Na oddelku za okolje SURS izvajamo pilotni projekt z naslovom Revizija vodnih statistik s poudarkom na pregledu administrativnih virov podatkov o vodah. Namen projekta je zmanjšanje obremenjevanja poročevalskih enot ter racionalnejše zbiranje in obdelava podatkov. V sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje (MKO) in Agencijo RS za okolje se zavzemamo, da bi sklenili sporazum o medsebojnem sodelovanju, s čimer bi poenotili vprašalnike in razbremenili poročevalske enote dvojnega poročanja. Skladno s tem bomo leta 2013 ukinili raziskovanje o javnem vodovodu in prešli na enotno poročanje. Podatke bomo prevzemali iz baze MKO, kar bo razbremenilo poročevalske enote, hkrati pa se bodo zmanjšali stroški obdelave podatkov. Prav tako bomo pri raziskovanju za javno kanalizacijo pričeli izvajati primerljivost podatkov, zbranih na SURS in MKO. Na osnovi dobljenih rezultatov bomo odpravili pomanjkljivosti in izboljšali bazo zbiranja podatkov. To bo osnova za poenotenje vprašalnikov in prevzem podatkov, leta 2014 pa za ukinitev raziskovanja o javni kanalizaciji.

Pripravila: Saša Čuček

Statistični urad Republike Slovenije
Oddelek za okolje in energetiko
www.stat.si