Osnovni cilj trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti, zmanjšati promet in posledično onesnaženost okolja ter zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in porabe energije. Trajnostna mobilnost je hkrati okoljsko sprejemljiva, socialno pravična in spodbuja razvoj gospodarstva. Smo pred zahtevno nalogo, saj je treba na novo oblikovati smernice mobilnosti ljudi in spremeniti njihove potovalne navade. Kot ključne dejavnike za ustrezen nivo kvalitete JLPP je treba obravnavati frekvenco vozil, intervale med vozili, manj prestopanj, prijazno osebje, točnost prevoza, varnost prevoza in prometni pas za JPP. Razvoj kolesarskega prometa pa je v veliki meri odvisen od ustrezne kolesarske površine. Vožnja v mešanem prometnem toku (brez kolesarskih površin) je bolj nevarna in neudobna. V kolesarskem prometu so prisotni še drugi omejevalni dejavniki, kot npr. čas potovanja in vremenski pogoji. Z vidika projektiranja infrastrukture je treba zagotoviti čim večjo stopnjo varnosti kolesarskega prometa ob upoštevanju najkrajših povezav. Načela trajnostne mobilnosti in Strategije razvoja prometa navajajo, da je treba delež vrst prometa, kot so pešci, kolesarji, javni potniški promet, bistveno povečati. Za to je potreben strateški pristop, sodelovanje različnih služb in vlaganje v razvoj infrastrukture. Treba je analizirati sedanje stanje odvijanja posameznih prometnih tokov, stanje infrastrukture, postavljene prometne signalizacije, obstoječe zasnove naselij, nato pa na temelju analize narediti možne modele, ki bi zadostili obravnavanim ciljem oz. načelom.
Pripravil: mag. Roman Krajnc

Zelena zveza Nove Slovenije
https://nsi.si/org-oblike/zelena-zveza