Statisticni-urad -_Ravnanje-z-odpadki-2011Statistični-urad – Ravnanje z odpadki 2011V Sloveniji je bilo leta 2011 predelanih skupno več kot 6 milijonov ton odpadkov, kar je za 1,3 % več kot leta 2010. Odstranjenih je bilo približno 1 milijon ton odpadkov ali za 29 % manj kot v letu 2010. Kljub temu pa v Sloveniji še vedno preveč komunalnih odpadkov konča na odlagališčih. V letu 2011 je bilo v Sloveniji na komunalnih odlagališčih odloženih več kot 419 tisoč ton (204 kg/prebivalca) komunalnih odpadkov oziroma več kot 504 tisoč ton (246 kg/prebivalca) vseh odpadkov. Glede na leto 2010 se je količina odloženih komunalnih odpadkov zmanjšala za skoraj 25 %, količina vseh odloženih odpadkov pa se je zmanjšala za 19 %. Vendar pa smo v Sloveniji v letu 2011 na komunalnih odlagališčih še vedno odložili kar 58 % nastalih komunalnih odpadkov, kar nas uvršča nad povprečje EU. Po zadnjih razpoložljivih podatkih Eurostata se je v EU leta 2010 v povprečju na odlagališča odložilo 38 % nastalih komunalnih odpadkov. Nekoliko bolj spodbudno je ravnanje z odpadki iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti. Leta 2011 je bilo v podjetjih predelanih ali odstranjenih 2.852 tisoč ton (skoraj 49 %) vseh odpadkov (vključno z zalogami iz preteklih let), 2.299 tisoč ton (malo manj kot 40 %) vseh odpadkov je bilo oddanih, delno tudi prodanih v predelavo ali odstranjevanje drugim podjetjem v Sloveniji, pristojnim za ravnanje z odpadki, preostalih 675 tisoč ton (11 %) odpadkov pa so poslovni subjekti začasno uskladiščili (9 % vseh odpadkov) ali izvozili (2 % vseh odpadkov).
Pripravila: Tanja Vidic

Statistični urad Republike Slovenije
www.stat.si