Inštitut-za-celulozo-in-papirEOL 113V začetku julija je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo rezultate prvega razpisa za spodbujanje vlaganj v raziskave in razvoj prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije (S4). Med izbranimi devetimi strateškimi RR programi je program konzorcija, ki ga vodi Inštitut za celulozo in papir na prednostnem področju S4, »Mreže za prehod v krožno gospodarstvo«. Konzorcij sestavlja 19 partnerjev, od tega devet zasebnih in javnih raziskovalnih organizacij in deset podjetij iz različnih panog (kemijska, papirna, tekstilna, lesna, gradbena in avtomobilska industrija, inženiring in energetika). Strateška usmeritev programa je izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio osnovanih produktov z vzpostavljanjem novih verig vrednosti za kaskadno in trajnostno rabo tega obnovljivega surovinskega vira. Specifični cilji programa sledijo konceptu zapiranja snovnih poti in razvoja naprednih produktov v celotnem krogotoku – od razklopa biomase in uporabe gradnikov v razvoju novih, naprednih materialov (nanoceluloza in zelene kemikalije), njihovo uporabo za razvoj konkurenčnih produktov v različnih industrijah, do predelave odpadkov in pridobivanje sekundarnih surovin ter končne energetske izrabe.

Inštitut za celulozo in papir
www.icp.si