Osnovni namen projekta je bil izboljšati in poenotiti krogotok predelave starega papirja in embalaže v srednje-evropski regiji, prispevati k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja ter zagotavljanju kvalitetne surovine za papirno in predelovalno industrijo. EU je po stopnji recikliranja, ki znaša 71,7 % v letu 2013 in še zlasti po stopnji re-uporabe papirja, ki s 3,5-kratnikom daleč presega povprečje drugih regij, vodilna regija na tem področju. Medtem ko se stopnja recikliranja povečuje in približuje teoretičnemu limitu (ocena je, da je 20 % odpadnega papirja nereciklabilnega), se znižuje kvaliteta zbranega papirja za recikliranje, kar je posledica spremenjenih tržnih trendov – zmanjševanje porabe grafičnega papirja in povečevanje deleža embalažnih izdelkov, ki so težji za recikliranje. Rezultat projekta so priporočila za trajnostni razvoj recikliranja, kamor sodijo optimizacija zbiralnih sistemov, vpeljava enotne metodologije za vrednotenje reciklabilnosti papirnih, kartonskih, lepenčnih in kompozitnih embalažnih izdelkov, ter nadgradnja obstoječe zakonodaje in zelenih javnih naročil s poudarkom na reciklabilnosti izdelkov. Razvili in vpeljali smo laboratorijsko metodo za določanje reciklabilnosti vlakninske embalaže, ki predstavlja pomembno orodje za kontrolo kakovosti izdelkov in dragoceno pomoč pri načrtovanju trajnostnega razvoja vlakninske embalaže. ICP je eden od štirih laboratorijev v regiji, ki izvaja to metodo in razpolaga z obsežno podatkovno bazo o materialih, tehnologijah in proizvodih, ki so primerni za recikliranje.

Pripravila: Janja Zule

Inštitut za celulozo in papir
www.icp-lj.si