Cinkarna CeljeEOL157

Cinkarna Celje d.d. je član Skupine za Program odgovornega ravnanja® (POR), ki deluje v okviru Združenja kemijske industrije že od samih začetkov, to je od leta 1998. Tudi za lansko leto smo izpolnili vse obveznosti in skupaj z drugimi petnajstimi podjetji v Sloveniji prejeli certifikat POR® (Responsible Care®) za leto 2020. S tem izkazujemo zavezo k trajnostnemu razvoju s poudarkom na zagotavljanju neprestanih izboljšav na področju varstva okolja ter varovanja zdravja in varnosti pri delu. Izboljševanje dosežkov se meri z dvajsetimi parametri, trije od teh merijo dosežke na področju varnosti in zdravja pri delu, ostali pa ravnanje z okoljem, ki vključuje varčno rabo energije in nesreče povezane s prevozom proizvodov. Po novem se spremlja tudi procesno varnostne dogodke. V Cinkarni Celje se zavezujemo k upravljalno-vodstveni kulturi, ki proaktivno podpira varno ravnanje s kemikalijami; varovanju ljudi in okolja s stalnim izboljševanjem svojega delovanja na področju okolja, varnosti in zdravja pri delu, varnosti obratov, procesov in tehnologij ter varnosti kemijskih izdelkov in skrbništva nad izdelki vzdolž dobavne verige; krepitvi sistemov ravnanja s kemikalijami s sodelovanjem pri oblikovanju in izvajanju kemijske zakonodaje in dobrih praks, temelječih na znanstvenih dejstvih in ocenah tveganj ter na obravnavi kemikalij skozi njihov celoten življenjski krog; spodbujanju poslovnih partnerjev k promociji varnega ravnanja s kemikalijami idr.

Pripravila: Bernarda Podgoršek Kovač

Cinkarna Celje, d.d.
www.cinkarna.si