Učinkovita raba energije je danes ključna tema na področju trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti ter na področju stroškovne učinkovitosti. S certificiranjem sistema upravljanja z energijo po mednarodnem standardu ISO 50001 organizacije izboljšajo upravljanje porabe energije na način, da razvijejo energetsko politiko in oblikujejo akcijske načrte za njihovo doseganje. Ti lahko vključujejo tudi uvajanje novih energetsko učinkovitih tehnologij, zmanjšujejo izgube energije in izboljšujejo obstoječe postopke. Velike organizacije s certifikatom izpolnjujejo svojo obveznost iz 354. člena Energetskega zakona oziroma Pravilnika o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda. Čeprav ta standard organizacije uporabljajo šele od leta 2011, število certificiranih organizacij skokovito raste. Konec leta 2016 je bilo certificiranih 20.334 organizacij (ISO Survey 2016). 25 % vseh certificiranih sistemov upravljanja z energijo je v primarni proizvodnji kovin, hrane in pijače, izdelkov iz gume in plastičnih mas, kemikalij in kemijskih izdelkov ter električne in optične opreme. V pripravi je nova izdaja standarda ISO 50001. Izšla naj bi avgusta 2018 (spletne >strani ISO). Ker bo imela enako strukturo kot mednarodna standarda ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015, bo možna enostavna integracija sistema upravljanja z energijo v že obstoječe sisteme vodenja, v novi izdaji pa bodo vključeni tudi novi trendi v energetskem managementu. Pripravila: Blanka Kaker

SIQ Ljubljana
www.siq.si