Marbo okolje EOL 1317. julija 2018 je začela veljati nova Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. V strokovni oceni, ki je del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ni več treba oceniti ravni hrupa z izračunom, ampak je dovolj opis stopenj varstva pred hrupom glede na prostorski akt. Gradbeni zakon zahteva dokaz v projektni dokumentaciji, da uporaba objekta ne bo povzročala čezmernih ravni hrupa v okolju. Obveznost izdelave izračunov emisij hrupa ni potrebna v Predhodnih postopkih, v katerih se ARSO odloča o potrebnosti presoj vplivov na okolje (PVO). Na drugi strani pa je natančno predpisana izdelava Ocene obremenjenosti okolja s hrupom za PVO posege. Odziv MOP na navedena neskladja je, da bo vsak vesten investitor naročil izdelavo izračunov obremenitve okolja s hrupom, četudi k temu ni zakonsko zavezan. Pričakovanja MOP so nerealna glede na zavest projektantov in investitorjev v Sloveniji.
Marbo Okolje d.o.o.
www.marbo-okolje.si