Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov z oznako 50PO13, na podlagi katerega je na voljo 24 milijonov evrov ugodnih kreditnih sredstev, je odprt do konca novembra 2013. Krediti so namenjeni za različne naložbe v varstvo okolja. Mednje sodijo različne naložbe s področja učinkovite rabe energije, tehnologij za zmanjševanje onesnaženosti zraka, za okolju prijaznejša vozila, za infrastrukturo za kolesa in parkirišč v povezavi z javnim potniškim prometom, za ukrepe trajnostne mobilnosti, za področje učinkovitega gospodarjenja z odpadki, za področje varstva voda in učinkovite rabe vode, za naložbe v nove tehnologije za proizvodnjo izdelkov, ki povzročajo manjšo onesnaženost okolja, za spremembo proizvodnega procesa, ki pomeni preseganje okoljskih standardov, ter za proizvodnjo biogoriv iz surovin, pridelanih sonaravno. Posamezen kredit lahko doseže od 25 tisoč evrov do 2 milijona evrov, razen za občine, za katere je kredit lahko višji.

Eko sklad, j.s.
www.ekosklad.si