Mestna občina Velenje (MOV) je bila med prvimi v Sloveniji, ki se je sistematično lotila reševanja okoljske problematike. Vzrok za to je bila visoka onesnaženost okolja (elektroenergetika, industrija). V začetku devetdesetih let dvajsetega stoletja so sprejeli sanacijske programe za zrak, vode in tla. Večino podatkov je zagotovil inštitut ERICo in pripravil razvojne dokumente. Desetletje kasneje so programe združili v Lokalno agendo 21 MOV, leta 2010 pa sprejeli prvi Občinski program varstva okolja (OPVO). V tem času je Velenje, vključno s Šaleško dolino, postalo eno najuspešneje okoljsko saniranih območij v Sloveniji. ERICo v lani izdelanem poročilu o stanju okolja ugotavlja, da se je najbolj izboljšala kakovost zraka – glede delcev PM 10 leta 2013 nobeno slovensko večje mesto ni imelo boljših rezultatov. Zmanjšalo se je obremenjevanje vodnih teles, saj je kanalizacijsko omrežje sklenjeno, centralna čistilna naprava pa učinkovito čisti zbrane komunalne odplake. Tudi prenovo OPVO vodi ERICo, ki bo osnutek progama za naslednje petletno obdobje pripravil do poletja v sodelovanju s podjetji, z javnostjo in ustanovami ter občinskimi službami.

ERICo d.o.o.
www.erico.si