ZVO-2 zahteva, da je pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, treba izvesti presojo njegovih vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje (OVS). Poseg lahko pomeni hkrati tudi obratovanje naprave, v kateri se bo izvajala ena ali več dejavnosti, ki bodo povzročale industrijske emisije (IED naprava), za katero je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje (OVD). Tudi obratovanje druge naprave in dejavnosti, za katero je lahko s podzakonskim predpisom določena obveznost pridobitve OVD, lahko hkrati predstavlja poseg, ki lahko pomembno vpliva na okolje. Enako velja za primer obrata (SEVESO). ZVO-2 je v 140. členu določil podlago, da se lahko na zahtevo vlagatelja vloge za pridobitev OVD presoja vplivov na okolje izvede v postopku za izdajo OVD. ZVO-2 izrecno določa tudi, da je pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje in vključuje gradnjo, za katero je treba pridobiti gradbeno dovoljenje po predpisih o graditvi, treba v okviru izdaje integralnega gradbenega dovoljenja izvesti presojo vplivov na okolje in presojo sprejemljivosti posega na varovana območja, v kolikor gre hkrati tudi za poseg na varovana območja. Če poseg, ki vključuje gradnjo objektov z vplivi na okolje, hkrati predstavlja bodisi IED napravo bodisi obratovanje druge naprave ali dejavnosti, za katero je treba pridobiti OVD, bodisi gre za primer obrata, se lahko na zahtevo vlagatelja vloge za pridobitev OVD presoja vplivov na okolje izvede v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja in OVD za omenjeno IED napravo/dejavnost/obrat. Gre za veliko novost v postopkih okoljskega dovoljevanja, ki lahko zaradi koncentracije in celovitosti obdelave nameravanega posega oziroma delovanja naprave prispeva k hitrejšemu teku postopkov.
Pripravil: Domen Neffat LL.M. (Heidelberg), odvetnik

Odvetniška družba Neffat o.p., d.o.o.
www.neffat.si