SINCRO.GRID, investicijski projekt skupnega interesa na področju pametnih omrežij, je iniciativa štirih partnerjev iz Slovenije (ELES, SODO) in Hrvaške (HOPS, HEP-ODS). Namen projekta je z uporabo naprednih tehničnih sistemov in algoritmov upravljati moči tokov tako, da se izboljša kakovost napetosti v elektroenergetskem sistemu in poveča prenosna zmogljivost obstoječih elektroenergetskih vodov, obenem pa zagotovi učinkovitejše vključevanje obnovljivih virov energije v elektroenergetski sistem ter poveča zanesljivost in varnost oskrbe kupcev. V okviru projekta so predvideni tudi gradbeni posegi znotraj razdelilno transformatorskih postaj Beričevo, Divača, Cirkovce in Okroglo. Ker si prizadevamo, da so lokalne skupnosti čim bolj seznanjene z nameni in cilji projekta ter z načrtovanimi gradbenimi posegi znotraj posameznega RTP, izvajamo promocijo projekta s predstavitvami občinskim svetom, sledile pa bodo predstavitve prebivalcem na območjih, kjer so predvideni gradbeni posegi in postavitve naprav. Več o projektu: www.sincrogrid.eu.

SG logo CMYK EOL 124 125      si cef EOL 124 125

ELES, d.o.o.
www.eles.si