Dne 13. 10. 2021 je bilo na vladnem spletnem portalu E-demokracija objavljeno besedilo Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), ki je bil poslan v obravnavo v vladno proceduro. Ureditev področja okoljske škode prinaša nekaj novosti. Definicija »okoljska škoda na vodah« je spremenjena in bolj precizna kot do sedaj, enako tudi definicija »okoljska škoda, povzročena tlom«, kar naj bi doprineslo k manj zapletom pri vprašanjih obstoja ene oziroma druge oblike okoljske škode. Predlog natančno opredeljuje obveznosti lastnika ali drugega posestnika zemljišča, na katerem je nastala neposredna nevarnost okoljske škode ali okoljska škoda. Ta mora dopustiti izvedbo ukrepov oziroma aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo preprečevalnih ali sanacijskih ukrepov. Enako velja tudi za lastnika in posestnika zemljišča, ki je nujno potrebno za izvedbo teh ukrepov. Predlog besedila daje izrecno podlago, da sanacijske in/ali preprečevalne ukrepe izvede ministrstvo, če jih povzročitelj ne izvrši v roku iz odločbe, ali je iz okoliščin očitno, da jih ne bo izpolnil. Ministrstvo o tem izda sklep, pritožba zoper sklep pa ne zadrži njegove izvršitve. Nekaj več besedila je namenjenega tudi zainteresirani javnosti. Gre za nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu varstva okolja, druge zainteresirane pravne ali fizične osebe in pravne ali fizične osebe, ki so zaradi nastanka okoljske škode prizadete v svojih pravicah ali pravnih koristih (ali bi verjetno bile prizadete). Predlog jim daje pravico, da ministrstvo obvestijo o primerih okoljske škode in zahtevajo, da ukrepa v skladu z določbami ZVO-2.

Pripravil: Domen Neffat LL.M. (Heidelberg), odvetnik

Odvetniška družba Neffat o. p., d.o.o.
https://neffat.si