Pri izvajanju različnih okoljskih naložb so za investitorje izredno pomembni različni finančni mehanizmi. V zadnjih letih so zelo aktualni javni pozivi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, ki pri naložbah občanov v učinkovito rabo energije (URE) in rabo obnovljivih virov energije (OVE) omogočajo tudi hkratno pridobitev nepovratnih sredstev in kredita. Občani lahko v okviru naložb v gradnjo novih in prenovo starejših stanovanjskih stavb kandidirajo za nepovratne finančne spodbude Eko sklada na izredno širokem področju ukrepov URE in OVE. Poleg naložb v enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe je mogoče spodbude Eko sklada dodeliti tudi za naložbe v ukrepe v večstanovanjskih stavbah. Kandidiranje za spodbude je mogoče tudi za gradnjo pasivne oziroma skoraj ničenergijske eno- ali dvostanovanjske stavbe ali pa za nakup stanovanja v tri- ali večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem oziroma skoraj ničenergijskem razredu.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
www.ekosklad.si