Digitalizacija v logistiki

J.V.

Dnevno natovorijo 300 tovornih vozil, s katerimi dnevno dostavijo 7.000 palet blaga na 1.200 lokacij. Takšen obseg poslovanja zahteva konsolidacijo skladiščnih lokacij, predvsem pa digitalizacijo poslovanja. Robi Košir, direktor Logističnega centra BTC, pravi, da je za njihov razvoj bistvena izvedba strateškega projekta »menjave celotnega informacijskega sistema za upravljanje skladišč (WMS) s poudarkom na povezavi z vsemi ostalimi informacijskimi moduli v Logističnem centru, vključno s sistemom za upravljanje transporta (TMS)«. Optimalno ravnanje z blagom zmanjšuje porabo energentov, a to je ob sončni elektrarni na dveh logističnih objektih, z vzpostavitvijo sistema za merjenje izpustov CO2 in drugimi novostmi le potrditev njihove zaveze za trajnostne rešitve. Pravi, da se premikajo k novim logističnim mejnikom.

Ugodna gospodarska rast daje polet tudi logistiki. Kako kaže poslovanje v tem letu in kakšna je usmeritev petletne razvojne strategije?

BTC Logistični center je kljub specifičnemu letu dosegel in v določenih segmentih presegel zastavljene cilje rasti v letu 2021. Letos dosegamo 7-odstotno rast prihodkov v primerjavi s preteklim letom. Ob tem je potrebno upoštevati, da je bilo leto 2021 za logiste specifično. Dvig cen energentov, vzdrževanja, zavarovanja, prevozov, surovin in tudi višji stroški dela so bistveno vplivali na poslovanje. Podoben trend in njegov vpliv na poslovanje pričakujemo tudi v letu 2022.

Torej kljub temu poslujete stabilno.

Da. Stabilno poslovanje nam zagotavlja odlične temelje za nadaljnji razvoj in izvajanje nove razvojne strategije družbe BTC 2021-2025. Temelji na strateških partnerstvih, napredni digitalni-tehnološki družbi ter trajnostnem konceptu logistike. Panoga je z ugodno gospodarsko rastjo v porastu. Vendar se hkrati sooča z velikimi izzivi, kot so digitalizacija in robotizacija, delovna sila, industrija 4.0, povišana okoljska in družbena zavest ter spremembe navad potrošnikov.

Kako naprej, veste. A ker je promet zelo izpostavljen v vseh glavnih dokumentih kot dejavnost, ki mora zmanjšati izpuste in izpolniti cilje iz NEPN, kako se pripravljate na 55?

Logistična dejavnost se razvija vzporedno z razvojem napredne tehnologije, ki zmanjšuje negativne vplive na družbo in okolje. Storitve BTC Logističnega centra podpira vrhunska informacijsko-komunikacijska tehnologija, ki omogoča optimalno ravnanje z blagom. To pomeni manj opravljenih voženj in drugih logističnih manipulacij, kar zmanjšuje porabo energentov. Poleg tega smo v zadnjih letih uvedli pomembne spremembe, ki podpirajo naš trajnosti razvoj.

Katere?

Napredni sistem za upravljanje z energijo in vodo omogoča učinkovit nadzor nad porabo energentov. Na strehah dveh logističnih objektov s skupno površino 13.000 m² deluje sončna elektrarna, ki letno proizvede do 1 milijon kWh električne energije. Okolje razbremeni za 700 ton ogljikovega dioksida letno. Vsa naša skladišča in zunanje območje razsvetljujejo svetila z LED tehnologijo. Imamo tudi lastno ekološko postajo za ločevanje odpadkov ter stiskalnico odpadnih surovin. Na področju prevozov sodelujemo s pogodbenim izvajalcem, ki je prav tako zavezan okoljevarstvu in posodablja svoja vozila v skladu z najvišjim evropskim ekološkim standardom. Ima tudi certifikat Recodrive.

Elektrifikacija voznega parka?

Pri dostavah že razmišljamo o alternativah in imamo vzpostavljeno tudi merjenje izpustov CO₂. Lani smo skupaj s pogodbenim podizvajalcem Kobal Transporti že testirali kombije in solo tovorna vozila na električni pogon. V naslednjem letu planiramo testiranje plinskih tovornih vozil. Obstoječa diesel tovorna vozila se bodo namreč v prihodnje hitro nadomeščala z vozili na električni, plinski pogon, vodik. Še posebej bo rast teh vozil vidna, ko bodo zagotovljene ustrezne zmogljivosti vozil in ekonomska upravičenost. Trenutno izziv ostaja tudi infrastruktura polnilnih postaj.

V času pandemije so se spremenili tudi blagovni tokovi. Kako ste se kot vodilni logist na področju 3PL logistike za program FMCG prilagodili razmeram in kje so bili največji izzivi?

Ne glede na okoliščine z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo v BTC Logističnem centru zahvaljujoč sledenju navodilom NIJZ, ustreznim in pravočasno sprejetim preventivnim ukrepom ter vzpostavljenim internim protokolom obratovali nemoteno. Zagotavljali smo redno preskrbo hrane za slovensko prebivalstvo. Naše delo ne pomeni zgolj izpolnjevanja obveznosti in korektnega odnosa do slehernega partnerja, temveč družbeno odgovornost. To nas dodatno motivira. Zaradi občasno ustavljenih in spremenjenih globalnih blagovnih tokov je dobava blaga v naša skladišča zelo nihala in tudi prekomerno polnila skladišča zaradi potrebnih varnostnih zalog. Prav tako so velika nihanja povzročila zaprtja dejavnosti, saj je v večini primerov že informacija iz medijev dnevno bistveno vplivala na količino naročil. Vsa takšna velika nihanja za logistiko predstavljajo izziv z vidika zagotavljanja delovne sile, kapacitet skladišča in tovornih vozil za dostavo.

Ali rast poslovanja zahteva tudi nove naložbe?

Logistiko opravljamo na devetih skladiščnih lokacijah s skupno kapaciteto 100.000 m² skladišč. Skladišča so v celoti polna. Dnevno natovorimo 300 tovornih vozil, s katerimi dnevno dostavimo 7.000 palet blaga na 1.200 lokacij. V skladu z vsakoletno rastjo in na podlagi razvojne strategije družbe BTC 2021-2025 je ena od usmeritev konsolidacija skladiščnih lokacij in projekt širitve kapacitet. Poleg tega smo v stalnem procesu investiranja v razvoj in nadgradnjo informacijske podpore, digitalizacije, sodelovanja z zagonskimi podjetji. Izvajamo štiriletni projekt menjave informacijskega sistema za upravljanje skladišča. Investicija znaša milijon evrov. Planiramo tudi investicijo v širitev hladilnice.

Za vaše poslovanje so ključne cestne povezave.

V letih 2020 in 2021 je bila na podlagi podpisanega sporazuma s strani Mestne občine Ljubljana, Ministrstva za infrastrukturo, družbe DARS ter družbe BTC že izvedena celotna rekonstrukcija cestnih povezav na območju Šmartinske, Bratislavske, Kajuhove in Letališke ceste. Dodatno bo v letu 2022 zaključena prenova dostopa na ljubljansko obvoznico iz Leskoškove ceste, kar bo z novimi avtocestnimi priključki pomembno vplivalo na pretočnost prometa na območju središča BTC City, na logistično dejavnost vzdolž Letališke ceste in na možnost nadaljnjega razvoja industrijske cone ob Letališki cesti.

Omenili ste prenovo informacijskega sistema. Brez digitalizacije ni mogoče poslovati.

Bistven je večletni strateški projekt menjave celotnega informacijskega sistema za upravljanje skladišč (WMS) s poudarkom na povezavi z vsemi ostalimi informacijskimi moduli v Logističnem centru, vključno s sistemom za upravljanje transporta (TMS). Ob zaključku leta 2020 smo testno uvedli prvo avtonomno vozilo – robota (AGV), ki ne potrebuje induktivnih zank. S pomočjo senzorjev in umetne inteligence se samostojno postavlja v prostoru. Sprememba pomeni prihranek časa pri dolgih internih skladiščnih transportnih poteh pri komisioniranju manjših naročil. Prav tako izvajamo optimizacijo in avtomatizacijo procesov v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki. Gre za natančno analizo vseh trenutnih fizičnih procesov, lokacij, kapacitet s predlagano rešitvijo optimalnih procesov in ustrezne tehnologije za optimalno upravljanje skladišča in transporta. Vse več je tudi povezovanja elektronskih naprav z internetom stvari, ki predstavlja velik potencial v logistiki.

Kaj daje vašemu podjetju konkurenčno prednost na trgu?

V BTC Logističnem centru smo se specializirali za logistične storitve za izdelke vsakdanje rabe (FMCG) na vseh temperaturnih režimih. Sledimo najnovejšim večkanalnim trendom v trgovini na drobno, vključno z e-trgovino. Naša logistična znanja in izkušnje temeljijo na več kot 65. letih razvoja. To omogoča upravljanje logističnih procesov ne glede na specifiko dejavnosti. Z informatizacijo poslovanja nudimo dodano vrednost tako družbi BTC kot zunanjim poslovnim partnerjem, saj skupaj razvijamo in optimiziramo oskrbno verigo.

Čeprav ste se specializirali, ali zagotavljate tudi druge logistične rešitve?

Tudi. Na področju avtomobilske dejavnosti, ogrevalne tehnike, prezračevalnih in klimatskih sistemov. Povezovanje pridobljenih znanj in izkušenj v različnih industrijah in večkanalnem poslovanju nam omogoča oblikovanje celovitih, prilagodljivih in robustnih logističnih rešitev. Agilnost, ki jo v okviru dobavne verige naročniku zagotavljamo vsakodnevno, nas premika k doseganju novih logističnih mejnikov.

Zakaj razvijate kompetenčni center v logistiki BTC?

Ključno poslanstvo je pozicioniranje logistike ne samo kot vrhunskega logista, ampak tudi kot pomembnega centra znanja, ki ustvarja novo dodano vrednost tako družbi BTC kot poslovnim partnerjem. Klasičen poslovni model namreč zaradi pritiska na marže, visokih stroškov dela in prostora dolgoročno ni vzdržen. Gre za oblikovanje učinkovitih oskrbnih verig, uporabo sodobnih, tehnoloških rešitev, izvajanje storitev z višjo dodano vrednostjo za poslovne partnerje in za povezovanje z zagonskimi podjetji za potrebe implementacije inovacij tako interno kot v širšem poslovnem okolju.

Kaj lahko ponudite naročniku storitve?

V sklopu centra so bile razvite in za nekatere stranke že izvedene nove digitalne storitve oziroma moduli, kot je »Store replenishment«. Z njegovo pomočjo imamo pri stranki direkten vpogled v zaloge na polici, s pomočjo kompleksnih izračunov pa sistem direktno izvaja naročila blaga v primeru padca zaloge pri končni stranki.

V letu 2021 smo v sklopu centra pričeli tudi testno obdobje pilotne tehnološke rešitve start-upa, ki nudi rešitev na področju interneta stvari za oskrbne verige. Njegova rešitev omogoča »end-to-end« sledenje in monitoring tovora z IoT senzorjem oziroma čipom, ki zagotavlja prenos lokacije, vlage, temperature v okolju, poškodovanost znotraj logističnih poti in je namenjen tovorom višjih vrednosti.

Kaj lahko spodbudi ali zavira razvoj logistike kot izjemno pomembne gospodarske panoge?

Med ključnimi izzivi, poleg posledic epidemije, so pomanjkanje delovne sile, pritiski na rast plač, v zadnjem obdobju pa dvig cene energentov in drugih surovin. S predlaganimi ukrepi s strani gospodarstva od države pričakujemo ukrepe za zajezitev dviga omenjenih stroškov, s čimer bi lahko stabilizirali gospodarsko okolje. Prav tako smo zaradi pomanjkanja delovne sile primorani iskati tujo delovno silo, a upravni postopki so nesprejemljivo dolgi. S temi ukrepi bi dodatno vzpodbudili razvoj logistike, zagotovili stabilno gospodarstvo in mednarodno konkurenčnost.

Načrti?

V skladu z novo razvojno strategijo družbe BTC je logistika usmerjena v še kvalitetnejše povezovanje in rast s strateškimi, sedanjimi in novimi poslovnimi partnerji. V širitev kapacitet in konsolidacijo skladišč v razvoj kompetenc v sklopu kompetenčnega centra, razširitev portfelja storitev v okviru oskrbovalne verige ter v vzpostavitev čim višje ravni digitalizacije in avtomatizacije procesov. Ključno je, da zagotovimo čim bolj fleksibilno in proaktivno organizacijo, zadovoljne zaposlene in ustrezno dobičkonosnost družbe.