Plinovodi EOL153

Za doseganje podnebnih ciljev s prehodom na čistejše in obnovljive vire energije ter razogljičenje, kar si je kot strateški cilj zadala Slovenija, si prizadevamo tudi v družbi Plinovodi d.o.o., slovenskem operaterju prenosnega sistema zemeljskega plina (ZP). Aktivno se pripravljamo na svojo prihodnjo vlogo v procesih povezovanja sektorjev plina in elektrike ter uvajanja obnovljivih plinov v plinovodna omrežja. Trenutno bistveni prispevek v procesih prehoda v nizkoogljično družbo prepoznavamo v uvajanju pilotnih postrojenj s tehnologijami »elektrika v plin« (P2G). To služi pretvarjanju viškov električne energije iz sončnih, hidro in vetrnih elektrarn v zeleni vodik. Na ta način shranjujemo viške iz OVE v plinovodni sistem ter omogočimo večjo integracijo OVE v elektronenergetski sistem in večjo izkoriščenost razpoložljivega OVE potenciala v Sloveniji. Zelen vodik je brezogljičen, pri gorenju ne nastaja CO₂, ampak le vodna para. Takšen vodik je možno pretvoriti v CO₂ nevtralen sintetični metan, ki je po sestavi enak ZP in ga lahko v celoti nadomesti, uporabnikom pa zagotovi oskrbo z obnovljivimi plini.

Plinovodi d.o.o.
www.plinovodi.si