Vrste odpadkov izvoženih iz Slovenije 2019, Vir slike: ARSO, SURS
Vrste odpadkov izvoženih iz Slovenije 2019, Vir slike: ARSO, SURS

Od celotne količine komunalnih odpadkov, nastalih v 2019 v Sloveniji (1.064.000 ton), jih je bilo 73 % zbranih ločeno. Količina ločeno zbranih komunalnih odpadkov se je povečala iz 71 % v 2018 na 73 % v 2019. Največ nastalih komunalnih odpadkov so ločeno zbrali v gorenjski statistični regiji (79 %); najmanj so jih zbrali ločeno v obalno-kraški statistični regiji (62 %). V letu 2019 je bilo s končnimi postopki predelave predelanih 7,4 milijona ton odpadkov, kar je za skoraj 7 % manj kot v 2018. Razlog je začasno skladiščenje gradbenih odpadkov, ki so ob koncu leta 2019 čakali na postopke končne predelave (predvsem zasipanje). Približno 388.000 ton odpadkov je bilo odstranjenih, kar je za 11 % več kot leta 2018. Razlog so večje količine odloženih odpadkov in večje količine odpadkov, oddane v trajno skladiščenje. Na odlagališča odpadkov je bilo leta 2019 odloženih 169.000 ton vseh vrst odpadkov, to je skoraj 8 % več kot v prejšnjem letu. 92 % teh odpadkov je bilo odloženih na komunalnih odlagališčih odpadkov, 6 % na industrijskih in 2 % na odlagališču za nevarne odpadke. Med odloženimi odpadki so prevladovale mešane frakcije komunalnih odpadkov in ostanki po mehansko-biološki obdelavi (skupaj 68 %), sledili so gradbeni odpadki (13 %) ter odpadki iz proizvodnje in obdelave celuloze in papirja (11 %). V 2019 se je 1.111.369 ton odpadkov izvozilo, kar je za 2 % več kot leta 2018. 95 % odpadkov se je izvozilo v države EU, 5 % v države izven EU. Med izvoženimi odpadki je bilo 40 % kovinskih, 22 % mešanih, 12 % odpadkov iz papirja in kartona, 6 % muljev, ki nastanejo pri čiščenju komunalnih odpadnih vod, 5 % odpadkov iz plastike, 5 % odpadkov iz stekla ter 10 % drugih vrst odpadkov.

Pripravili: Tanja Vidic in Tadeja Golobič, SURS

Statistični urad RS
www.stat.si