Trajnostne embalažne rešitve in potrošniki

| Tanja Pangerl |


Embalaža je in bo pomemben del izdelka. Ne samo, da izdelek ščiti, kar je njena prvotna funkcija, temveč kupca tudi nagovarja in odraža zgodbo blagovne znamke, podjetja. Skupaj s spremembami navad in zaznavanj potrošnikov se spreminja tudi embalaža, ki je prvi stik potrošnika z izdelkom. Raziskave kažejo, da ima velik vpliv na potrošnika vidik zmanjšanega tveganja za zdravje. Vse večjo vrednost pa pridobiva tudi okoljski vidik embalaže, ki potrošnike spodbudi ali odvrne od nakupa. Zato podjetja neprenehoma iščejo embalažne rešitve, med katerimi so v ospredju optimizacija, novi, okolju prijaznejši materiali, funkcionalnost, možnost ponovne uporabe, reciklabilnost, embalažo pa vse bolj uporabljajo za medij komuniciranja in ozaveščanja potrošnikov. V okviru spletne konference Akademije Zelena Slovenija smo predstavili, kakšne embalaže si želijo potrošniki, kako v embalažne rešitve vključiti vidik krožnosti, eko dizajna ter analize okoljskega in družbenega življenjskega cikla. Sponzor konference je bilo podjetje DS Smith Slovenija d.o.o.


Nataša Mohorč Kejžar, Ipsos, d.o.o.
Nataša Mohorč Kejžar, Ipsos, d.o.o.

Nataša Mohorč Kejžar, Ipsos, d.o.o.

Embalaža igra zelo pomembno vlogo pri oblikovanju percepcije o izdelku. Pojavljata se dva makro trenda – eden je hitra rast spletne prodaje, kjer ima videz izdelka vplivnejšo vlogo. Drugi je funkcionalna enakovrednost, kar pomeni, da je z večjo dostopnostjo do napredne proizvodne tehnologije težje med seboj razlikovati učinkovitost določenih izdelkov in takrat dobi oblikovanje izdelka večji pomen. Potrošniki izdelek ne zaznavajo le z vidom, ampak tudi z možgani – s pomnjenjem, izkušnjami v življenju idr. Spremembe v načinu razmišljanja potrošnika so vplivale na nekaj ključnih dejavnikov, ki vplivajo na embalažo. To je skrb za osebno zdravje, kjer si potrošnik želi zmanjšati tveganje zdravja. Raziskave kažejo, da imajo okoljski vidiki precej velik vpliv na nakupne odločitve potrošnikov. Povečali so se in se še povečujejo spletni nakupi, kjer potrošniki vizualizacijo izdelkov zaznavaj drugače. Trendi v letu 2023 kažejo, da potrošniki iščejo ravnovesje med okoljsko, ugodno in higienično vrednostjo embalaže. Identificirani so štirje ključni dejavniki uspešne embalaže. To so, da embalaža spodbudi prodajo, da je opažena, da jo je enostavno prepoznati ter da izboljša in podpre blagovno znamko. Raziskave kažejo, da se nakupni namen poveča, če se na embalažo doda trditev o trajnostnosti, vendar le do določene cene. Pomembne so predvsem trditve, ki se nanašajo na zdravje, pa tudi tiste, ki se nanašajo na trajnostnost izdelka, embalaže. Potrošnik vse bolj želi, da embalaža sporoča svoj višji namen, ki ponazarja tudi namen blagovne znamke in vlogo embalaže v celotnem življenjskem ciklu izdelka.

Miha Krnc
Miha Krnc

Miha Krnc, DS Smith Slovenija d.o.o.

V DS Smithu smo razvili set enostavnih načel za oblikovalce, tehnologe in specialiste v oblikovanju za krožne embalažne rešitve. Med načela krožnega oblikovanja smo vključili vzdrževanje in obnovo materialov, povečanje učinkovitosti oskrbe, zaščito blagovnih znamk in izdelkov ter optimiziranje materialov in njihove strukture. Ta načela v zasnovo embalaže implementiramo z meritvami krožnega oblikovanja, ki ocenjujejo trajnostnost določene embalažne rešitve in vključujejo vidike, kot so optimizacija dobavne verige, reciklablnost, okolju prijazno, uporaba materiala, obnovljivi viri, vsebnost recikliranih vlaken, ogljični odtis in oblikovano za ponovno uporabo. Pri optimizaciji dobavne verige so pomembne predvsem vhodne informacije, ki jih dobimo od kupca. Za vodenje tega postopka smo razvili program PACE (Performance, Assurance, Consistency, Environmental Efficiency). Drugi vidik merjenja je reciklabilnost, kjer se preverja, kako reciklabilna je embalaža. Tretja meritev je okolju prijazno, kjer gre za to, kako biorazgradljiva je embalaža. Metrika uporaba materiala se nanaša na to, koliko dizajna je odpad. To pomeni, da že pri samem dizajnu oblikovalci upoštevamo, da je odpada čim manj. Peta meritev se nanaša na obnovljive vire oziroma preverjamo, ali so v dizajnu neobnovljivi viri oziroma koliko je obnovljivih virov. Pri meritvi o vsebnosti recikliranih vlaken gre za delež uporabljanih recikliranih vlaken v embalaži. Sedma meritev je ogljični odtis in nam pove, kakšen je ogljični odtis embalažne rešitve. Gre pravzaprav za analizo življenjskega cikla embalaže. Pri meritvi oblikovano za ponovno uporabo iščemo rešitve, kako embalažo oblikovati tako, da je primerna za ponovno uporabo oziroma za druge namene.

Ana Brodar, mag. okoljskih ved
Ana Brodar, mag. okoljskih ved

Ana Brodar, mag. okoljskih ved, Fit media d.o.o. / Zelena Slovenija

Vse pogostejši je sprejem strategij, ki temeljijo na konceptu krožnega gospodarstva in vse več podjetij išče okolju prijazne rešitve. Pogost vidik, s katerim se ukvarja tudi analiza LCA, je večnamenskost embalaže. Kaj se dejansko dogaja s plastično embalažo po koncu njene življenjske dobe? Podatki iz leta 2021 kažejo, da je gre največ, to je 42 %, v energetsko predelavo, sledi recikliranje s 35 % in odlaganje s 23 %. Okoljske vplive (plastičnih) embalažnih izdelkov vrednotimo predvsem zato, da zmanjšamo stroške, da prispevamo k trajnostnemu oblikovanju izdelkov, da se okoljski vplivi ovrednotijo pri certificiranju in izdajanju okoljskih deklaracij proizvodov, tudi za namene okoljskega označevanja, trženja, podpore pri ugledu blagovnih znamk, za napotke pri določevanju državnih (gospodarskih) smernic in za primerjavo alternativnih postopkov ravnanja z odpadnimi materiali. Obstaja več metod za vrednotenje vplivov na okolje. Ena od pomembnih je analiza LCA, ki predstavlja standardizirano metodo. Vsebinsko temelji na seštevanju prispevkov posameznih procesov k emisijam opazovanega sistema. Omogoča vrednotenje okoljskih vplivov, izdelkov oziroma proizvodov ali storitev v celotnem življenjskem ciklu in temelji na numeričnem modeliranju, pri čemer se uporablja profesionalne podatkovne baze in programsko opremo. Ključni koraki vrednotenja vplivov na okolje z analizo LCA so štirje. V prvem koraku čim bolj konsistentno opredelimo obseg in cilj študije, v drugem koraku analiziramo inventar, v tretjem vrednotimo vplive na okolje, v četrtem koraku pa vse skupaj dobro interpretiramo. Ocena družbenega življenjskega cikla (S-LCA) pa je metoda, ki jo je mogoče uporabiti za ocenjevanje družbenih in socioloških vidikov izdelkov, njihovih dejanskih (potencialnih) negativnih kakor tudi pozitivnih vplivov na družbo v življenjski dobi. Najpogosteje se uporabljajo generični podatki, ki so specifični za določeno lokacijo.

Dr. Urška Vrabič Brodnjak
Dr. Urška Vrabič Brodnjak

Dr. Urška Vrabič Brodnjak, Naravoslovnotehniška fakulteta, Katedra za informacijsko in grafično tehnologijo

Raziskave trga so pokazale, da je trajnostna embalaža postala eden pomembnejših tržnih dejavnikov v razvitem svetu. To je podjetja spodbudilo, da ponovno ovrednotijo svoje embalažne strategije in pristopijo na trg z novimi rešitvami. Ekološko oblikovanje predstavlja vključevanje vseh ekoloških smernic pri razvoju izdelkov. Merila, ki opredeljujejo embalažo kot ekološko in trajnostno, predstavljajo zmanjšano obremenitev okolja v celotnem življenjskem ciklu izdelka. Kateri so kriteriji, ki embalažo opredelijo kot trajnostno? Že v začetni fazi se načrtuje, kaj bo s končnim produktom. Trajnostna embalaža je tista, pri kateri se uporabi zanesljive in znane vire, je narejena iz obnovljivih virov energije in čistih proizvodnih tehnologij. Pri ekološko oblikovani embalaži se uporabi manj materiala in manj energije za izdelavo. Hkrati mora biti označena in izdelana v skladu s predpisi in standardi, izpolnjevati zahteve trga, poleg tega pa predstavlja tudi manjše stroške za podjetje. Trajnostna embalaža je distribuirana s transportnimi sredstvi, ki manj obremenjujejo okolje, ob koncu življenjske dobe pa jo je mogoče v celoti ali v največji možni meri reciklirati. Embalaža, ki je izdelana iz novih materialov, ne sme biti škodljiva za zdravje ljudi in mora biti učinkovita skozi celoten življenjski cikel. Materiali, ki zadostujejo načelu ekološkega oblikovanja, so tisti, ki so primerni za ponovno uporabo ali so obnovljivi, bioragradljivi, užitni/prehrambni ali reciklabilni. Potrebno je izpostaviti tudi možnost oblikovanja embalaže za večkratno uporabo ali jo zasnovati kot več funkcionalno.

Primož Pislak
Primož Pislak

Primož Pislak, LUKS Studio

Ko govorimo o izdelku in njegovi embalaži, je izdelek navadno eden od delov celotne blagovne znamke in njene zgodbe. Tako mora izdelek predstavljati blagovno znamko, embalaža pa mora zapakirati izdelek in biti hkrati vidna, zapeljiva. Pri embalaži je treba najprej poskrbeti za to, da izdelek zaščitimo, da embalaža poda informacijo in da lahko izdelek transportiramo. Pomembno pa je upoštevati, kako z embalažo stopiti v stik s potrošnikom. Pri snovanju embalaže izdelka in kaj sporoča potrošniku, se držimo petih pravil. Eno je iskrenost, kjer z embalažo predstavimo, kaj izdelek dejansko je, njegovo zgodbo. Nato je jasnost, ki pomeni, da jasno podamo informacijo, enostavno in berljivo. Pravilo razširljivosti pomeni, da se lahko več izdelkov v istem naboru med sabo vizualno povezuje, s pravilom različnosti pa se izdelek diferencira od drugih izdelkov na polici. Na koncu pa je tudi praktičnost, kar pomeni, da je izdelek zapakiran tako, da je embalaža praktična. V zadnjem času se dodaja še pravilo odnosa do okolja, ki vključuje vidik, kaj se z embalažo zgodi po njeni uporabni dobi. Embalaža vse bolj postaja tudi medij za sporočanje in vključevanje zgodbe izdelka. Pri zasnovi embalaže je pomembno tudi, da je čim bolj optimalna in da ima določeno funkcijo tudi po svoji uporabni dobi. Ko izbiramo embalažo za izdelek, so pomembne lastnosti izdelka, pa tudi proizvodne omejitve. Lahko se uporabi kakšna embalažna rešitev, ki na trgu že obstaja, lahko pa se naredi nova embalaža, če je to tudi tehnološko izvedljivo in je pri tem vključen tudi element prepoznavnosti. Ne nazadnje pa mora embalaža privabiti kupca k nakupu.

Špela Kozolc
Špela Kozolc

Špela Kozolc, Ljubljanske mlekarne, d.o.o.

Ljubljanske mlekarne smo prvo slovensko podjetje, ki nam je uspelo zapreti interno snovno zanko za embalažo Tetra Pak. Vso embalažo Tetra Paka, ki nastane v procesu proizvodnje mlečnih izdelkov, na letni ravni jo je približno 160 ton, shranimo, stisnemo in pripravimo za odvoz v Italijo, v papirnico Lucart. Tam ostanke embalaže Tetra Paka predelajo in iz njih nastanejo robčki, toaletni papir, brisačke za roke, ki se vrnejo nazaj v Ljubljanske mlekarne in so ti izdelki na voljo za interno uporabo zaposlenim. Od vse prepeljane količine na letni ravni odkupimo nazaj 20 % v obliki izdelkov, saj več ne rabimo. Zadnjih nekaj let smo tudi del projekta krožnega gospodarstva »Z embalažo Tetra Pak do robčkov«. Gre za aktivacijo, ki poteka na prodajnih mestih in v kateri poleg še nekaterih drugih podjetij, ki sodelujejo v projektu, kupce ozaveščamo o recikliranju in kroženju embalaže Tetra Pak. Kako potrošnikom komuniciramo trajnostne vsebine preko embalaže? Tovrstno komunikacijo navadno umestimo na stranico izdelka, najpogosteje jo dodajamo na linijo Alpskega mleka, saj gre za najbolj prodajane izdelke v svoji kategoriji in si zato obetamo, da bodo ta sporočila dosegla čim večje število ljudi.

Bor Trček
Bor Trček

Bor Trček, HOFER trgovina d.o.o.

V sklopu celotne skupine ALDI SÜD smo zasnovali vizijo do 2030. Njen glavni namen je, da zagotovi trajnostnost vsem našim kupcem. Embalaža je eden glavnih stebrov, na katerih temelji naša vizija. V okviru projekta Embalaža na HOFER misiji smo si do konca leta 2025 zadali tri cilje: krožna embalaža, reciklirana plastika in učinkovitost materialov. Pri krožni embalaži je naš cilj, da bo vso posamično embalažo izdelkov lastnih blagovnih znamk mogoče 100 % reciklirati. Pri reciklirani plastiki, da bo plastična embalaža izdelkov lastnih blagovnih znamk vsebovala vsaj 30 % popotrošniško reciklirane (PCR) plastike. Pri učinkovitosti materialov pa, da bo celotna količina posamične embalaže izdelkov lastnih blagovnih znamk manjša za 15 % (glede na 2020; sorazmerno s prodajo). Za doseganje teh ciljev se povezujemo z deležniki, med katerimi je tudi podjetje Interzero, s katerim smo leta 2020 skupaj stopili na to pot. V prvem koraku smo naredili bazo izdelkov, skupaj z njihovo težo in ostalimi lastnostmi, ki jo nenehno posodabljamo. Drugi del je izobraževanje, tako za naše zaposlene kot dobavitelje, o tem, kako se lahko posamezni izdelki še izboljšajo, optimizirajo. Vsem svojim dobaviteljem smo poslali osnovne smernice, kako lahko na enostaven način hitro pripomoremo k zmanjšanju embalaže. Da bi bili izdelki z optimizirano embalažo našim kupcem čim bolj vidni, jih posebej označimo z logotipom Embalaža na HOFER misiji.

Mag. Jelka Slatinšek
Mag. Jelka Slatinšek

Mag. Jelka Slatinšek, JUB d.o.o.

V Jubu imamo izjemo širok portfelj izdelkov, ki ga izražamo preko različnih blagovnih znamk. Pogosto izdelki znotraj znamk delujejo samostojno, velikokrat pa se prepletajo. Na drugi strani imamo tudi različne kupce, tako končne kupce (široka potrošnja) kot profesionalne uporabnike. Embalaža mora biti ustrezna za obe ciljni skupini. Vsako leto na različnih trgih izvajamo zelo poglobljene intervjuje z našimi profesionalnimi uporabniki in tudi s končnimi kupci. Zelo pomembna nam je nakupna pot potrošnika, torej, kje potrošnik pride v stik z našo embalažo, in da to stično točko dobro obvladujemo. Kot zelo dobra praksa se je izkazalo upravljanje procesa dizajna z vpogledi. Izvajamo jih tako interno kot eksterno. Interno to poteka tako, da izberemo ljudi iz različnih procesov, ki imajo veliko informacij z določenega področja, in podajajo težave, ki jih imajo z določeno temo, kot je npr. embalaža. Ne gre za reševanje težav, ampak v prvi fazi za odkrivanje, kaj nas v procesu ovira. V drugi fazi se lotimo grupiranja vpogledov in v nadaljevanju iščemo rešitve. Enako poteka tudi za eksterno izvajanje. Za našo embalažo je pomembno, da je funkcionalna, uporabna. Veliko poudarka dajemo materialu, kjer smo zaradi narave izdelkov omejeni – običajno gre za plastiko, papir, kovino. Prav tako so pomembne ciljne skupine. Ker delujemo na več kot 30 trgih, tudi lokalne navade, saj so velike razlike med zahodnimi in vzhodnimi trgi. Vse bolj uvajamo embalažo iz recikliranega materiala in enovito embalažo. Pomemben del je tudi komunikacija s potrošnikom, kam z ostanki materiala in kam odlagati odpadno embalažo. Pri procesu oblikovanja embalaže pri obliki embalaže nimamo veliko manevrskega prostora, saj je naša embalaža tudi funkcija izdelka. Biti mora iz predpisanih materialov in uporabna. Zato veliko bolj delamo na dizajnu embalaže in kako komunicirati glavne elemente.

 

Maja Ambrož, Merkur trgovina d.o.o.

Leta 2021 je v Merkurju nastala iniciativa Za zelen planet. Pod njo so zbrani različni trajnostni projekti, ki nagovarjajo različne deležnike, od interne javnosti do dobaviteljev in kupcev. Imamo trgovske centre po vsej Sloveniji z močnim kontaktnim centrom in vse več kupcev se poslužuje spletnega nakupovanja. Preko spletne trgovine letno pripravimo in pošljemo več kot 300.000 naročil, kar je velik zalogaj glede na širok nabor izdelkov, ki jih ponujamo. Glavnina naročil sodi v relativno klasične dimenzije embalaže. Gre za približno štiri dimenzije škatel, ena dimenzija je namenjena tudi paketnikom. Prešli smo na nov način pakiranja izdelkov za pošiljanje po spletu, ki bo skladen z našo iniciativo Za zelen planet oziroma bo skladen z našimi trajnostnimi cilji. Pri tem nam je pomembna nakupna izkušnja, zaščita izdelkov za varen transport. Želimo si odpraviti tudi različne komponente embalaže, ki niso najbolj okolju prijazne, kot je lepljenje z lepilnim trakom. Prav tako ne želimo uporabljati polnil za zaščito izdelkov, ki so iz plastike, stiroporja, ampak papir oziroma reuporabiti določene dele že uporabljene embalaže. Predvsem pa si želimo, da bo embalaža, ki bo prispela do kupca, imela tudi namen ponovne uporabe. Razvijamo torej embalažo, ki bo več kot samo embalaža in da bo imela preprosto odpiranje s poteznim trakom, z ustreznim zaščitnim robom, da bo sporočala tudi določeno zgodbo. Prav tako želimo ustvarjati stičišče za zbiranje idej, kako se lahko škatla ponovno uporabi.