Med gradnjo drugega tira je potrebno spremljati stanje rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov. V dolini Glinščice, naravnem krajinskem parku in s tem tudi izjemno okoljsko varovanem območju na trasi drugega tira, so izvajalci monitoringa vodnih organizmov Matrika ZVO junija odkrili potočnega raka – koščenca. Več različno starih osebkov potočnega raka so našli v sklopu mesečnega ogleda na območju struge Glinščice pod viaduktom. Rak koščenec v Sloveniji živi samo v neonesnaženih vodotokih Jadranskega povodja, kar pomeni, da so kljub obsežnim gradbenim delom vodotoki v dolini Glinščice čisti, najdba raka pa je še dodatni pokazatelj dobrega ekološkega stanja vode. Izvajalci gradbenih del na drugem tiru in družba 2TDK si ves čas gradnje v največji meri prizadevamo, da okolje kljub velikim gradbenim posegom ostane čim bolj nedotaknjeno. V letu 2022 se je na območju nadzemnih delov tras drugega tira izvedlo dvanajst monitoringov stanja vodnih organizmov in obvodne vegetacije. Ugotovljeno je bilo, da gradbena dela na lokacijah niso pomembno vplivala na stanje vodnih organizmov in obrežnega pasu Glinščice. Gradnja drugega tira ves čas poteka nemoteno, živeči raki koščenci na območju Glinščice pa so dokaz, da njihov naravni habitat ostaja neokrnjen.

2TDK, d.o.o.
www.drugitir.si