Ambasadorji slovenskega gospodarstva

Ambasadorji slovenskega gospodarstva naj bi s svojimi trajnostnimi, inovativnimi in pametnimi rešitvami bistveno pripomogli k večji prepoznavnosti Slovenije kot tehnološko razvite, kreativno naravnane in zelene države. zato smo nekatere, zdaj jih je že več kot 40, povprašali, kaj so dosegli pri uvajanju zelenih rešitev v lanskem letu in koliko poznajo usmeritve ESG oziroma, kaj bodo njihove glavne trajnostne dejavnosti v tem letu.


Postavili smo dve vprašanji:

Neugodne gospodarske razmere, takšna so opozorila, bi lahko zavrle iskanje trajnostnih, inovativnih in pametnih rešitev v podjetjih. Kaj ste lani kot ambasador slovenskega gospodarstva uvrstili na agendo zelenega gospodarstva in razvoja, zelenih naložb, zelenih tehnologij in trajnostnih rešitev? Na katerih področjih ste bili najuspešnejši?

Prehod v trajnostno poslovanje dobiva nove spodbude na zakonodajni ravni v EU in Sloveniji, posebej tudi z usmeritvami ESG. Napovedana je direktiva o okoljski primerni zasnovi za trajnostne izdelke, posebej se poudarja krožno gospodarstvo z manjšo porabo virov. Vse bolj se izpostavlja tudi vprašanje trajnostnih kompetenc v podjetjih. Na katera področja se boste najbolj usmerili v letu 2023 in katera znanja najbolj pogrešate za večjo konkurenčnost na trgu?

Objavljamo odgovore tistih, ki so se odzvali in predstavili, kako potrjujejo svoje poslanstvo ambasadorja slovenskega gospodarstva. Zanimivo je, da se je s svojimi prizadevanji predstavila javnosti tretjina povabljenih ambasadorjev slovenskega gospodarstva.


Premalo jasnih usmeritev na zakonodajni ravni

Dr. Ivan Erenda, TPV AUTOMOTIVE
Dr. Ivan Erenda, TPV AUTOMOTIVE

Kot razvojno podjetje, ki sodeluje z ključnimi proizvajalci vozil, smo nenehno v procesu nadgradnje oziroma spodbujanja inovativnih rešitev ne glede na gospodarske razmere. Vsa uspešna podjetja so prepoznala inovativne pristope kot ključ za prebroditev negotovih razmer na trgih ter kot priložnost za nadaljnjo rast in pridobivanje novih poslov. Naša rdeča nit je predvsem usmeritev na uporabo ultra lahkih materialov ter našega internega znanja na področju konstruiranja, ki nam kot celota prinaša ogromno prednosti. S tem pristopom vplivamo na večjo ekološkost mobilnosti prihodnosti – pozitivno vplivamo na zmanjšanje teže vseh naših izdelkov, kar posledično vpliva na manjšo porabo in s tem večjo ekološkost vozil, v katera so izdelki vgrajeni. Usmerjamo se v uporabo čistejših materialov prihodnosti ter dvigamo lestvico na področju varnosti samih vozil. Izdelki, ki jih razvijamo, so trajnostni in podpirajo krožno gospodarstvo, saj so popolnoma razgradljivi in omogočajo večkratno uporabo – samih surovin pa do končnega izdelka vgrajenega v vozila.

Nenehno tudi skrbimo za uvajanje najsodobnejših proizvodnih tehnologij, ki omogočajo manjšo porabo električne energije, ustreznejše ravnanje s proizvodnim izmetom in manjšo porabo surovin. Primeri takšnih tehnologij so npr. uvedba varilne tehnologije s trenjem in gnetenjem, ki ima nižjo porabo električne energije in ne zahteva dodajanja varilnih materialov, kot to zahtevajo klasični postopki varjenja. Uvajamo CMT varilni postopek z nižjo porabo energije ter tehnologijo briketiranja tehnološkega izmeta aluminija ob sočasnem filtriranju in ponovni uporabi emulzije za obdelavo aluminija.

S spremembami smo seznanjeni in te vplivajo tudi na prihodnji razvoj našega podjetja. Ker pa smo vpeti v razvojne aktivnosti avtomobilske industrije, ki je ena od prvih, ki je svoj primarni fokus usmerila na področje trajnostnega razvoja in uporabe zelenih materialov, smo pričeli z internimi procesi na tem področju že pred letom 2020 in se bomo na to področje aktivno usmerjali tudi v prihodnje. V letu 2023 naše prioritete tako ostajajo: načrtovanje tehnologij z nižjo porabo električne energije, optimiranje internih logističnih procesov, povečevanje obsega brezpapirnega poslovanja ter uporaba specifičnih računalniških orodij za načrtovanje izdelkov in procesov ter simulacij. Ob tem bo potekalo intenzivno usposabljanje in ozaveščanje zaposlenih v sklopu novoustanovljene Akademije TPV Automotive. Še naprej bomo tudi sistematično spodbujali inovativno dejavnost vseh zaposlenih v podjetju – tudi na področju trajnostnega razvoja.

Kompetence, ki jih ob tem potrebujemo, se dotikajo predvsem spremljanja, razumevanja in implementacije zahtev hitro spreminjajoče se zakonodaje kot tudi velikega obsega spreminjajočih se zahtev s strani kupcev.

Pri izvajanju aktivnosti opažamo sistemsko pomanjkanje podpore v obliki jasnih usmeritev na zakonodajni ravni, uporabe orodij, ki bi podjetjem olajšala prilagoditev na nove razmere, ter kompetenčnost kadra, ki sodeluje v tem procesu transformacije gospodarstva.

CO2 iz zraka spreminjajo v koristne biomolekule

Dr. Martin Kavšček, Acies Bio d.o.o.
Dr. Martin Kavšček, Acies Bio d.o.o.

Podjetje Acies Bio razvija nove krožne rešitve za prehod iz nafte temelječega gospodarstva v bolj trajnostno naravnano gospodarstvo. Tako smo v preteklosti že razvili proces za proizvodnjo vitamina B12 iz odpadne sirotke. Stranski produkt prehrambene industrije smo spremenili v visokovreden dodatek za krmo. V lanskem letu smo razvijali nove in inovativne biotehnološke produkte, pri katerih so vidiki krožnega gospodarstva visoko na prioritetni listi. Eden izmed takšnih projektov je OneCarbonBio®, modularna biotehnološka platforma, ki lahko CO₂ iz zraka spremeni v koristne biomolekule za uporabo v kemični in prehranski industriji ter kmetijstvu.

OneCarbonBio
OneCarbonBio

V letu 2023 bomo v Acies Bio nadaljevali svojo poslanstvo in nadalje razvijali nove prebojne tehnologije. Pri tem bomo še posebej pazili na uporabo trajnostnih in krožnih principov pri snovanju novih produktov in proizvodnih procesov. Verjamemo, da lahko s pomočjo biotehnologije nagovorimo velik del problemov, ki jih EU in Slovenija naslavljata v strategiji »Od vil do vilic« in v načrtu za okrevanje in odpornost. Naše tehnologije bodo omogočile zmanjšanje izpusta toplogrednih plinov pri proizvodnji kemikalij ter materialov, kot je npr. plastika. Drugi vidik, ki ga v podjetju Acies Bio še posebej naslavljamo, je trajnostna proizvodnja hrane, kjer s pomočjo mikrobnih tehnologij razvijamo nove in inovativne biopesticide ter biognojila. Takšne tehnologije bodo v bližnji prihodnosti pripomogle k okolju prijaznejši proizvodnji hrane ter manjši uporabi kemičnih pesticidov, kar sodi med ključne zaveze strategije »Od vil do vilic«. Izpostavili bi, da je pri razvoju novih produktov izredno pomembno, da lahko trajnostni vidik novih tehnologij dokažemo tudi z analizo njihovih vplivov na okolje in človeka in tako primerjamo s trenutnimi obstoječimi produkti in proizvodnimi procesi, tako da je vlaganje v t.i. analize življenjskega cikla novih izdelkov izrednega pomena, če želimo na trg uspešno vpeljati nove, bolj trajnostno naravnane izdelke.

Z novimi projekti tudi do večjega deleža reciklatov v proizvodih

Mag. Leon Korošec, Elan d.o.o.
Mag. Leon Korošec, Elan d.o.o.

Trajnostne rešitve so tek na dolge proge in so praviloma umeščene v dolgoročni horizont investicij. Kratkoročno neugodne gospodarske razmere sicer lahko privedejo da časovnega zamika projektov, kar pa ne pomeni, da se naložbe ustavijo. V Skupini Elan smo lani delovali na več področjih trajnostnega razvoja. Skupaj z Interenergom smo zagnali sončno elektrarno in nato še podpisali pogodbo za njeno razširitev v letu 2023. V začetku leta smo prešli na električno energijo iz 100% obnovljivih virov. Dopolnili smo kapacitete digitalnega tiska, ki pomeni spremembo tehnologije tiska v smer bistveno zmanjšanih emisij. V drugi polovici leta smo zagnali razvoje projekte na temo razgradljivosti in dviga uporabe deleža reciklatov. Gre za dolgoročne projekte, ki bodo zelo verjetno del našega strateškega razvoja skozi nekaj let. Aktivni smo bili tudi na področju lokalne družbene odgovornosti – od pogozditve dreves in skrbi zanje do aktivne podpore društvom in drugim deležnikom v našem okolju. Vse pa z enim samimi namenom – da čudovito alpsko okolje, v katerega smo umeščeni, ostane takšno kot je tudi na dolgi rok. Nenehno iščemo optimizacije v dobavni verigi v smeri dviga deleža materialov, ki so bliže naši lokaciji, s čimer se zmanjšuje obremenitev okolja zaradi transporta. Premišljenost in celovitost na področju trajnosti sta prispevala k osvojitvi priznanega certifikata Green Star, ki ga je podjetje Elan leta 2022 prejelo za aktivnosti iz predhodnega leta. S svojo prvo zeleno zvezdo imamo zdaj tudi začrtano smer in dodatne kazalnike uspešnosti, v katere obračamo svoj razvoj.

Z vidika naložb v infrastrukturo bomo največ delali na področju optimizacije energetike in s tem povezane ambicije po zmanjšanju specifične porabe toplotne in električne energije. Na področju procesov in strateškega razvoja bo poudarek na konstantnem zmanjševanju odpadkov in iskanju poti za njihovo novo, drugačno uporabo ter na projektih s področjih večje razgradljivosti in reciklaže. Pomemben del našega letnega plana je tudi celovita strategija trajnostnega razvoja in ciljno usmerjena izobraževanje s področja trajnosti.

Fokus je razvoj inovativnih, trajnostnih izdelkov in storitev

Maja Brelih Lotrič, Lotrič meroslovje d.o.o.
Maja Brelih Lotrič, Lotrič meroslovje d.o.o.

Samo z vpeljavo elektronske distribucije certifikatov smo v enem letu prihranili več kot 5 ton papirja. V podjetju LOTRIČ Meroslovje smo se ob praznovanju tridesete obletnice podjetja zavezali, da bomo do naslednje okrogle obletnice dosegli ničelni vpliv na okolje. Pri tem se bomo naslonili na trajnostno strategijo podjetja ter velik poudarek namenili procesom digitalizacije. Z letnimi izračuni ogljičnega odtisa in finančno podporo projektov za izravnavo ogljičnih emisij bomo do leta 2030 nevtralizirali lasten ogljični odtis podjetja ter tako dosegli ničelni vpliv na okolje. Osnovo trajnostne strateške transformacije predstavlja Trajnostna strategija podjetja LOTRIČ Meroslovje 2020–2025, ki smo jo v podjetju pripravili v sklopu javnega razpisa SPIRIT Slovenija za »Spodbujanje razvoja in uporabe novih poslovnih modelov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«.

Pri tem sledimo ciljem Združenih narodov, Agendi 2030. Naslonili smo se na sklop o »inovativnih trajnostnih izdelkov in storitev«, »obvladovanju nizkega ogljičnega odtisa« ter sklop »zavzeti zaposleni«.

V prvi vrsti se osredotočamo na razvoj inovativnih trajnostnih izdelkov in storitev. Na tem mestu velja izpostaviti predvsem lastni rešitvi TRAMES in EXACTUM. Popolnoma prilagojeni merilni, kontrolni in nadzorni sistemi TRAMES z uporabo strojnega vida ter avtomatizacijo postopkov omogočajo popoln nadzor proizvodnih procesov. Na podlagi naprednih algoritmov izboljšujejo stabilnost in ponovljivost proizvodnega procesa ter tako omogočajo uresničevanje strategije brez izmeta. Pameten merilni sistem EXACTUM na drugi strani omogoča spremljanje okoljskih parametrov, kot so temperatura, relativna vlaga, CO₂ ipd. Samodejno zajema in shranjuje izmerjene vrednosti ter opozarja v primeru preseženih mejnih vrednosti, s čimer omogoča lažji nadzor nad kakovostjo produktov in procesov.

Velik potencial predstavlja obvladovanju papirnega poslovanja, saj smo v letu 2022 opravili skoraj 120.000 meroslovnih pregledov ter posledično izdali enako število certifikatov, ki so bili vezano na vodenje sistema kakovosti do minulega leta večinoma v papirni obliki. Z vpeljavo novih procesov ter nadgradnjo lastne spletne aplikacije za obvladovanje meril MeOL smo z mesecem julijem prešli na elektronsko distribucijo certifikatov. Glede na dejstvo, da kompleksnejši certifikati vsebujejo tudi 10 strani in več, na letni ravni v podjetju LOTRIČ Meroslovje tako za tiskanje certifikatov porabimo približno 5 ton papirja. Ocenjujemo, da s prehodom na elektronski certifikat na letni ravni ohranimo približno 120 dreves, ki bi jih sicer morda posekali kot surovino za izdelavo papirja.

Večji delež ustvarjenega ogljičnega odtisa našega podjetja predstavljajo poslovne poti. Pri tem velja poudariti, da ne gre zgolj za klasične poslovne poti, temveč dejstvo, da je dnevno na terenu prisotnih preko 40 sodelavcev, ki opravljajo meroslovne storitve na lokaciji naših poslovnih partnerjev. V izogib nepotrebnemu obremenjevanju okolja smo zato razvili aplikacijo za načrtovanje dela na terenu.

V letu 2022 smo pričeli s sistematičnim izvajanjem tudi vseh ostalih trajnostnih aktivnosti. Oblikovali smo delovno skupino, ki jo sestavljajo sodelavke in sodelavci različnih oddelkov znotraj podjetja in aktivno delujejo na temah trajnosti ter dnevno iščejo priložnosti za izboljšave. Aktivnosti so usmerjene predvsem v zmanjšanje odpadkov ter rabo zelene energije. V letu 2022 smo namestili 2 polnilnici za električne avtomobile. Za lažje spremljanje napredka smo definirali ključne kazalce uspešnosti ter pričeli z neodvisnimi meritvami ogljičnega odtisa.

V minulem letu smo v skladu s trajnostno strategijo podjetja podrobneje opredelili ključne aktivnosti ter kazalce uspešnosti. V letu 2023 se bomo tako posvetili njihovemu uresničevanju. V načrtu je posodobitev voznega parka, kjer bomo predvsem za dostave v mestih uporabljali električno vozilo, ter namestitev sončne elektrarne na streho poslovne enote v Železnikih. V izdelavi je LCA analiza izdelkov TRAMES in EXACTUM ter trajnostno poročilo za leto 2022. Med sodelavkami in sodelavci bomo še naprej spodbujali vseživljenjsko učenje, kritično in sistemsko razmišljanje ter trajnostne kompetence. Na trgu pričakujemo večje spodbude za vključevanje podjetij v proces krožnega gospodarstva ter zakonsko ureditev aktivnega trgovanja z »odpadki«.

V Tanzaniji zasadili 10.000 dreves

Rok Kopinič, Medex
Rok Kopinič, Medex

V Medexu je naše delovanje že več let trajnostno naravnano na prav vseh nivojih. Pri vseh zadnjih investicijah v tehnologijo smo se držali trajnostnega načela, tako za ogrevanje in hlajenje skladišča ter proizvodnje uporabljamo toplotno črpalko voda / voda. Na dvorišču imamo dve ponikalni vrtini na globini 50 m. Vso vodo, iz katere odvzamemo energijo, v celoti vračamo nazaj v ponikalnico. Naša naravnanost k trajnosti nas je spodbudila, da smo se kot prvo živilsko podjetje v Sloveniji odločili za izvedbo energetskega pregleda ter pregleda in izračuna ogljičnega odtisa podjetja.

Trajnostne cilje zasledujemo tudi pri odnosih s poslovnimi partnerji, zato smo še posebej zadovoljni, da smo se pridružili Mercatorjevemu projektu belih embalaž, ki pooseblja vrednote trajnostne naravnanosti, sodelovanja, odgovornosti in vključevanja. Bela embalaža otroke spodbuja k premisleku o tem, da embalaže ni treba takoj zavreči, ampak da lahko zanjo poiščemo nove namene in jo znova uporabimo.

Naša dejavnost je neločljivo povezana z okoljem. Brez čebel tudi mi ne bomo mogli obstajati, zato smo v lanskem letu svetovni dan čebel obeležili trajnostno. Povezali smo se s podjetjem Treecelet in v spletni akciji sajenja virtualnih dreves povabili ljudi naj ravnajo družbeno odgovorno in s klikom posadijo drevo. V Medexu smo v zahvalo zasadili 10.000 dreves na najbolj deforestiranih območjih Tanzanije.

Težko bi kot najuspešnejše izdvojili eno področje, saj smo mnenja, da je pomemben prav vsak doprinos v trajnostnim in inovativnim rešitvam.

Z namenom zmanjšati porabo virov in spodbuditi tudi naše kupce k bolj trajnostnemu vedenju za leto 2023 načrtujemo nekaj sprememb tudi pri naših izdelkih. Pri prahovih bomo prenehali s prilaganjem plastičnih žličk za enkratno uporabo. Umikamo tudi tiskana navodila, ki jih bodo nadomestile QR kode na zunanji embalaži izdelkov. Kljub temu, da je marketing pomemben člen v poslovanju, se zavedamo, da so njegove aktivnosti pogosto okoljsko zelo obremenjujoče. Da bi omejili njegove negativne učinke npr. zmanjšujemo obseg tiskanih oglaševalskih materialov, iščemo okolju prijazne alternative pri nabavi promocijskih materialov ipd. ESG usmeritvam sledimo tudi pri odločanju za sponzorstva in donacije, s katerimi podpiramo predvsem ženske športe, ki so pogosto zapostavljeni. Na ta način opolnomočimo ženske športnice in sledimo družbenim dejavnikom trajnostnega razvoja.