Zakonodaja, ključni deležniki in širša javnost izkazujejo vse večja pričakovanja glede razogljičenja. Ogljična nevtralnost postaja svetovni okoljski cilj 21. stoletja. Vplivi na okolje so večinoma težko merljivi, njihovo ocenjevanje in interpretacija pa kompleksna. Ogljični odtis je eden pomembnejših kazalnikov vplivov na okolje, ki je merljiv in tako omogoča izračun, spremljanje in zastavljanje ciljev zmanjševanja. Omogoča načrtovanje prioritetnih korakov za povečanje energetske učinkovitosti in zmanjševanje vplivov na okolje. Več o ogljičnem odtisu in njegovem izračunu ter o potrebah po boljši doslednosti in preglednosti med kalkulatorji so predstavili na okrogli mizi z naslovom »Izzivi in predlogi za izboljšave na področju upravljanja z okoljem«, ki jo je organizirala Univerza v Novem mestu. Med drugim so izpostavili vlogo kalkulatorjev ogljičnega odtisa pri izobraževanju in motiviranju za spremembe življenjskega sloga. Kalkulatorji ogljičnega odtisa so dobro orodje za spodbudo k razmišljanju o lastnem vplivu na okolje za posameznike in organizacije kot tudi za družbo kot celoto.

Zapisala: Andreja Doltar Panjan, študentka 2. stopnje študijskega programa Upravljanje z okoljem

Univerza v Novem mestu, Fakulteta za poslovne in upravne vede
www.fpuv.vs-nm.si