Zeleno omrežje Slovenije


Trajnostni razvoj in varstvo okolja sta že nekaj časa med pomembnejšimi temami v svetu, saj se vse bolj zavedamo potrebe po ohranjanju naravnih virov za prihodnje generacije. Standardi lahko pozitivno vplivajo na ohranjanje okolja, zato sta uvedba in uporaba standardov med ključnimi metodami za spodbujanje trajnostnega razvoja.


Standardi spodbujajo učinkovito rabo energije in zmanjšujejo izpuste toplogrednih plinov, varujejo vodne vire ter določajo smernice o čiščenju odpadnih vod, ravnanju z odpadki in varstvu vodnih ekosistemov. Standardi, ki obravnavajo obnovljive vire energije, spodbujajo uporabo sončne, vetrne in vodne energije ter biomase kot alternativnih virov energije. Standardi, ki podpirajo krožno gospodarstvo, pa spodbujajo zasnovo izdelkov z manj embalaže, ločevanje odpadkov, recikliranje in ponovno uporabo materialov.

Uporaba standardov pozitivno vpliva na trajnostno rast, saj spodbuja inovacije, povečuje učinkovitost virov in zmanjšuje negativne vplive na okolje. Spodbuja raziskave in razvoj ter uvajanje okolju prijaznih tehnologij in praks v različnih sektorjih gospodarstva. Poleg tega podjetjem omogoča mednarodno konkurenčnost ter krepi zaupanje potrošnikov v njihove izdelke in storitve.

Z izvajanjem standardov lahko dosežemo zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, varčujemo z viri in zmanjšamo odpadke, kar pomeni boljše in kakovostnejše življenje. Trajnostna rast je ključnega pomena za dolgoročno blaginjo našega planeta. Zato je nujno, da se standardi posodabljajo, razvijajo in se uveljavljajo v vseh sektorjih družbe. Le tako lahko ustvarimo zeleno prihodnost za nas in prihodnje generacije.

Ker se zavedamo, kako pomembno je, da ukrepamo že danes, in kako pomembno vlogo imajo standardi pri zagotavljanju zelene prihodnosti, v Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST) 16. oktobra 2023 organiziramo 1. Konferenco RAST. Poleg novih tehnologij bo osrednja tematika varstvo okolja. Vodikove tehnologije, nove tehnologije iz obnovljivih virov energije, uporaba omrežja 5G za lažji prehod v brezogljično družbo, prehod na e-mobilnost so samo nekatere teme, katerim se bomo posvetili na dogodku. Poudarili bomo pomen standardov za doseganje teh ciljev in predstavili prednosti vključevanja v proces standardizacije. Udeležba na konferenci je brezplačna, več informacij je na voljo na e-naslovu: dogodki@sist.si.