Na Velenjskem jezeru smo septembra 2022 uspešno umestili dva kompleksa plavajočih otokov v skupni izmeri 100 m². Otoki niso pohodni in so namenjeni bogatenju habitata v jezeru s ciljem večanja biotske pestrosti. Umetni plavajoči otoki, zasajeni z močvirskimi rastlinami, so vedno pogosteje uporabljen način za čiščenje vode in oživljanje vodnih teles. Vodo čistijo tako, da iz nje odvzemajo snovi, ki so prisotne v prevelikih količinah. Oživijo pa jo s tem, da v vodno okolje vnesejo dodatno strukturo, ki omogoči bivanje oz. ustvari habitat različnim organizmom – od rastlin, mikroorganizmov, nevretenčarjev do rib in ptic. S tem omogočijo tvorbo pestrejših prehranskih spletov in produktivnejše vodno okolje. Takšni otoki posnemajo močvirja in v vodno okolje vnašajo dobrodejne procese. Rastline so bistven člen pristopa. Njihov učinek je še posebej koristen, kjer je voda preobremenjena (onesnažena) ter na degradiranih oz. osiromašenih vodnih telesih, ki so strukturno revna, enolična, rastlin pa je malo. Taki so npr. vodni zadrževalniki, vode z velikim in pogostim nihanjem gladine, vode s strmimi ali betoniranimi brežinami (kanali), izpusti iz čistilnih naprav. Korenine rastlin z otokov prosto visijo v vodo. Rastline tako iz vode privzemajo hranila, kar zmanjšuje obremenjenost vode. Za namene čiščenja je potrebno zelo povečati površino otokov. Zato je na Velenjskem jezeru njihov primarni namen večanje biološke pestrosti.

Limnos d.o.o.
www.limnos.si