Premium embalažni izdelek je kot vrhunska jed - EOL 96

Premium embalažni izdelek je kot vrhunska jed - EOL 96

Položaj panoge | Jože Volfand |
 
EGP se predstavlja kot podjetje z inovativnostjo in tehnološko odličnostjo. V zadnjih letih jim trg vse bolj pritrjuje, saj povečujejo izvoz na najzahtevnejše trge. Poslovanje je trdno, realizacija raste. Tudi lansko poslovno leto kaže rezultate njihove poslovne usmeritve, ki želi vsakemu kupcu dati nekaj več. Direktor dr. Simon Žnidar inovativno razmišlja tudi o novih predpisih, ki zahtevajo več informacij za potrošnike. Proizvajalci embalaže iščejo najboljše rešitve, v EGP pa vidijo splet kot dopolnilno informacijsko sredstvo.
 
dr. Simon Žnidar
dr. Simon Žnidar

Kaj je lani na trgu najbolj vplivalo na vaše poslovanje in kakšna bo bilanca glede na stabilno rast in dobiček družbe v zadnjih letih?
Zadovoljni smo s poslovnimi dosežki v 2014. Pri tem ne gre le za finančne kazalnike, kot sta to zmerna rast prihodkov in poslovni izid nad načrtovanim in ki, kot vemo, kažejo preteklost. Ponosni smo na naš pristop, naš način dela, našo zavzetost, razvojno naravnanost in inovativnost. Vse to združujemo v naš moto »Enostavno Nekaj Več«. Nekaj več v pomenu dodajanja vrednosti, ki presega ustaljena pričakovanja pri kupcih, zaposlenih, dobaviteljih. To daje določeno konkurenčno prednost.

Leto 2014 je bilo z vidika zunanjih dejavnikov poslovno nekaj mirnejše kot leto ali dve pred njim. Predvsem nabavni trg je bil brez občutnejših turbulenc, kar potem umiri naš prodajni trg. Tudi na domačem trgu je bilo zaznati več razvojnih pogledov in iskanja rešitev z dodano vrednostjo.

Vaši kupci so v panogah, ki so razmeroma uspešno poslovale tudi v kriznih letih. Ali v strukturi realizacije še vedno prevladujeta farmacevtska industrija in kozmetična ali pa se deleži spreminjajo? Kakšne spremembe zahtevajo kupci v kreiranju embalaže in pri materialih, saj gre za podjetja, vključno s prehrambno industrijo, kjer je zaščitna funkcija embalaže zelo pomembna zaradi morebitnih mehanskih, kemičnih, mikrobioloških in atmosferskih vplivov?
V usmeritvi EGP so in ostajajo industrije z visokimi zahtevami glede zagotavljanja kakovosti izdelka in varnosti porabnika in industrije s tehnološko zahtevnejšimi izdelki. Seveda kar nekaj industrij združuje oboje. V strukturi prodaje se njihov delež povečuje. Znanje in osveščenost o tem, kako nujna je varnost potrošnika, raste iz leta v leto. Karton kot glavno gradivo naših izdelkov se ne izbira le z vidika njegove cene in izgleda. Izbira kartona in ostalega materiala postaja sestavni del rešitve pakiranja, ki mora izpolniti postavljene zahteve.

Na katere rešitve mislite?
V realnem svetu praktičnih izdelanih rešitev ni. So pa rešitve, ki bolj ali manj optimalno izpolnjujejo postavljene realne zahteve. V našem procesu razvoja rešitve v sodelovanju s kupcem je vrednotenje postavljenih zahtev eden prvih korakov. To je temelj, na katerem začnemo sestavljati rešitev. Pri tem si pomagamo z delavnicami, izdelavo vzorcev, variant. Naša pomembna prednost je, da imamo najštevilčnejšo razvojno/tehnološko ekipo v Sloveniji in bližnji okolici. Imamo tehnološke zmogljivosti, mislim na orodjarno v hiši, in širok nabor proizvodnih tehnoloških možnosti. Vzpostavljene imamo tudi standarde, ki potrjujejo našo usposobljenost. Vse to dodaja vrednost našim kupcem.

Z novimi predpisi se zelo poudarja informacijska funkcija embalaže. Kaj to pomeni za proizvajalca in naročnika?
Mišljena je uredba 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom. Velja od lanskega decembra. Priprava na uveljavitev in sama uveljavitev sta prinesli nekaj dodatnega dela, saj so se menjale grafične predloge. Nekateri so to združili s spremembami oblikovanja. Smo pa pri teh uredbah na polovici poti, saj določbe, ki se nanašajo na hranilno vrednost, stopijo v veljavo konec leta 2016. To bo po mojem mnenju zahtevalo večje spremembe. Ne samo v embalaži, temveč bo tudi kakšen izdelek postal drugačen.

Informacijska funkcija, kot ena od temeljnih funkcij embalaže, je bila nekoliko zapostavljena. Eden od razlogov je v odpiranju in širitvi novih trgov v povezavi z optimizacijo oskrbnih verig. To je pripeljalo do istih pakiranj za več trgov. Več trgov, ne dva ali tri. Hitro bi lahko našli več primerov, ko se na pakiranih izdelkih, kjer imate informacije v 10 in več jezikih. Prostora za informacije tako začne zmanjkovati, saj se tudi zmanjševanje velikosti teksta nekje ustavi.

Kakšno rešitev predlagate?
Takšno, ki je najbolj logična. Gre v smer, kako vključiti splet kot dopolnilni informacijski kanal. Je pa tudi pot, da se povečajo informacijske kapacitete embalaže. Ena od rešitev, ki smo jo razvili v EGP skupaj s partnerji, je t.i. prenalepljena booklet nalepka. Booklet nalepka je nalepka v ovoju, v katerem se nahaja dodaten večstranski informacijski list. Kupcu dostavimo zloženko s to nalepko kot končni izdelek.

Embalažo delate za znane blagovne znamke. S katerimi tehnološkimi rešitvami preprečujete morebitne ponaredke in v koliko je ta pojav razširjen na trgu?
Razširjenost pojava navadno ocenjujejo lastniki blagovnih znamk ali pa mednarodne institucije. Po eni izmed njih, mislim na raziskavo “Ekonomski vpliv ponarejanja in piratstva”, ki jo je izvedel OECD leta 2007, je ekonomski vpliv ocenjen na 200 milijard USD letno. Za primerjavo, slovenski BDP je bil leta 2007 47 milijard USD. Sami oceno razširjenosti pojava ne delamo, posredno ga lahko ocenjujemo le na osnovi zanimanja za varnostne rešitve in z dejansko implementacijo varnostnih elementov. Za izdelke industrij, za katere delamo, sta Evropa in s tem tudi Slovenija trga z nizko stopnjo tveganja. Posledično je uporaba varnostnih elementov zaenkrat omejena. Velika sprememba, ki se pripravlja, je uveljavitev direktive o ponarejenih zdravilih. Ta govori o uvedbi serializacije pakiranj za zdravila na recept in o uvedbi mehanizma za identifikacijo odpiranja embalaže. Veseli smo, da imamo na voljo potrebne rešitve ter tudi znanje. Smo kompetenten sogovornik našim kupcem.

Kako bi s primerom vašega podjetja opredelili kreativnost, inovativnost in tehnološko odličnost kot konkurenčne prednosti, ki so ključne za uspeh proizvajalca embalaže na trgu?
Ob omembi inovativnosti prevečkrat pomislimo na največje izume človeštva, na kompleksne rešitve, velike razvojne oddelke. Pri tem pogosto ne ločimo inovacije od invencije. Tehnološko odličnost povezujemo z najnovejšo tehnologijo in kreativnost z neprilagojenostjo.

Realnost je, k sreči, enostavnejša, manj visoko leteča in manj zahtevna. Bistvo je v načinu razmišljanja, v odprtosti za spremembe. V poskušanju, iskanju in sprejemanju napak, predvsem pa, da verjamemo vase, v svoje sodelavce, vodstvo, lastnike, kupce, dobavitelje. Vsak od teh prispeva, največkrat nevede, svoj delček k inovativnosti, kreativnosti in tehnološki odličnosti vsakega od nas. Da vsak dan nekaj spremenimo na boljše, naredimo drugače, naredimo nekaj, kar nas vodi v smer naše vizije.

Ali to deluje?
Deluje. V lanskem letu smo vložili dva patenta – enega skupaj z našim kupcem. Razvili smo inteligentno optimizacijo tiska, ki posnema razmišljanje tiskarja, vendar to lahko naredi nad poljubnim številom delovnih nalogov. Na sejmu Innopack v Parizu smo uspešno predstavili drugo generacijo zloženke z varnostnimi elementi SecurPack ter novo varnostno tehnologijo “Hidden Image verified digitaly using inexpensive general available device”. Oboje je rezultat skupnega razvoja podjetij EGP in Cetis. Smo razvojni dobavitelj našim ključnim kupcem.

Kako kreirate premium embalažo in kaj uvrščate vanjo?
Kaj pravzaprav naredi embalažo premium? Grafika? Karton? Konstrukcija? Posebni efekti tiska? Dodelava? Vse to so elementi, ki jih uporabljamo, vendar sami na sebi še ne zagotavljajo premium izdelka. Premium izdelek je kot vrhunska jed. Uravnoteženost okusov, barv in tekstur. Premium embalaža je uravnoteženost oblike, funkcionalnosti, barvnega izgleda, otipa, tiskarskih in ostalih efektov. Lahko tudi vonja. Premium embalaže se ne da narediti zgolj za računalniškim zaslonom. Svetovanje pri otipljivih elementih premium embalaže ter posebnih tiskarskih efektih so naš prispevek pri ustvarjanju premium embalaže. Kakovostna izdelava doda piko na i.

Kakšne so možnosti, da letos še bolj povečate izvoz in kateri trgi se ponujajo kot najboljše priložnosti?
Specializacija in širitev trgov sta dve strani iste enačbe. Brez specializacije nisi konkurenčen na večjih trgih in domači trg je premajhen za uspešno specializacijo, ki je standard v Evropi. Dosežki na domačem in tujih trgih potrjujejo, da smo pri tem uspešni in rast izvoza tudi v letošnjem letu je samoumevna. Usmeritev ostaja zahodna Evropa.

Je uporaba kartona kot embalažnega materiala še vedno v vzponu?
Da, vendar minimalno. Organizaciji ECMA in ProCarton jo napovedujeta v višini 1-2 % za Evropo.

Kakšna bo torej vaša razvojna specializacija?
Temelj je v nenehnem spremljanju dogajanja v naših ključnih industrijah. Pozorni smo na njihov razvoj, tehnološke spremembe, spremembe v organiziranosti. Predvidevamo, kako to lahko vpliva na našo dejavnost, izdelke, način dela. Razmišljamo o novih možnostih, ki jih spremembe odpirajo, in o rešitvah, ki jih zahtevajo. Trudimo se, da smo korak spredaj in ponudimo »Enostavno Nekaj Več«. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.