Odvetniki pri skrbi za interese strank opažamo, da so okoljska vprašanja vse pomembnejša. Največ se jih zastavi pri obratovalnem monitoringu, zahtevkih posameznikov iz naslova pravice do zdravega življenjskega in delovnega okolja, inšpekcijah ali skrbnih pregledih zaradi prevzemov in združitev. Opažamo povečano število vprašanj v zvezi s hrupom in drugimi emisijami, nevarnimi kemikalijami ter odpadki, zlasti glede principa »onesnaževalec plača«. Povzročitelj obremenitve je odgovoren za odstranitev nevarnosti in preprečitev ter sanacijo okoljske škode ne glede na krivdo, kar ga dela izpostavljenega odškodninskim zahtevkom tretjih, pa tudi delavcev zaradi varnosti in zdravja pri delu. Več pozornosti je treba nameniti odkrivanju in preprečevanju. Izkušnje učijo, da pravočasna identifikacija problema s pomočjo pravnega strokovnjaka lahko prepreči ali omeji kasnejšo eskalacijo.

Pripravila: mag. Mitja Podpečan in Nina Bakovnik

Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.o.o.
www.jadek-pensa.si