V Mestni občini Velenje v prihodnjih letih načrtujemo postavitev 35 podzemnih zbiralnic enotnega sistema zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, ki bodo prispevale k boljši ureditvi okolja. Trenutno pripravljamo strategijo in akcijski načrt za umeščanje zabojnikov v prostor. Po potrditvi načrta bomo pristopili k izdelavi projektne dokumentacije. Postavili smo že pilotno podzemno zbiralnico v Starem Velenju. V pilotni zbiralnici je postavljenih pet podzemnih zabojnikov, in sicer za mešane komunalne odpadke, biorazgradljive odpadke, papir, kartonsko stekleno in za mešano embalažo, ki so tudi ustrezno označeni. Zaenkrat bodo posode še prosto dostopne, kasneje pa bomo uporabnikom razdelili ključke za odklepanje posod. Pripravili bomo tudi anketo, s katero bomo na podlagi prve uporabniške izkušnje pridobili predloge izboljšav. Letos načrtujemo postavitev še dveh podzemnih zbiralnic odpadkov, in sicer v mestnem središču. S podzemnimi zbiralnicami bomo uredili zbiranje odpadkov na eni lokaciji v zaprtih podzemnih posodah, ki nudijo kakovostnejše bivanje in okolju bolj prijazno ravnanje z odpadki. Poleg tega se bo s takšnim načinom zbiranja zmanjšalo število posod za odpadke, zbiralnic (t. i. ekoloških otokov) in prevzemnih mest pred večstanovanjskimi objekti. Za zbiranje in odvoz odpadkov bo skrbel koncesionar podjetje PUP-Saubermacher.

Mestna občina Velenje
www.velenje.si