Dne 4. 11. 2021 je Vlada RS sprejela predlog Zakona o varstvu okolja (ZVO-2). Med novostmi, ki jih predvideva omenjeni predlog, je tudi ureditev zakonske podlage za določitev t. i. območij okoljskih omejitev. Ta institut je primarno namenjen opredelitvi in popisu območij, na katerih zaradi okoljevarstvenih razlogov veljajo določene omejitve pri načrtovanju in izvajanju posegov v prostor oziroma pri izvajanju (gospodarske) dejavnosti. Za razliko od instrumentov prostorskega prava ni namenjen le regulaciji gradenj, ampak širšemu normiranju poseganja v okolje – v tla ali druge »dele okolja«, kot na primer v vode ali zrak. Poleg prepovedi oziroma omejitev se lahko na območjih okoljskih omejitev predpišejo tudi aktivna ravnanja lastnikov ali posestnikov zemljišč, vključno z obvezo spremljanja stanja okolja ali izvedbe raziskav in celo z obvezo sanacije (dela) okolja. V predlogu zakona so primeroma naštete »vrste območij« in podane splošne usmeritve , ki naj bi vlado »usmerile« pri predpisovanju kriterijev za določitev teh območij. Vlada naj bi torej predpisala merila za določitev teh območij ter pripadajoča pravila ravnanja (»pravni režim območja«). Pri tem pa bo lahko predvidela tudi različno stroge režime znotraj teh območij.

Pripravila: mag. Tanja Pucelj Vidović

Odvetniška družba Neffat o.p., d.o.o.
www.neffat.si