Leto 2020 je bilo specifično na več področjih, tudi na področju nastajanja odpadkov. Količine nastalih odpadkov so se namreč, glede na leto prej, zmanjšale za skoraj 9 %. Tako je nastalo nekaj več kot milijon ton komunalnih odpadkov in 6,6 mio ton odpadkov iz dejavnosti. Med količinami nastalih odpadkov so prevladovale količine mineralnih odpadkov (te so v 2020 znašale 5,5 mio ton), kljub temu, da so se glede na leto prej zmanjšale za 10 %. Sledili so mešani odpadki s 7 % od vseh nastalih odpadkov, kovinski in nekovinski odpadki, vsaki s po 6 % od vseh nastalih odpadkov, ter živalski in rastlinski odpadki s 3 % od vseh nastalih odpadkov. Druge vrste odpadkov so nastale v manjših količinah. Količine skoraj vseh vrst nastalih odpadkov so se v 2020, glede na 2019, zmanjšale. Povečale so se le količine odpadkov iz kemijske priprave (za 9 %) ter količine nekovinskih odpadkov in odpadkov iz zdravstva (vsaki za 5 %). Med nekovinskimi odpadki so z 41 % od nastalih nekovinskih odpadkov prevladovali odpadki iz papirja in kartona. Sledili so odpadki iz plastike s 23 %, odpadki iz stekla s 15 % in odpadki iz gume s 14 %. Odpadki iz lesa, tekstila in odpadki, ki vsebujejo PCB, so nastali v manjših količinah.

Zapisala: mag. Mojca Žitnik

Statistični urad RS
www.stat.si