Šaleška dolina je pred izjemno pomembnim obdobjem prestrukturiranja po koncu izkopavanja premoga, zato v Komunalnem podjetju Velenje že izvajamo operacijo »Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja«. Prva faza preobrazbe, ki bo trajala do leta 2028 in jo bo financiral evropski Sklad za pravični prehod, je v teku in vključuje obnovo izolacij in podporja na distribucijskem sistemu toplovoda, posodobitve toplotnih podpostaj in internih toplotnih postaj. S tem bomo ustvarili prihranke v višini do 22.000 MWh toplote. V drugi fazi preobrazbe med drugim predvidevamo vključitev prvega manjšega obnovljivega vira energije: umestitev visokotemperaturne toplotne črpalke moči 0,7 MW, kjer se bo kot vir toplote uporabila prečiščena komunalna odpadna voda na Centralni čistilni napravi Šaleške doline pred njenim iztokom v reko Pako, proizvedena toplota se bo dovajala v sistem daljinskega ogrevanja. Potrebe po električni energiji bodo zagotavljale nove sončne elektrarne na objektih Komunalnega podjetja in nova mala hidroelektrarna na napravi za pripravo pitne vode Čujež in MHE Grmov vrh. Tretja faza preobrazbe je energetska sanacija stavb. Preobrazba daljinskega ogrevanja s sočasno energetsko sanacijo stavb pomeni 25.269 ton manj izpustov CO₂, 21.150 ton manj porabljenega premoga in letni prihranek toplotne energije v višini 76.559 MWh.

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
www.kp-velenje.si