Evropsko združenje s področja oskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadno vodo EUREAU je marca 2018 objavilo poročilo »The Governance of Water Services in Europe«, ki podaja celovit pregled izvajanja vodnih storitev po 29 državah, iz katerih prihajajo njegovi člani – nacionalna združenja izvajalcev teh javnih služb. Podatki kažejo, da Slovenija v evropskem merilu pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo ne zaostaja in se lahko primerja z najbolj razvitimi. V Sloveniji se je s pitno vodo iz javnega vodovoda po podatkih iz Operativnega programa oskrbe s pitno vodo oskrbovalo 88,6 % prebivalstva. Cilj je, da se ta delež poveča na 96 %. V zadnjih letih se je v infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode namenjalo povprečno več kot 600 milijonov evrov sredstev letno ali preračunano skoraj 300 evrov na prebivalca. S tem Slovenija presega evropsko povprečje, ki znaša nekoliko manj kot 100 evrov na prebivalca. Slovenija k skupno 4,2 milijona kilometrov vodovodnega omrežja po Evropi prispeva 29.100 kilometrov vodovoda. Čeprav se zdi številka zanemarljiva v primerjavi s Francijo, ki razpolaga z več kot 900.000 kilometrov omrežja, pa so toliko bolj zgovorni podatki o dolžini omrežja na prebivalca. Ti kažejo, da znaša v Sloveniji dolžina vodovodnega omrežja na prebivalca kar 15 metrov, kar je dvakrat toliko kot v Nemčiji (6,94 m/prebivalca) ali Luksemburgu (7 m/prebivalca) in kar trikrat toliko, kot imajo omrežja v povprečju na voljo Estonci (4,73 m/prebivalca) ali Slovaki (5,5 m/prebivalca). Več omrežja na prebivalca ima le še Finska, kjer znaša povprečje 19,4 metra na prebivalca. Vodne izgube v Sloveniji znašajo povprečno 28 % vse načrpane vode. A ko ta podatek predstavimo na kilometer vodovodnega omrežja, je v Sloveniji na leto izgubljenih 1.400 m3 vode, kar je pod evropskim povprečjem, ki znaša 2.171 m3/km na leto. Podatki kažejo, da znaša povprečna cena kubičnega metra vode (tj. statistično izračunana povprečna cena infrastrukture in storitev oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, preračunana na m3) v Sloveniji 2,17 evra, kar nas med 25 evropskimi državami, za katere so na voljo podatki o vodarini, uvršča na 9. mesto med Poljsko in Slovaško in pod evropsko povprečje. Primerjave torej kažejo, da je Slovenija med vodilnimi evropskimi državami po razvejanosti in razvitosti javnega vodovoda.

GZS – Zbornica komunalnega
gospodarstva
www.gzs.si/
zbornica_komunalnega_gospodarstva