Zima prinaša povečano onesnaževanje zraka, povezano z uporabo goriv v kuriščih za ogrevanje stavb in prostorov. V sedanjem času se hkrati srečujemo z energetsko in ekonomsko krizo, ki pomembno vpliva na oskrbo z energenti. Posledično bi lahko številna gospodinjstva prešla na okoljsko manj prijazna trdna goriva, kar bi vplivalo na slabšo kakovost zraka. Razloge za onesnažen zrak zunaj mestnih središč gre iskati v velikem številu individualnih kurišč na lesno biomaso zaradi neobstoječega ali slabo izkoriščenega plinovodnega omrežja, kurjenju neustreznega trdnega goriva (mokra drva), starosti teh naprav ter ne nazadnje neustreznem kurjenju. Na kakovost zunanjega zraka imajo velik vpliv tudi meteorološke razmere, saj se v zimskem času na nekaterih območjih pojavljajo pogoji, na primer temperaturni obrat ali slaba prevetrenost kotlin, ki prispevajo k višjim koncentracijam onesnaževal v zunanjem zraku. V primeru napovedanih visokih koncentracij in z namenom zmanjšanja negativnega vpliva na zdravje ljudi se preko medijev opozori in pozove ljudi k zmanjšanju onesnaževanja: uporaba javnega potniškega prometa, zmanjšanje uporabe lesne biomase in drugega trdnega goriva v sekundarnih napravah za ogrevanje, zmanjšanje temperature ogrevanja stanovanj in prostorov, če se le-ti ogrevajo na lesno biomaso, priporočila o omejitvah zadrževanja in izvajanja aktivnosti občutljivih oseb na prostem.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
www.nlzoh.si