Projekt AUTO »Izboljšava procesa krmljenja živali v prireji mleka in mesa z upoštevanjem podnebnih sprememb in varovanja narave«, ki se izvaja med leti 2020 in 2023, je namenjen nadgradnji in prenosu znanja v prakso s področja krme, krmljenja živali in gnojenja, ki so med seboj povezani s krogotokom hranil. Osnovni cilj projekta je izboljšava procesa krmljenja živali v prireji mleka in mesa z upoštevanjem podnebnih sprememb in varovanja narave. S projektom bomo partnerji oblikovali celovit pristop ustrezne preskrbe živali s krmo in preko praktičnih preizkusov v prakso uvedli izboljšane procese krmljenja in ustrezne krmne obroke za preskrbo živali, pri čemer bodo obroki prilagojeni značilnosti živali in okolja v katerem se kmetija nahaja. V okviru projekta partnerji analiziramo procese krmljenja živali, krmne obroke, izločke, botanično sestavo travne ruše in založenost tal opazovanih površin na izbranih kmetijah. Pri tem so vključene konvencionalne, ekološke, senene in ekološko senene prireje. Na osnovi analiz bomo izvedli izboljšave – dosejavanje botanične sestave travne ruše, izdelali ustrezen gnojilni načrt in izvedi gnojenje. Za vsako kmetijo bomo izdelali krmne obroke in načrt krmljenja živali s poudarkom na avtomatizaciji. Projekt se izvaja v okviru ukrepa M16 Sodelovanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020, podukrepa M16.5 – Okolje in podnebne spremembe.
Pripravila: dr. Tadeja Primožič

kmetijstvo

Program razvoja podezelja2

eip agri logotipa

Biotehniški center Naklo
www.bc-naklo.si