjuje usmeritve in politike, odloča o investicijah, sodeluje vsa uprava.« Za izvajanje politik, ukrepov, akcijskih načrtov je potrebno celotno podjetje in vključuje vse deležnike tako z vidika komuniciranja kot odgovornosti. Krepi se zavedanje, da je treba delati tudi na preoblikovanju strategije v smeri, da se strateške usmeritve uravnotežijo z zahtevami ESG. Prav tako so pomembne priložnosti na področju ESG in partnerski odnosi ter sinergijski učinki, ki lahko pri tem nastajajo. V Petrolu so pridobili oceno ESG pri eni globalnih inštitucij predvsem zaradi primerljivosti z drugimi v regiji in v panogi. Šlo je za zelo zahteven projekt, ki je angažiral vso skupino in zahteva natančno zbiranje podatkov.

Blaž Medja
Blaž Medja

Blaž Medja, vodja trajnostnega razvoja, Pivovarna Laško Union d.o.o., pravi, da je koordinacija in postavitev trajnostne politike v domeni oddelka za kooperativne zadeve, ki poroča članici uprave, direktorici za korporativne zadeve. Vsako leto dosežke in dobre prakse objavijo v letnem trajnostnem poročilu, ki je del glavnega poslovnega poročila: »K področju trajnostnega razvoja v Pivovarni Laško Union pristopamo z veliko resnostjo in odgovornostjo,« pravi Blaž Medja. Na področju komuniciranja trajnostnega razvoja vidijo veliko priložnost, da z vedenjem in sporočili pristopijo do ljudi in do družbe. Sprejeli so zeleni pravilnik o vseh trditvah njihovih dobrih praks, kjer morajo biti vse tovrstne trditve preverjene. Lotili so se tudi implementacije zelenih dogodkov.

Dr. Tadeja Primožič Merkač, direktorica za kakovost, trajnost in korporativno vodenje, Skupina SIJ, je poudarila zahtevnost zunanjega certificiranja Responsible Steel, ki je zahtevalo nekajtedensko vpletenost vseh deležnikov. Izvedene so bile presoje deležnikov in družbene odgovornosti ter medijska analiza SIJ-a. Največ dela jih čaka na področju urejanja delovnega okolja: »Priznati si moramo, da moramo delno spremeniti kulturo. Na tem smo veliko delali in zagotovo je SIJ drugačen kot pred dvema letoma.« Največji izziv in tveganje, tudi za njihov načrt razogljičenja, je zniževanje ogljičnega odtisa konkurence, ker bodo tudi konkurenti poskušali proizvajati jeklo iz jeklenega odpadka. Tega na trgu ne bo dovolj.

Teodor Prosen, vodja trajnostnega poslovanja in poslovne odličnosti, Telekom Slovenije, d.d., izpostavlja vidik sodelovanja z deležniki, tako z internimi kot zunanjimi, da kot družba razumejo želje in potrebe oz. pričakovanja deležnikov. Prepoznavanje tveganj in priložnosti so pomemben vidik trajnostnega poslovanja: »Obstoječa tveganja v Telekomu Slovenije že naslavljajo določene vidike trajnostnosti, vendar je izrednega pomena pravilna naslovitev tveganj podnebnih sprememb.« Priložnosti v družbi hitro opazijo in obravnavajo v oddelkih, ki so namenjena razvoju poslovanja. Nato se priložnosti preverijo, da se oceni njihov potencial in se lahko ustrezno naslovijo. Velikokrat se priložnosti pojavijo s konkretnimi strankami, pri večjih projektih in s sodelovanjem v konzorcijih. Če gre za dolgoročnejše priložnosti, jih ustrezno umestijo v strateške načrte.

Nena Dautanac
Nena Dautanac

Na zaključku je sledila še spodbudna beseda vodje Šole odličnosti Nene Dautanac o prepoznavanju vrednosti različnosti in njenem usklajevanju za doseganje skupnih ciljev. Poudarila je, da imamo ljudje različne temperamente in dajemo prednost različnim stvarem. Kar 98 % ljudi pa motivira to, da se dobro počutijo in da se jih spoštuje. Z drugimi se je treba povezati tako, da se jih visoko ceni, se vanje verjame, razume različnost temperamentov, odkrije sposobnosti in neguje medsebojne odnose.